Ανακοίνωση του Δ.Ι.Ε.Κ Αίγινας για την οριστική εγγραφή των υποψήφιων καταρτιζόμενων.

ΙΕΚ Αίγινας. Ανακοίνωση.
Προθεσμίες Εγγραφών
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι να ενημερωθούν από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας http://www.gsae.edu.gr εάν είναι επιτυχόντες στα νέα τμήματα του Δ.Ι.Ε.Κ Αίγινας ώστε να προσέλθουν απαραιτήτως καθημερινά έως και την Παρασκευή 14-9-2018 από 10.00 π.μ. έως 18.00 μ.μ. προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (για όσους δεν τα έχουν προσκομίσει ήδη) για την οριστική τους εγγραφή.
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:
1. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, πτυχίο ΤΕΕ β’ κύκλου, πτυχίου ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κλπ) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ ΤΕΙ)
3. ΑΜΚΑ
4.Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία)
(Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα)


Ο  Διευθυντής