"Σήμερον κρεμάται επί ξύλου". Η κορύφωση του Θείου Δράματος στις εκκλησίες της Αίγινας.


Μέσα σε κλίμα κατάνυξης, ανάμεσα στο 5ο και το 6ο Ευαγγέλιο ψάλθηκε το "Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου" και ο Εσταυρωμένος λιτανεύτηκε από τους ιερείς, στον εσωτερικό χώρο των εκκλησιών, που και σήμερα λειτουργούν κεκλεισμένων των θυρών, λόγω των μέτρων για την αποτροπή της μετάδοσης του κορονοϊού.

Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας. Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται ὁ τῶν ἀγγέλων Βασιλεύς. Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν Νεφέλαις. Ῥάπισμα κατεδέξατο ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ. Ἥλοις προσηλώθη ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Λόγχῃ ἐκεντήθη ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου. Προσκυνοῦμεν σου τὰ πάθη, Χριστέ. Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὴν ἔνδοξόν σου ἀνάστασιν».