Στις 18 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία για την δήλωση απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας - φωτισμού σε κενά μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. [upd] Παρατείνεται η προθεσμία δήλωσης.


Στις 18 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία για την δήλωση απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας - φωτισμού σε κενά μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Για το θέμα αυτό επικοινώνησε σήμερα το πρωί ο δημοτικός σύμβουλος κύριος Γιάννης Ζορμπάς, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, τονίζοντας ότι σε λίγες ημέρες λήγει η προθεσμία. Από τον δήμο Αίγινας δεν υπήρξε σχετική ανακοίνωση, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι δήμοι έχουν προχωρήσει και επαναλαμβάνουν παρόμοιες ανακοινώσεις, ώστε να ενημερώσουν τους δημότες τους.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το παρακάτω Άρθρο που αποστέλλω, αναφέρει ο κύριος Ζορμπάς, εμπεριέχεται στον Νόμο 4558/2018 και δύναται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν την βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης ακινήτου στον οικείο Δήμο, έως τις 18-1-2019.

Άρθρο 222 Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74) 1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 3345/2005 (Α΄138), αντικαθίστανται ως εξής: «Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171). Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.». 2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

[upd] Παρατείνεται η προθεσμία δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στους ΟΤΑ έως 31-12-2019.