Εγκρίθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την δημοπράτηση του έργου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο - Φυλακές.


Δημοσιεύθηκε σήμερα από την Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων Υπουργείο Πολιτισμού η έγκριση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημοπράτηση με ανοιχτή διαδικασία του έργου:"Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για τη λειτουργία της αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων στο Διαχρονικό Μουσείο Αίγινας (κτίριο Καποδιστριακού ορφανοτροφείου Αίγινας)".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η απόφαση αναφέρει τα ακόλουθα: "Εγκρίνουμε την δημοπράτηση του έργου: "Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για τη λειτουργία της αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων στο Διαχρονικό Μουσείο Αίγινας (κτίριο Καποδιστριακού ορφανοτροφείου Αίγινας)" με ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) σύμφωνα με την εγκριθείσα μελέτη από την Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων, εξακοσίων σαράντα επτά ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (1.876.647,31 €), συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α 24%".