Στο ΦΕΚ η απόφαση για τη ρύθμιση της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές. Τι ισχύει για την Αίγινα.


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη ρύθμιση της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Ρύθμιση της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α’ 173).
(ΦΕΚ Β' 6012/31.12.2020)

Η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.
2. Το Π.Δ.145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Α΄ 238), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 44403/2011 υπουργική απόφαση (Β 249).
3. Το Π.Δ.899/1976 «Περί ανακηρύξεως περιοχών της Χώρας ως τουριστικών τόπων» (Α΄ 329).
4. Το Π.Δ.667/1977 «Περί καθορισμού τόπων θερινών διακοπών» (Α΄ 223).
5. Τις κανονιστικές πράξεις ΕΡ 458898/5.8.88 και ΕΡ 458793/6.7.89 της Νομαρχίας Πειραιώς για τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων στη νήσο Σαλαμίνα κατά τις Κυριακές.
6. Το άρθρο 42 του ν. 1892/1990 «Ώρες λειτουργίας των καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού τους, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Α΄ 101).
7. Το άρθρο 46 του ν. 2224/1994 «Ρυθμίσεις λειτουργίας καταστημάτων τουριστικών περιοχών κατά τις Κυριακές και αργίες και άλλα θέματα» (Α΄ 112).
8. Τον ν. 3377/2005 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς» (Α΄ 202), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
9. Τις διατάξεις του άρθρο 16 του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173), όπως έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει.
10. Τις υπ’ αρ. οικ. 211895/3922/31.10.2013, οικ. 21876/336/31.1.2017 και οικ. 86013/1436/26.4.2017 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων.
11. Το υπ’ αρ. 46402/33581/24.10.2014 έγγραφο του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
12. Την υπ’ αρ. 22/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη της Περιφέρειας Αττικής, η οποία χαρακτηρίζει τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές στη Σαλαμίνα ως παγιωμένο τοπικό έθιμο, υπερνομοθετικής ισχύος, που αφορά συγκεκριμένα καταστήματα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές του νησιού.
13. Το υπ’ αρ. 235235.394/394/14.12.2015 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής.
14. Την υπ’ αρ. 872189/31.12.2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Νήσων (Β΄ 5210), μετά από διαβούλευση που έλαβε χώρα στις 16.12.2019 στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, του υπ’ αρ. 154/24.12.2019 εγγράφου του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου Σαλαμίνας, του υπ’ αρ. 1347/16.12.2019 εγγράφου της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου, του υπ’ αρ. 631/13.12.2019 εγγράφου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Σαλαμίνας και Περιχώρων, του υπ’ αρ. 1155/4.12.2019 εγγράφου του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ένωση Επαγγελματικών και Βιοτεχνών Νήσου Σαλαμίνας, του από 14.12.2019 εγγράφου της Ομοσπονδίας Εξωραϊστικών Εκπολιτιστικών Συλλόγων Σαλαμίνας, του υπ’ αρ. 633/17.12.2019 εγγράφου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Σαλαμίνας και Περιχώρων, του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ελήφθη στις 30.12.2019 από τον Σύλλογο Οπωροπαντοπωλών Παραθεριστικών Περιοχών Νήσου Σαλαμίνας, του υπ’ αρ. 1158 εγγράφου του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ένωση Επαγγελματικών και Βιοτεχνών Νήσου Σαλαμίνας και αιτήσεων τοπικών επιχειρηματιών προς το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, που ελήφθησαν κατόπιν της υπ’ αρ. 818453/11.12.2019 προσκλήσεως του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Νήσων σε διαβούλευση.
15. Τιςυπ’αρ. 808328/21.10.2020 και 898688/19.11.2020 προσκλήσεις του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Νήσων σχετικά με διαβούλευση για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στους Δήμους χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ Νήσων τις Κυριακές.
16. Τα υπ’ αρ. 1181/17.11.20 και 1182/19.11.20 έγγραφα του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νήσου Σαλαμίνας, το υπ’ αρ. 660/5.11.20 έγγραφο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Σαλαμίνας και Περιχώρων και το υπ’ αρ. 1302/30.11.20 έγγραφο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων νομών και Νήσων Αιγαίου.
17. Την από 13/11/2020 επιστολή του Εμπορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου Γαλατά Τροιζηνίας «Η Αλληλεγγύη», με το οποίο διαβιβάζονται στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων αιτήματα εμπόρων της περιοχής του Γαλατά Τροιζηνίας με θέμα «Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στον Γαλατά Τροιζηνίας Αττικής τις Κυριακές».
18. Σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. ΣτΕ 18/2019, 415/2019 κ.λπ.).
19. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Π/Υ ή του Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής.

Αφού συνεκτιμήθηκαν σημαντικές παράμετροι, όπως:

1. Ότι η Νήσος Σαλαμίνα έχει χαρακτηριστεί «παραθεριστικός τόπος» διότι παρουσιάζει τουριστική κίνηση και αυξημένη επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από παραθεριστές που διατηρούν εκεί θερινές κατοικίες.
2. Ότι παράλληλα με τον παραθεριστικό χαρακτήρα της η νήσος της Σαλαμίνας αναπτύσσεται και ως τουριστικός προορισμός, ανεξάρτητα από το εάν έχει χαρακτηριστεί ως τουριστικός τόπος με προεδρικό διάταγμα.
3. Ότι η πανδημία του COVID-19 διέκοψε τους ρυθμούς ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, οδήγησε σε ανεργία, σε οικονομική ανασφάλεια τους εργαζόμενους και σε προβλήματα ρευστότητας ιδίως τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες.
4. Ότι οι συνέπειες της πανδημίας περιόρισαν αναγκαστικά τις μετακινήσεις των πολιτών εντός συγκεκριμένων ορίων στον τόπο κατοικίας τους και εντός της περιφερειακής τους ενότητας, όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά με αποφάσεις του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας με αποτέλεσμα οι καταναλωτές ιδίως στα νησιά χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων να κατευθύνονται αναγκαστικά στις τοπικές αγορές προκειμένου να ικανοποιήσουν τις βιοτικές και ποικίλες ανάγκες τους,
5. Ότι η νήσος Σαλαμίνα παρουσιάζει αυξημένη εμπορική κίνηση κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες καθώς πέραν του μόνιμου πληθυσμού της, συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό παραθεριστών ακόμα και σε απομακρυσμένες από το κέντρο της πόλης της Σαλαμίνας περιοχές.
6. Ότι η λειτουργία καταστημάτων της περιοχής Γαλατά του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2Α του αρ.16 του ν. 4177/2013.
7. Ότι η Πολιτεία οφείλει να συνδράμει τις μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις που υφίστανται τις συνέπειες του έντονου ανταγωνισμού και των μακροχρόνιων οικονομικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας, ώστε να κρατήσουν βιώσιμες τις επιχειρήσεις τους ιδίως κατά τις ημέρες που παρουσιάζεται μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και κίνηση στο νησί.
8. Ότι παράλληλα με την εξυπηρέτηση των αυξημένων και έκτακτων λόγω των συνθηκών αναγκών των παραθεριστών πρέπει να προστατευθούν τα εργατικά δικαιώματα και να διαφυλαχθεί το δικαίωμα του ελεύθερου χρόνου των απασχολούμενων ως τακτικό διάλειμμα της εβδομαδιαίας εργασίας.
9. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του ν. 4177/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει.
10. Τις έκτακτες συνθήκες προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας του COVID-19, των μέτρων που έχει λάβει η Ελληνική Πολιτεία για την αντιμετώπιση της, τον άγνωστο χρόνο λήξης τους και τον περιορισμό μετακινήσεων εντός νομού δυνάμει των μέτρων αυτών που αυξάνουν την εξάρτιση των καταναλωτών από τις τοπικές αγορές.
11. Τον εξαντλητικό και γόνιμο διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ενδιαφερόμενων ιδιωτών επιχειρηματικών στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έλαβε χώρα δυνάμει των υπ’ αρ. 808328/21.10.2020 και 898688/19.11.2020 προσκλήσεων του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Νήσων και αφού συνεκτιμήθηκαν όλα τα ανωτέρω και οι τοπικές ιδιαιτερότητες της Νήσου Σαλαμίνας, που βρίσκονται εντός της χωρικής μας αρμοδιότητας,
αποφασίζουμε:

1. Στους Δήμους Αίγινας, Αγκιστρίου, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών και Κυθήρων, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και όλες τις άλλες Κυριακές πλέον εκείνων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Στο Δήμο Τροιζηνίας Μεθάνων επιτρέπεται μόνο η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2Α του άρθρου 16 του ν. 4177/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Στη Νήσο Σαλαμίνα δεν επιτρέπεται η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων καμία άλλη Κυριακή πλέον εκείνων που ορίζονται στην παρ. 1 του ν. 4177/2013. Εξαιρείται η προαιρετική λειτουργία των κάτωθι καταστημάτων όλες τις Κυριακές πλέον εκείνων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:
(α) των εμπορικών καταστημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2Α του άρθρου 16 του ν. 4177/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
(β) των καταστημάτων πώλησης ειδών αλιείας επί της Λεωφόρου Σαλαμίνας στους αριθμούς 187, 266 και 286,
(γ) των εμπορικών καταστημάτων που βρίσκονται εντός της Δημοτικής Κοινότητας Αιαντείου και
(δ) των εμπορικών καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Σαλαμίνας μόνο στις περιοχές που περιλαμβάνονται στις συντεταγμένες από 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 και χαρακτηρίζονται ως «Περιοχή 1» και από 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 11 και χαρακτηρίζονται ως «Περιοχή 2», όπως εμφαίνονται στον συνημμένο χάρτη που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.
Κάθε άλλη απόφαση επί του θέματος παύει να ισχύει.
Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Δεκέμβριο.
Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 28 Δεκεμβρίου 2020

Η Αντιπεριφερειάρχης
Βασιλική Θεοδωρακοπούλου
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png