Κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την πτέρυγα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου - Φυλακές.


Κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για τη λειτουργία της αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων στο Διαχρονικό Μουσείο Αίγινας (κτίριο Καποδιστριακού
ορφανοτροφείου Αίγινας). Πιο συγκεκριμένα από την Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, του Υπουργείου Πολιτισμού, αποφασίστηκε ότι:
Α. Η αποδοχή του υπ’ αριθ. 2/11-2-2019 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας του έργου: "Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για τη λειτουργία της αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων στο Διαχρονικό Μουσείο Αίγινας (κτίριο Καποδιστριακού ορφανοτροφείου Αίγινας)".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο  Aegina Portal.Β. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και την ανάθεση του έργου «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για τη λειτουργία της αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων στο Διαχρονικό Μουσείο Αίγινας (κτίριο Καποδιστριακού ορφανοτροφείου Αίγινας)» στην εταιρεία "Κ/Ξ Ρόμβος Α.Ε. Ε.Τ.Ε. - Κατασκευαστική Ιλισσός ΑΤΕ με μέση έκπτωση 50,08% (πενήντα και μηδέν οκτώ τοις εκατό), δηλαδή ποσό Σύμβασης που ανέρχεται σε επτακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (758.416,31€) χωρίς ΦΠΑ, με συνολική δαπάνη εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα έξι ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (940.436,22€), εκ των οποίων οι εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες, δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (182.019,91€) ανέρχονται στον ΦΠΑ 24%.

Τέλος, αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ενώ σύμφωνα με τον νόμο κατά της απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα της Διακήρυξης.