Ο Δήμος Αίγινας εντάχθηκε στο πρόγραμμα "Φιλόδημος Ι", για τον έλεγχο των δικτύων ύδρευσης, ύψους 3.711.489 ευρώ.


Σε σημερινή του ανακοίνωση το Υπουργείο Εσωτερικών, δημοσιεύει την ένταξη του έργου με τίτλο "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού της νήσου Αίγινας" στον Άξονα Προτεραιότητας "Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης" του Προγράμματος "ΦιλόΔημος Ι". Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δικαιούχου (φορέας πρότασης) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Τα στοιχεία του έργου είναι τα ακόλουθα:

Τίτλος έργου

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού της νήσου Αίγινας.

Κύριος του έργου

Δήμος Αίγινας

Ποσό χρηματοδότησης
3.711.489,88 €

Φυσικό Αντικείμενο Έργου
Περιλαμβάνονται συνολικά ενενήντα πέντε (95) εγκαταστάσεις Τοπικών Σταθμών Ελέγχου η οποία κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΤΣ (Τοπικοί Σταθμοί) που είναι συνολικά 31 σταθμοί (περιλαμβάνονται αντλιοστάσια, γεωτρήσεις και δεξαμενές), ΤΣΕΡΠ (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης) που είναι 9 σταθμοί, ΤΣΕΠ (Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης) που είναι 30 σταθμοί και ΤΣΕΠ+Π (Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης και Παροχής) που είναι 25 σταθμοί. Επίσης, προβλέπονται ο Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ), φορητοί σταθμοί, μετρητές ποιότητας νερού, κατάλληλο λογισμικό.

Η διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμών πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης και τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 13022 (ΦΕΚ 1377/Β’/24-4-2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση "Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων σε ΟΤΑ: σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και δικαιολογητικά χορήγησης των δόσεων των δανείων, τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, διαδικασία και δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ και λοιπά ζητήματα, διαχείρισης προγράμματος», και ειδικότερα στο άρθρο 8. Επιπλέον ορίζεται ότι:

1. Η απόφαση ένταξης αποστέλλεται από τη Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να εγκριθεί από το Διοικητικό του Συμβούλιο η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνομολόγησης του.
2. Η τελική έκθεση κλεισίματος του έργου αποστέλλεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και πλέον ο δικαιούχος αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση αποπληρωμής του, η οποία βαρύνει το ΠΔΕ, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 13022 (ΦΕΚ 1377/Β’/24-4-2018) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
3. Ο Δικαιούχος του έργου οφείλει να τηρεί Βιβλίο Αναλυτικής Καταγραφής Χρηματοοικονομικών Ενεργειών του Έργου ή αντίγραφα από διπλογραφικό σύστημα.

Το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε σχετικό Δελτίο Τύπου ότι: Ο "ΦιλόΔημος", αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχει εξασφαλίσει συνολικά 400 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, εντός του 2018, με 200 εκατ. ευρώ ανά κατηγορία, όπως προβλέπουν οι αντίστοιχες Προσκλήσεις που υπέγραψαν ο ΥΠΕΣ Πάνος Σκουρλέτης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης.
 
Η επίδραση αυτών των έργων στις τοπικές κοινωνίες προβλέπεται ιδιαίτερα θετική, καθώς στοχεύουν στο να εξασφαλίσουν επαρκή και ποιοτική ύδρευση σε χιλιάδες ανθρώπους, να μειώσουν κόστη για τους πολίτες και τους Δήμους, αλλά και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα ζητήματα διαχείρισης των υδάτων, αλλά και των υγρών αποβλήτων οικισμών και ευρύτερων περιοχών εντός των Δήμων που θα υλοποιηθούν. Περιλαμβάνουν έργα που ξεκινούν από τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση δικτύων ύδρευσης και φτάνουν σε αποχετευτικές παρεμβάσεις μεγάλης σημασίας.

Πρόκειται για έργα πολλά από τα οποία είχαν επί χρόνια τεθεί σε «κατάσταση αναμονής» και τώρα δρομολογούνται με ευεργετικές επιδράσεις και για τις τοπικές οικονομίες, καθώς ενισχύουν τις παραγωγικές - αναπτυξιακές δυνατότητες, ενώ θα αξιοποιηθούν κυρίως τοπικές δυνάμεις για την εκτέλεσή τους.