Ο Σύλλογος "Οι φίλοι της Αίγινας" για τα Οχυρά και το Περιβάλλον της Πέρδικας.

"Οι Φίλοι της Αίγινας". Δελτίο Τύπου.
Κρίνοντας επείγουσα την ανάγκη συμμετοχής μας στη διαμαρτυρία επί της Δημόσιας Πρόσκλησης σε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Αξιοποίηση της περιοχής των νοτίων οχυρών και του φυσικού περιβάλλοντος της Πέρδικας, συγκλήθηκε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας.
 Με απαρτιακή παρουσία και πλειοψηφία των παρόντων, αποφασίστηκε να προτείνει την άμεση ρύθμιση όρων προστασίας των οχυρών και του περιβάλλοντός τους, ως ακολούθως, με επεξεργασία των θέσεων της κριτικής και των προτάσεων από τα νέα μέλη του Συλλόγου, Μαρία Ντότσικα και Παναγιώτη Αγραπίδη σε συνεργασία με τον Πρόεδρο Βασίλη Γρηγοριάδη:

Δημοσιεύτηκε στις 19.01.2022 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Αξιοποίηση του Ακινήτου «Πέρδικα» της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιούσιας Ένοπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ) σχετικά με την  υποβολή προτάσεων αξιοποίησης του ακινήτου «Πέρδικα» στη νησί Αίγινα Αττικής, με εμβαδόν  330.215,86τμ ιδιοκτησίας του «Ταμείο Εθνικού Στόλου»  «Τ.Ε.Σ.».

Η ως άνω πρόσκληση, προσδιορίζει την κατ’ εκτίμηση της Υ.Π.Α.Α.Π.Ε.Δ. ωφέλεια του  Τ.Ε.Σ στο ποσό των 1.000.000 ΕΥΡΩ ετησίως, μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης έως 99 ετών, με την ένταξη του εν λόγω ακίνητου στις στρατηγικής επενδύσεις και προς τούτο αποσκοπεί στην «συλλογή προτάσεων για την βέλτιστη αξιοποίηση του ακίνητου ενόψει της διαμόρφωσης Προκήρυξης Πλειοδοτικού Διαγωνισμού».

Η πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική, αλλά διερευνητική και συνεπώς δεν πληροί τους όρους του άρθρου 11 του Ν.4407/2016, όμως δεν δικαιολογείται να μην αναφέρει βασικούς χωροταξικούς και πολεοδομικούς όρους για την επιτρεπομένη χρήση του ακινήτου και του όρους δόμησης, την ανάγκη συντήρησης και επισκεψιμότητας των εγκατεστημένων σε αυτό υπέργειων και υπόγειων στρατιωτικών οχυρωματικών εγκαταστάσεων και λοιπών κτισμάτων καθώς και της Αιγινήτικης Σκοτεινής Κάμερας. Πέραν τούτων η περιγραφική της έκτασης του ακινήτου είναι ανακριβής και υπολείπεται κατά  19.291 τμ. Όπως επιβεβαιώθηκε από την απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών 368/2018, την οποία ασφαλώς γνωρίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η Υ.Π.Α.Α.Π.Ε. η έκταση 349,507 στρεμμάτων στη θέση ΠΕΡΔΙΚΑ ΑΙΓΙΝΑΣ αποκτήθηκε από το ΤΕΣ με αναγκαστική απαλλοτρίωση, που κηρύχτηκε με το β.δ. της 21-12-1936 (ΦΕΚ Α 555/24-12-1936) και το β.δ. της 31-5-1939 (ΦΕΚ Α 237/15-6-1939), «για λόγους δημοσίας ανάγκης και δη τις ανάγκες του τότε Βασιλικού Ναυτικού, την οργάνωση της τοπικής επάκτιας άμυνας και την ανέγερση στρατιωτικών κτισμάτων».

Με τις ως άνω ουσιώδεις πλημμέλειες καλούνται σε διάστημα μικρότερο των δύο (2) μηνών (από την 19.01.2022 κατά την οποία δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση, έως την 10.03.2022 καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων) αιτούντες, ενδιαφερόμενοι στρατηγικοί επενδύτες,  να υποβάλουν μεταξύ άλλων:

* Επιθυμητή χρήση ακινήτου (συμπεριλαμβάνοντας το θεσμικό πλαίσιο επιτρεπόμενων χρήσεων γης και όρων δόμησης - κάλυψης).
* Ύψος σχεδιαζόμενης επένδυσης
* Χρονική διάρκεια μίσθωσης με βάση τα σενάρια - αξιοποίησης
* Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εργασιών και πιθανές διακριτές φάσεις
* Τεχνικοοικονομικές μελέτες των σεναρίων αξιοποίησης, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των προτεινομένων επενδυτικών σχεδίων, λαμβάνοντος υπόψη το ετήσιο μίσθωμα.

Ο επιχειρούμενος σχεδιασμός «στρατηγικής επένδυσης» με την «αξιοποίηση» του ακινήτου του Τ.Ε.Σ. θέτει σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον και θίγει όλους τους κατοίκους της Αίγινας αλλά και κάθε Έλληνα πολίτη για τους εξής λόγους:

1. Δεν υπήρξε καμία πρότερη ενημέρωση και επικοινωνία με τον αρμόδιο Δήμο Αίγινας.
2. Δεν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία απαλλοτριώσεων νόμιμες διαδικασίες αλλαγής χρήσης, δεδομένου ότι η απαλλοτρίωση έχει πραγματοποιηθεί αποκλειστικά «για λόγους δημοσίας ανάγκης και δη τις ανάγκες του τότε Βασιλικού Ναυτικού, την οργάνωση της τοπικής επάκτιας άμυνας και την ανέγερση στρατιωτικών κτισμάτων».
3.  Ανακοινώνεται πλήρης έλλειψη πολιτικής για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της ακατοίκητης χερσονήσου στον κόλπο του λιμανιού του οικισμού της Πέρδικας της Αίγινας, για την διατήρηση: α) του τοπίου με την το εξαιρετικό ανάγλυφο στον Αργοσαρωνικό, β) την ποικίλη βραχώδη ακτογραμμή, γ) την βιοποικιλότητα όπου, μεταξύ άλλων, στους απόκρημνους ανατολικούς βράχους ενδημούν πληθυσμοί θαλασσίων πτηνών, δ) τα ιστορικού ενδιαφέροντος οχυρά του Πολεμικού Ναυτικού και τα λοιπά μικρού όγκου λίθινα κτίσματα, και δ) τα πολιτιστικού ενδιαφέροντος κτίσματα του ναΐσκου και της Σκοτεινή Κάμερας της Αίγινας στο ακρωτήριο της χερσονήσου.
4. Αποσιωπώνται οι ελλείψεις χωροταξικού σχεδιασμού και υποδομών κοινής ωφέλειας στην κοινότητα της Πέρδικας και της Αίγινας γενικότερα, αφού, όπως είναι γνωστό, είναι ανεπαρκείς οι υπάρχουσες υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης, αποκομιδής απορριμμάτων, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, οδικού δικτύου και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, ενώ δεν υφίσταται χωροθέτηση παραλίας λουομένων. Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι το λιμάνι της Πέρδικας και η πρόσφατη επέκτασή του δεν συνοδεύονται από την χωροθέτηση παραλίας λουόμενων, η οποία θα είναι ασφαλής και δεν θα εμποδίζει τον ελλιμενισμό των σκαφών.  
5.  Διακηρύσσει,  δια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ότι δεν υφίσταται αναπτυξιακή πολιτική και άποψη για το είδος της επιδιωκόμενης στρατηγικής επένδυσης, κατά παράβαση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 106 του Συντάγματος για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος με την εξασφάλιση οικονομικής ανάπτυξης,  η οποία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή της εθνικής ισονομίας, καθώς και του άρθρου 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας και της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του Κράτους για την χωροταξική πολιτική.

Τα ανωτέρω δε  επιβεβαιώνονται από:
α) την ανακοίνωση μέσω της Πρόσκλησης, ότι θα διαμορφωθεί πολιτική για τον σχεδιασμό Προκήρυξης Πλειοδοτικού Διαγωνισμού μιας Στρατηγικής Επένδυσης, με βάση τις αιτήσεις ενδιαφερομένων - αιτούντων υποψηφίων επενδυτών, οι οποίοι, με μόνη βάση το σκαρίφημα του τοπογραφικού διαγράμματος της Πρόσκλησης, θα καταθέσουν μελέτες με προτάσεις χρήσεων γης και όρων δόμησης καθώς και οικονομοτεχνικές μελέτες της επένδυσης και της βιωσιμότητας της,  μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες.  
β) το ανέφικτο της πληρότητας των προτάσεων και των μελετών των αιτούντων, ενδιαφερόμενων επενδυτών, άλλως την αναμενόμενη προχειρότητα  αυτών, λόγω της προθεσμίας υποβολής τους, εκτός εάν ήδη υπάρχουν και απλώς θα ανακοινωθούν.
γ)  την δημόσια υπόσχεση ότι η πολιτεία θα θεσμοθετήσει το «επιθυμητό θεσμικό πλαίσιο χρήσεων γης και όρων δόμησης», το οποίο θα προταθεί από τους ενδιαφερόμενους.
δ) την έλλειψη προστασίας του οικονομικού συμφέροντος του δημοσίου και συγκεκριμένα του Τ.Ε.Σ., αφού δεν προβλέπεται υποχρέωση του επενδύτη, μισθωτή, για την αναπροσαρμογή του ετησίου μισθώματος,  επιπροσθέτως του κατ’εκτίμηση ετησίου μισθώματος του 1.000.000 ΕΥΡΩ, όταν μάλιστα η μίσθωση προβλέπεται  να διαρκέσει έως 99 έτη.
ε) το ενδεχόμενο να «φωτογραφείται» ο επενδυτής που θα επιλεγεί τελικά μετά από τον Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, μια που θα υιοθετηθούν οι προτάσεις συγκεκριμένου επενδυτή.
Όλα τα ανωτέρω καθιστούν την Πρόσκληση πολλαπλώς επιλήψιμη τόσο από νομική άποψη, όσο και από άποψη αναπτυξιακής οικονομικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Πέραν τούτων καθίσταται εμφανής η αβελτηρία της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., η όποια  υπάγεται   απευθείας στον  Υπουργό Εθνικής Άμυνας, να προάγει το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο των άρθρων 9 έως 16 του Ν.4407/2016 και κυρίως  των διατάξεων του άρθρου 24 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 106 του Συντάγματος.

Προτάσεις  προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των Οχυρών του Πολεμικού Ναυτικού στην θέση ΠΕΡΔΙΚΑ της Αίγινας

Το τοπίο των ακτών  της Νοτιοδυτικής Αίγινας,  η βιοποικιλότητα της χερσονήσου της Πέρδικας με τα οχυρά του Πολεμικού Ναυτικού, τα λίθινα κτίσματα, την Σκοτεινή Κάμερα και τον ναΐσκο αποτελούν σύμπλεγμα φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, το οποίο επιβάλλεται να προστατευτεί ως αγαθό δημοσίου συμφέροντος. Η ενδεχόμενη «στρατηγική επένδυση» με συγκρότημα κατοικιών ή/και  ξενοδοχεία ή/και ποικίλες υποδομές αναψυχής και εστίασης κλπ, χωρίς την εκ των προτέρων εφαρμογή συγκεκριμένου κανονιστικού πλαισίου, θα αλλοιώσει το τοπίο και την βιοποικιλότητα της χερσονήσου και τον μέχρι σήμερα διαμορφωμένο οικιστικό χαρακτήρα της περιοχής και θα καταστρέψει μία από τις ελάχιστες τοποθεσίες της Αίγινας όπου διασώθηκε η βιοποικιλότητα, το φυσικό ανάγλυφο  και οι ακτές.    

Στο πλαίσιο αυτό η αξιοποίηση του ακίνητου του Τ.Ε.Σ., πρέπει να σχεδιαστεί με ευθύνη της Πολιτείας, ώστε να ορισθούν οι χρήσεις γης και λοιποί πολεοδομικοί και χωροταξικοί κανόνες, που θα επιτρέπουν χρήσεις γης  προσαρμοσμένες στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος  εγκαταστάσεων στο ακίνητο.
 Για το σκοπό αυτό προτείνεται η άμεση κίνηση των διαδικασιών πού προβλέπει ο νόμος  για τα εξής:

Ι  Χαρακτηρισμός των οχυρών του Πολεμικού Ναυτικού και των λίθινων κτισμάτων ως διατηρητέων ιστορικών μνημείων
ΙΙ  Μελέτη των αναγκαίων μέτρων συντήρησης των  οχυρών του Πολεμικού Ναυτικού και των λίθινων κτισμάτων ως αξιοποιήσιμων επισκέψιμων χωρών ιστορικού ενδιαφέροντος με προσδιορισμό της επιτρεπόμενης χρήσης αυτών και του περιβάλλοντος χώρου τους.
ΙΙΙ Μελέτη της βιοποικιλότητας της χερσονήσου των οχυρών του Πολεμικού Ναυτικού και των μέτρων προστασίας και ανάδειξης τους.
IV Χαρακτηρισμός της Σκοτεινής Κάμερας και του ναΐσκου ως έργων πολιτιστικού ενδιαφέροντας
V Μελέτη των αναγκαίων μέτρων συντήρησης και ανάδειξης της Σκοτεινής Κάμερας και του περιβάλλοντος χώρου ως επισκέψιμου με πολιτιστικό ενδιαφέρον.
VΙ Προσδιορισμός των προσβάσεων, στα διατηρητέα οχυρά, τα λίθινα κτισίματα, τη Σκοτεινής Κάμερα, τον ναΐσκο και τις ακτογραμμές της χερσονήσου με χάραξη οδών περιπάτου, θέσεων ανάπαυσης  κλπ.


Με το παραπάνω, το οποίο παραδώθηκε στον Δήμαρχο της Αίγινας, εκθέτουμε τα προβλήματα της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και τις προτάσεις μας για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των Οχυρών της Πέρδικας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ»
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png