Απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων στις οποίες συμμετέχουν τέσσερα ή περισσότερα άτομα έως τις 24.00 της 6ης Δεκεμβρίου 2020.

Αριθμ. 1029/8/18-κ΄
Δημόσιες Υπαίθριες Συναθροίσεις.

Δημοσιεύθηκε απόφαση στο ΦΕΚ με την οποία αποφασίζονται τα κάτωθι:
α. Την απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων στο σύνολο της Επικράτειας (άρθρο 11 του Συντάγματος και ν. 4703/2020, Α'131), στις οποίες συμμετέχουν τέσσερα (4) ή περισσότερα άτομα.
β. Την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, ως ακολούθως:
βα. Στα νομικά πρόσωπα που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις κατά το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.
ββ. Στα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις κατά το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής ύψους τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.
βγ. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν την απαγόρευση της περ. α' συμμετέχοντας σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300,00) ευρώ.
γ. Όργανα βεβαίωσης.
Η βεβαίωση των παραβάσεων και η επιβολή των ανωτέρω προστίμων πραγματοποιείται από τα ελεγκτικά όργανα κατόπιν σύνταξης Πράξης Επιβολής Προστίμου, βάσει των άρθρων 9 και 10 της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629 από 27.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης και του παραρτήματος V, που επισυνάπτεται στην προαναφερόμενη απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της (Β' 5255).

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.