Δημοσιεύθηκε σήμερα η περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας, για την επισκευή του λιμένα της Βαγίας.


Δημοσιεύθηκε σήμερα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας η περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας για το έργο "Επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στο Λιμένα Βαγίας Αίγινας", όπως επίσης
και η διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας στο ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή του αναδόχου.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η περιγραφή και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου είναι η  ενίσχυση  της  υφιστάμενης θωράκισης  του  προσήνεμου  μώλου  τόσο  στον  κορμό  όσο και  στο  ακρομώλιο,  καθώς  και  η ενίσχυση της εξωτερικής θωράκισης του υπήνεμου μώλο υ και η αποκατάσταση των ωφέλιμων βαθών λιμενολεκάνης. Τα έργα αυτά αποσκοπούν στην προστασία των χερσαίων χώρων από τους  κυματισμούς,  στη  μείωση  των  φαινομένων  υπερπήδησης  του  μώλου  καθώς  και  στην μείωση των φαινομένων συγκέντρωσης φυκιών στο εσωτερικό του λιμενίσκου.

Τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν συνοπτικά τα εξής:

1.Αποκατάσταση  -  ενίσχυση  της  θωράκισης  στον  κορμό  του  προσήνεμου  μώλου  και αποκατάσταση θωράκισης στη γένεση.
2.Αποκατάσταση και αύξηση του ύψους στέψης της θωράκισης ακρομωλίου προσήνεμου μώλου.
3.Αποκατάσταση - ενίσχυση εξωτερικής θωράκισης υπήνεμου μώλου.
4.Αποκατάσταση ωφέλιμων βαθών λιμενολεκάνης.

 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/11/2018 ημέρα Παρασκευή.