Στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, εξάμηνης διάρκειας στην καθαριότητα και στην ύδρευση θα προχωρήσει ο δήμος Αίγινας.


Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκε το ζήτημα της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Η εισήγηση του δημάρχου κυρίου Δημήτρη Μούρτζη ανάφερε μεταξύ άλλων ότι: " Η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα κρίνεται απολύτως αναγκαία, επειδή το τακτικό προσωπικό δεν επαρκεί να αντιμετωπίσει τις αυξημένες και πρόσθετες υπηρεσιακές ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και ύδρευσης, ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο οπότε και πολλαπλασιάζεται υπέρμετρα ο πληθυσμός της Αίγινας λόγω των ημεδαπών και αλλοδαπών επισκεπτών". Ενώ σε άλλο σημείο της εισήγησή τους ανέφερε ότι: "Λαμβάνοντας υπόψη την βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου μας για την διάθεση πιστώσεων έτους 2019, προτείνουμε την πρόσληψη των κατωτέρω ειδικοτήτων ανταποδοτικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών στις υπηρεσίες καθαριότητας και ύδρευσης".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο Aegina Portal.Πιο συγκεκριμένα, εισηγήθηκε την πρόσληψη για: 2 θέσεις εργατών καθαριότητας για τη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων, 2 θέσεις οδηγών αυτοκινήτων καθαριότητας και 2 θέσεις εργατών ύδρευσης.

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα (ψήφισαν 17) την πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών στις υπηρεσίες αυτές (καθαριότητας και ύδρευσης). Το χρονικό διάστημα της απασχόλησης θα είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Τέλος, αποφασίστηκε ότι η πρόσληψη του έκτακτου αυτού προσωπικού στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας και ύδρευσης του Δήμου κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθώς το τακτικό προσωπικό δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου, όπου ο πληθυσμός της Αίγινας υπερδιπλασιάζεται λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας. Επισημαίνεται ότι, η αριθμητική άνοδος του πληθυσμού κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου ασκεί πιέσεις στην υπηρεσία καθαριότητας οι υπάλληλοι της οποίας δίνουν καθημερινό αγώνα προκειμένου να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις απαιτήσεις ενός νησιωτικού Δήμου που θέλει να παρέχει ουσιαστικές υπηρεσίες προς τους δημότες και επισκέπτες του νησιού. Το ίδιο ισχύει και για την υπηρεσία ύδρευσης, όπου κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου αυξάνονται κατακόρυφα οι ανάγκες υδροδότησης και σε καθημερινή βάση προκύπτουν βλάβες στο δίκτυο, λόγω της παλαιότητάς του, οι οποίες απαιτούν άμεσα επιδιόρθωση από τους εργατοτεχνίτες ύδρευσης του Δήμου, ώστε να μην μένουν περιοχές του νησιού χωρίς νερό για αρκετό χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και ύδρευσης κρίνεται απολύτως αναγκαία και επιβεβλημένη.

Η απόφαση αυτή θα υποβληθεί προς έγκριση - διά μέσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.