Ενημέρωση από το Λιμεναρχείο Αίγινας για τη λειτουργία σχολής δυτών στην Κάλυμνο το έτος 2023.

1. Η λειτουργία για το έτος 2023 της Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο.
Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων ορίζεται η 30-10-2023, ημέρα Δευτέρα, και η συνολική διάρκειά τους καθορίζεται σε σαράντα (40) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες.
2. Οι θέσεις μαθητών που θα εγγραφούν για φοίτηση καθορίζονται ως εξής:
ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ: μέχρι πέντε (05)- ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: μέχρι δέκα (10) – ΔΥΤΕΣ: μέχρι είκοσι (20).
3. Δεκτοί για φοίτηση στη Σχολή γίνονται υποψήφιοι (απογεγραμμένοι ναυτικοί), μέχρι να συμπληρωθεί ο παραπάνω αριθμός μαθητών κατά χρονολογική σειρά υποβολής των σχετικών αιτήσεών τους.
4. Οι υποψήφιοι Δύτες πρέπει να έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών και μέχρι 35 ετών, ενώ οι υποψήφιοι Κυβερνήτες ή Επιτηρητές άνω των 21 ετών.
5. Οι αιτήσεις συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) των ενδιαφερομένων θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο Λιμεναρχείο Καλύμνου μέσω οποιασδήποτε Λιμενικής Αρχής, συνοδευόμενες από την Υπεύθυνη Δήλωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της παρούσας, καθώς και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
α. Πιστοποιητικό γέννησης, αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής Αρχής. Το Πιστοποιητικό αυτό μπορεί να αναπληρωθεί από αποδεικτικό στοιχείων Αστυνομικής Ταυτότητας.
β. Ναυτικό φυλλάδιο του ενδιαφερομένου ή ναυτικό φυλλάδιο ειδικού τύπου του ενδιαφερομένου (ερυθρό).
γ. Για υποψήφιο Κυβερνήτη σπογγαλιευτικού, απαιτείται να κατατεθεί πτυχίο Κυβερνήτη. Για υποψήφιο Επιτηρητή σπογγαλιευτικού, απαιτείται άδεια Ναύτη Ε.Ν. Σε περίπτωση που ο αριθμός των θέσεων Κυβερνήτη ή Επιτηρητή δεν συμπληρωθεί από κατόχους των αντιστοίχων πιστοποιητικών (πτυχίο Κυβερνήτη ή άδεια Ναύτη Ε.Ν.), αυτός δύναται να συμπληρωθεί από λοιπούς υποψηφίους.
6. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις σύμφωνα με επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και στη συνέχεια να υποβληθούν σε τεστ αντοχής οξυγόνου στο θάλαμο αποσυμπίεσης του
Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου, έχοντας μαζί τους το πρωτότυπο βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης σε ισχύ (εφόσον υφίσταται) ή ασφαλιστική κάλυψη για νοσήλια και τα αποτελέσματα των παραπάνω
εξετάσεων.
7. Οι σχετικές αιτήσεις με τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή το αργότερο μέχρι την 20-10-2023, ημέρα Παρασκευή, και να διαβιβάζονται από την εν λόγω Λιμενική
Αρχή άμεσα (αρχικώς σκαναρισμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εν συνεχεία σε έντυπη μορφή μέσωταχυδρομείου με συστημένη επιστολή) στο Λιμεναρχείο Καλύμνου. Κατά την υποβολή της αίτησης
χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από τη Λιμενική Αρχή βεβαίωση από την οποία φαίνεται η ημερομηνία που υπεβλήθησαν τα παραπάνω δικαιολογητικά. Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής οφείλουν να
παρουσιασθούν στο Λιμεναρχείο Καλύμνου την 25-10-2023, ημέρα Τετάρτη, (κατόπιν προγενέστερης επικοινωνίας τους με το Λιμεναρχείο Καλύμνου) έχοντας μαζί τους και τα αποτελέσματα των υγειονομικών
εξετάσεων, από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν κριθεί υγειονομικά κατάλληλοι.
8. Για την έναρξη της πρακτικής εκπαίδευσης να εξασφαλισθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση ότι στην έδρα της Σχολής θα λειτουργεί θάλαμος αποπίεσης κατάλληλα εξοπλισμένος και στελεχωμένος.
9. Δε γίνονται δεκτοί προς φοίτηση στη Σχολή Δυτών:
α. Όσοι υπέβαλαν τις αιτήσεις τους εκπρόθεσμα.
β. Όσοι υπέβαλαν αιτήσεις χρονολογικά μεταγενέστερες και υπερβαίνουν τον καθορισμένο αριθμό
μαθητών κατά ειδικότητα.
γ. Όσοι δεν υπέβαλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή εκείνοι που τα δικαιολογητικά τους είναι ελλιπή.
δ. Όσοι δεν εμπίπτουν στα όρια ηλικίας της παρ.4 της παρούσας.
ε. Όσοι δεν παρουσιασθούν έγκαιρα στη Διεύθυνση της Σχολής σύμφωνα με την παρ.7 της παρούσας.
στ. Όσοι κριθούν υγειονομικά ακατάλληλοι.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png