Εγκρίθηκε παράταση 63 ημερών, για την κατασκευή του αγωγού, από την Περιφέρεια Αττικής.


Στην πρόσφατη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής αποφάσισε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου "με αναθεώρηση" κατά 63 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 15-02-19 ολοκλήρωση πόντισης του αγωγού και παροχής του νερού και μέχρι τις 23-6-2019 ολοκλήρωσης των εργασιών προστασίας του αγωγού. Να υπενθυμίσουμε ότι στις 10 Σεπτεμβρίου, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας αποφασίστηκε η επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 188/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας αναφορικά με την διατύπωση γνώμης προς την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά (Τμήμα αιγιαλού & παραλίας) σχετικά με την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, θαλασσίου χώρου - πυθμένα για την κατασκευή του έργου.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον δήμαρχο κ. Δημήτρη Μούρτζη.Δήλωση για το θέμα έκανε σήμερα στο ραδιόφωνο του Aegina Portal ο δήμαρχος κύριος Δημήτρης Μούρτζης, ο οποίος είπε ανάμεσα σε άλλα ότι πρόκειται για μία τυπική, αλλά και ουσιαστική διαδικασία γιατί πρέπει να υπάρχει στο χρονοδιάγραμμα και ότι όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος όλων των αδειοδοτήσεων η πόντιση του αγωγού θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο θα ξεκινούσε τον Δεκέμβριο, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι οι αδειοδοτήσεις θα ολοκληρωθούν σύντομα.

Υπάρχουν μία σειρά από τεχνικά θέματα τα οποία τα οποία έλαβε η επιτροπή και παραθέτονται στην συνέχεια.

1.1. Σχετικά με την παράγραφο 1 της αρ.1786/29-6-18 Απόφασης της Ο.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, γνωστοποιείται ότι έχει εγκριθεί αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα με την αρ. πρωτ. 102938/1-6-2018 απόφαση της Δ/νσας Υπηρεσίας, όπου έχει απορροφηθεί η εγκεκριμένη παράταση των τεσσάρων ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών των 26 ημερών μέσα στη συνολική προθεσμία του έργου. 1.2. Σχετικά με την παράγραφο 2 της αρ.1786/18 Απόφασης της Ο.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, γνωστοποιείται ότι μετά τον έλεγχο των συμβατικών τευχών δημοπράτησης του έργου, διαπιστώθηκαν νέα δεδομένα (τα οποία δεν ήσαν γνωστά στο χρόνο δημοπράτησης), δηλαδή στο κατάντι υδραγωγείο της Κυψέλης Αίγινας είναι κατασκευασμένος ο προβλεπόμενος αγωγός πολυαιθυλενίου HDPE Φ630, με αγωγό αντοχής 16 bar αντί των 10 bar των συμβατικών δεδομένων, πράγμα που καθιστά τον αγωγό κατάντι στενότερο (εσωτ. Διατομή 515,6 mm, αντί των 555,20 mm) ενώ πλησίον της δεξαμενής Κυψέλης η στάθμη του 3 αγωγού, ως κατασκεάσθη τελικώς υπερέχει της ΑΣΥ (ανώτατης στάθμης υδραγωγείου) κατά 7,20 μ. της Δεξαμενής της Κυψέλης. 1.3. Σχετικά με την παράγραφο 3 της αρ.1786/18 Απόφασης της Ο.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, υποβάλλονται συνημμένα αναλυτικά υπομνήματα με τα εκκρεμή ζητήματα των Αδειοδοτήσεων και τις παραδοχές των υδραυλικών υπολογισμών.

1.4. Σχετικά με την παράγραφο 4 της αρ.1786/18 Απόφασης της Ο.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, γνωστοποιείται ότι η προσκόμιση και φύλαξη του αγωγού γίνεται σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή ΠΜ-19: Αγωγοί πίεσης από HDPE 3 ης γενιάς, η οποία τηρείται ενδελεχώς. Η διασφάλιση διατήρησης της άρτιας κατάστασης του αγωγού χωρίς ουδεμία απώλεια των τεχνικών χαρακτηριστικών του είναι εφικτή καθότι οι μπλέ σωλήνες προστατεύονται με κατάλληλο αντιηλιακό ύφασμα τόσο στο εργοστάσιο παραγωγής, όσο και στο εργοτάξιο στο Λεόντι της Αίγινας. Για την τυχόν βλάβη του αγωγού, λόγω της έκθεσής του στον ήλιο, η οποία όμως λόγω των ιδιοτήτων του αγωγού και των ληφθέντων μέτρων πρόσθετης προστασίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ευθύνεται ο ανάδοχος για την αποκατάσταση, σύμφωνα με τις παραγράφους 7,8,9 του άρθρου 10 της Ε.Σ.Υ., τις παραγράφους 5,6,7 του άρθρου 14 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Επιπροσθέτως το έργο έχει ασφαλιστεί.

Τέλος πριν την ενσωμάτωση των σωλήνων στο έργο (πόντιση αυτών) θα ελεγχθεί η κατάστασή τους από πιστοποιημένο εκτιμητή. 2. Η Ανάδοχος με την από 4-6-2018 αίτησή της αιτείτο την παράταση της αποκλειστικής προθεσμίας με αναθεώρηση των εναπομεινάντων τμηματικών προθεσμιών κατά (60+3) ημερολογιακές ημέρες και αντίστοιχα της συνολικής προθεσμίας κατά (63+26) ημερολογιακές
ημέρες.

Παράλληλα αναφέρει για την ολοκλήρωση της υδραυλικής μελέτης στο τμήμα που αφορά στη νήσο Αίγινα δεν δόθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Α. τα «ως κατασκευάσθη σχέδια» του έργου από Λεόντιο έως δεξαμενή Κυψέλης, το οποίο εκτελείτο από το Τμήμα Υδραυλικών Έργων αυτής. Η παράδοση των ανωτέρω σχεδίων θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να διασαφηνιστούν διαφορές που έχουν προκύψει από τις παραδοχές της υφιστάμενης μελέτης. Τα σχέδια για το έργο της Αίγινας απαιτούνται καθώς έχουν διαπιστωθεί διαφορές με τα συμβατικά δεδομένα με τα οποία συντάχθηκε η υδραυλική μελέτη προσφοράς του Αναδόχου. Στις 18, 19 και 30 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας με αποτέλεσμα να προκληθεί ισόχρονη καθυστέρηση των εργασιών στο
εργοτάξιο λόγω αδυναμίας μεταφοράς υλικών και ανθρώπινου δυναμικού. Η παραπάνω καθυστέρηση υπολογίζεται σε 3 ημερολογιακές ημέρες .

3. Συνεπώς τα ανωτέρω έχουν προκαλέσει χρονική καθυστέρηση λόγω των παραπάνω, η οποία επηρεάζει την κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος, που υπολογίζεται σε 63 ημερολογιακές ημέρες έως την 4-6-18 που υποβλήθηκε η με αρ. πρωτ. 1144/4-6-18 αίτηση του αναδόχου και ζητήθηκαν διευκρινήσεις με την αρ.1786/29-6-2018 Απόφαση της Ο.Ε. Περιφέρειας Αττικής κατά την συζήτηση της από 4-6-18 αιτηθείσας παράτασης.

Επειδή δε η αποκλειστική προθεσμία (Μελέτη Εφαρμογής) βρίσκεται επί της κρίσιμης διαδρομής στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, η αύξηση της χρονικής της διάρκειας μετατοπίζει ισόχρονα τις εργασίες επί της κρισίμου διαδρομής που έπονται αυτής. Ως εκ τούτου μετατοπίζονται ισόχρονα (κατά 63+26 ημερολογιακές ημέρες) η εκτέλεση της ΣΤ’ Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας (Αποθήκευση σωλήνων σε κατάλληλο εργοταξιακό χώρο) και της Ζ’ Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας (Ερματισμός, καθέλκυση και θαλάσσια αποθήκευση του αγωγού) .