Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα ΚΥΑ για τα μέτρα που ισχύουν από Σάββατο, 6 Μαρτίου και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου και ώρα 6:00.


Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453
Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δη- μόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δια- σποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 843).

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.