Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του ου Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Αγρίων Ζώων - ΕΚΠΑΖ.


Με απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, γίνεται γνωστό στις αρμόδιες υπηρεσίες, ότι ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Αγρίων Ζώων (ΕΚΠΑΖ). Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει τα ακόλουθα:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Α. Αναστέλλουµε την άδεια λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Αγρίων Ζώων (ΕΚΠΑΖ) λόγω µη τήρησης ουσιωδών όρων της αρίθµ 111191/4804/1-10-2003 απόφασης του Υφυπουργού Γεωργίας µε την οποία εγκρίθηκε η λειτουργία του σύµφωνα µε όσα διαπιστώθηκαν στους ελέγχους που διενεργηθήκαν αρµοδίως στις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑΖ και αφορούν:
  • Στην µη τήρηση των διατάξεων της αρίθµ. 336107/2000 απόφασης του Υφυπουργού Γεωργίας µε την οποία καθορίστηκαν τα κριτήρια και η διαδικασίες αναγνώρισης και εποπτείας Κέντρων Περίθαλψης Ειδών της Άγριας Πανίδας (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.) (ΦΕΚ 223/Β΄)».
  • Στη µη τήρηση των Υγειονοµικών και λοιπών διατάξεων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
  • Στη λήξη του χρησιδανείου των εγκαταστάσεων και την µη ανανέωση του από την οικεία Περιφέρεια.
  • Στην πραγµατική αδυναµία του ΕΚΠΑΖ να παρέχει έργο περίθαλψης, να πραγµατοποιεί ιατρικές πράξεις και να φροντίζει για την επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον των ειδών που φιλοξενούνται, εξαιτίας προβληµάτων στις υποδοµές (χειρουργείο χώρο ανάνηψης λοιπές κτηριακές εγκαταστάσεις φιλοξενίας εθελοντών) στην µη επαρκή για το χαρακτήρα του κέντρου περίθαλψης, υδροδότηση και την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στις εγκαταστάσεις.
Β. Ορίζουµε χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την έκδοση και ισχύ της παρούσας απόφασης, εντός του οποίου θα πρέπει το σύνολο των φιλοξενούµενων ειδών να µεταφερθεί σε εγκαταστάσεις φιλοξενίας ή να απελευθερωθεί στο φυσικό περιβάλλον. Το προαναφερόµενο χρονικό διάστηµα των έξι (6) µηνών, µπορεί να παραταθεί µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα που θα υποβληθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση - ∆ασαρχείο Πειραιά και σχετική έγκριση που θα παρασχεθεί από αυτό και θα αφορά αποκλειστικά στην καταλληλότερη περίοδο απελευθέρωσης των ειδών.
Η απόφαση αυτή θα δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης.