Έκτακτα μέτρα προστασίας από 13 Δεκεμβρίου 2020 έως 7 Ιανουαρίου 2021. ΦΕΚ 30ης Δεκεμβρίου 2020.

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 80588/14.12.2020 κοινής υπουργικής απόφα-σης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δη-μόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δια-σποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέ-μπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5486)» (Β’ 5509).

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.