Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου η εγγραφή στο e-Μητρώο πλοίων.


Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που προώθησε το Λιμεναρχείο Αίγινας στο Aegina Portal, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι η εγγραφή στο e-Μητρώο πλοίων λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου. Η ανακοίνωση αναφέρει τα ακόλουθα: Στο πλαίσιο της διαδικασίας καταχώρισης των υπόχρεων πλοίων στην ηλεκτρονική εφαρμογή "e-Μητρώο πλοίων" που είναι σε εξέλιξη, υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αίτησης για καταχώριση των ήδη νηολογημένων ή εγγεγραμμένων στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των ήδη χαρακτηρισμένων επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, καθώς και των ήδη δραστηριοποιούμενων επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων ΛΗΓΕΙ την 15-9-2019.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Κατόπιν των ανωτέρω επισημαίνεται ότι οι πλοιοκτήτες/εφοπλιστές οφείλουν να προβούν εμπρόθεσμα στις απαιτούμενες ενέργειές τους για την καταχώριση των πλοίων τους στο "e- Μητρώο πλοίων", κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4256/14 (Α’ 92) όπως ισχύει και στην αριθ. ΠΟΛ. 1209/14-11-2018 Κ.Υ.Α. (Β’ 5092). Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.): https://www.aade.gr/polites/mitroo-ploion