Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τον διαγωνισμό του έργου επισκευής του Δημοτικού Βρεφονηπιακού στον Κοντό.


Την προηγούμενη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, πραγματοποιήθηκε η διαδικασία για την ανάδειξη του αναδόχου για το έργο "Επισκευή και ανακαίνιση του δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού στον Κοντό Αίγινας προϋπολογισμού 60.000 ευρώ με ΦΠΑ. Οι εταιρίες οι οποίες έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό ήταν οι: "Μουσουλέας Παναγιώτης", "Γκίκα Δήμητρα" και "Έκτωρ Μπόλος και Συνεργάτες Ο.Ε.". Οι διαγωνιζόμενοι κατέθεσαν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, ο οποίος περιελάμβανε σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς. Κατά την παραλαβή του κάθε φακέλου προσφοράς, η επιτροπή διαγωνισμού κατέγραψε την επωνυμία της εργοληπτικής επιχείρησης και τα στοιχεία του προσώπου που τον υπέβαλε.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η καταχώρηση των διαγωνιζομένων εταιριών έγινε κατά σειρά μειοδοσίας (ποσοστού έκπτωσης) ήταν η ακόλουθη: "Μουσουλέας Παναγιώτης" 16%, "Γκίκα Δήμητρα" 12% και "Έκτωρ Μπόλος και Συνεργάτες Ο.Ε." 6%. Η επιτροπή διαγωνισμού ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, προέβη σε έλεγχο για την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζόμενων και την εκπλήρωση των όρων που τέθηκαν με τη διακήρυξη, με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια έλεγξε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου όλων των διαγωνιζομένων η Επιτροπή Διαγωνισμού και αφού έλαβε υπόψη Τις ηλεκτρονικά εκδοθείσες βεβαιώσεις, από το ΕΤΑΑ.-ΤΜΕΔΕ Αθήνας, εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των τριών διαγωνιζομένων έκανε δεκτές και τις τρεις προσφορές.

Προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο Ε.Δ.Ε. "Μουσουλέας Παναγιώτης", ο οποίος προσέφερε έκπτωση 16 %, καθώς σύμφωνα με την διαδικασία προσέφερε την χαμηλότερη τιμή και κάλυπτε όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τη διακήρυξη και το άρθρο 125 του Ν. 4412/2016.

Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού, με το οποίο προέβη στην αποσφράγιση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του εν λόγω συνοπτικού διαγωνισμού, την αποδοχή και των τριών κατατεθειμένων προσφορών και ενέκρινε την ανάδειξη του Ε.Δ.Ε "Μουσουλέα Παναγιώτη" ως προσωρινού ανάδοχου για το έργο "Επισκευή και Ανακαίνιση του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Κοντό Αίγινας”, γιατί προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, δηλαδή έκπτωση 16%.