Συγκροτήθηκε επιτροπή για τη διαχείριση των περιθαλπόµενων ειδών στο ΕΚΠΑΖ.


Σύμφωνα με σημερινή απόφαση του τμήματος Διαχείρησης Άγριας Ζωής και Θήρας, της διεύθυνσης Διαχείρησης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ορίστηκε επιτροπή µε σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης των φιλοξενούµενων ειδών της άγριας πανίδας στο Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων (ΕΚΠΑΖ) η άδεια λειτουργίας του οποίου έχει ανασταλεί και την υποβολή πρότασης για τη διαδικασία και το χρόνο απελευθέρωσης – επανένταξης τους στο φυσικό περιβάλλον ή την παράταση της φιλοξενίας τους.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο Aegina Portal.Έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση της κατάστασης των φιλοξενούµενων ειδών (κτηνιατρική, φυσική κλπ) εν όψει της σταδιακής απελευθέρωσης τους – επανένταξης τους στο
φυσικό περιβάλλον ή της ανάγκης περαιτέρω περίθαλψης και φιλοξενίας τους. Στο πλαίσιο αυτό η επιτροπή, θα εξετάσει και θα κατηγοριοποιήσει τα φιλοξενούµενα είδη, σε απελευθερώσιµα και µη και θα προτείνει στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών και ∆.Π το χρονοδιάγραµµα για την έναρξη της διαδικασίας απελευθέρωσης– επανένταξης τους στο φυσικό περιβάλλον και στον κατάλληλα για αυτά βιότοπο, των χαρακτηριζόµενων ως απελευθερώσιµων ατόµων και θα προτείνει αντίστοιχα τη µεταστέγαση, φιλοξενία ή και περίθαλψη των υπολοίπων, µη ικανών να επιβιώσουν µόνα τους χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση στην παρούσα χρονική στιγµή, σε νοµίµως λειτουργούσες δοµές περίθαλψης ή δοµές φιλοξενίας που έχουν τη σχετική πιστοποίηση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιήσει κάθε δυνατή πληροφορία για το ιστορικό και την κατάσταση των ατόµων που φιλοξενούνται και θα αξιολογήσει τη χρόνια παραµονή τους σε συνθήκες αιχµαλωσίας και την δυνατότητα της επιτυχούς επανένταξης τους στον κατάλληλο για αυτά βιότοπο, την υγεία, και ικανότητα τους να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν και δεν αποτελούν κίνδυνο για τον άγριο ιθαγενή πληθυσµό της περιοχής απελευθέρωσης. Με βάση την προαναφερόµενη διάκριση και την πρόταση της επιτροπής θα ξεκινήσει άµεσα η διαδικασία απελευθέρωσης- επανένταξης τους στο φυσικό περιβάλλον και στον κατάλληλα για αυτά βιότοπο των φιλοξενούµενων ατόµων που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο αποθεραπείας τους και εκτιµάται ότι µπορούν να επιβιώσουν στη φύση.