Εγκρίθηκε επιβολή έκτακτης εισφοράς για τους φιλοθηραματικούς σκοπούς του Κυνηγετικού Συλλόγου Αίγινας. Δημοσιεύθηκε σήμερα η Ρυθμιστική και Αστυνομική Δασική Διάταξη.


Με έγγραφό της που δημοσιεύθηκε στις 30 Ιουλίου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Διεύθυνση Δασών Πειραιά, ενέκρινε την επιβολή έκτακτης εισφοράς για τους φιλοθηραματικούς σκοπούς του Κυνηγετικού Συλλόγου Αίγινας. Η απόφαση αναφέρει τα ακόλουθα: "Εγκρίνουμε την επιβολή έκτακτης εισφοράς ποσού δέκα ευρώ υπέρ του Κυνηγετικού Συλλόγου Αίγινας, στους κυνηγούς, μέλη του ως άνω Συλλόγου, για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο (2020-2021). Τα έσοδα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθηραματικούς σκοπούς του εν λόγω Συλλόγου, όπως έχουν καταγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2020 και κατατεθεί στο Δασαρχείο Πειραιά."

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Επίσης, από την ίδια αρχή δημοσιεύθηκε σήμερα 11 Αυγούστου η Ρυθμιστική και Αστυνομική Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

1. Καθορίζουμε τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για τον κυνηγετικό χρόνο 2020 - 2021 από 20-8-2020 μέχρι 28-2-2021
2. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου επιτρέπεται η θήρα του αγριοκούνελου μέχρι τις 10 Μαρτίου 2021.
3. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους καθώς και ο μέγιστος αριθμός ατόμων κατά είδος που επιτρέπεται να θηρεύσει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.
4. Απαγορεύεται το κυνήγι της μπεκάτσας στο καρτέρι το πρωί και βράδυ.
5. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15-9-2020 μέχρι 20-01-2021 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα ( Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή) δηλαδή μόνο τη χρονική περίοδο και κατά τις ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου.
6. Επιτρέπουμε το κυνήγι του αγριόχοιρου σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.
7. Επιτρέπουμε το κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου από 15-9-2020 μέχρι 20-1-2021 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-1-2021 έως 28-2-
2021 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι καθώς και στις ζώνες διάβασης, από 20/8/2020 – 14/9/2020 το κυνήγι της αλεπούς χωρίς σκύλο, στις Π.Ε που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για την λύσσα. Διευκρινίζεται ότι χρησιμοποίηση του σκύλου δίωξης για τι κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου υπάγεται στους περιορισμούς της παραγράφου 5 της παρούσης.
8. Για τα είδη πουλιών που δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της οδηγίας 79/409 ΕΟΚ.
9. Απαγορεύεται το κυνήγι σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της ελληνοτουρκικής χερσαίας μεθοριακής γραμμής.
10. Απαγορεύεται το κυνήγι σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.
11. Απαγορεύεται το κυνήγι σε όλες τις περιοχές που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της 414985/1985 (ΦΕΚ τεύχος Β΄ 757/18-12-1985)κοινής
Υπουργικής Απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.8353/276/Ε103 Φ.Ε.Κ. 415Β 23-2-12) και ισχύει.
12. Παρατείνουμε την ισχύ της παραγράφου (Α) της αριθμ. 97734/4284/14-8-2007 (ΦΕΚ 1657/ Β/21-8-2007) απόφαση μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» από 20-8-2020 έως 14-9-
2020.
13. Απαγορεύουμε το κυνήγι στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής και στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.
14. Απαγορεύουμε το κυνήγι στις καμένες εκτάσεις ανεξάρτητα αν έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου.
15. Απαγορεύουμε την αγοροπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων εκτός εκείνων που προέρχονται από εκτροφεία (Δημόσια ή ιδιωτικά), ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από
το εξωτερικό εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
16. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοροπωλησία του αγριοκούνελου που προέρχεται από τη νήσο Λήμνο και Θηρασιά, όπου οι υπερπληθυσμοί
έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η έγκριση αγοροπωλησίας γίνεται με
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής.
17. Απαγορεύουμε το κυνήγι στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού.
18. Απαγορεύουμε το κυνήγι σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την
εξωτερική περίφραξη αυτών.
219. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
20. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριόχοιρου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα
φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.
Στις περιοχές ευθύνης μας ισχύουν οι πιο κάτω απαγορεύσεις με προγενέστερες Δασικές Διατάξεις Θήρας, τις οποίες μνημονεύουμε περιληπτικά:
α) Την αριθμ. 48528/1173/25-6-2018 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3164/01-8-18) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου Θηραμάτων για πέντε (5)
χρόνια (μέχρι 31-7-2023) στις θέσεις α) Κούκος – Χωράφα όρους Αιγάλεω Δήμων Περάματος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη και β) Φασκομηλιά Λίμνης Βουλιαγμένης Δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» Περιφέρειας Αττικής περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Πειραιά».
β) Απαγόρευση κυνηγίου στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας (Ελαιώνας, Παχιά, Ράχη, Μετόχι, Ι.Μ. Χρυσολεόντισσας (η αριθμ. 1172/25-5-2001 απόφαση Γ.Γ.Π.Α.)
γ) Απαγόρευση κυνηγίου στη νήσο Μονή Αίγινας (η αριθμ. 222630/3610/4-7-88 απόφαση Υπ. Γε. και η αριθμ. 559/25-5-2001 απόφαση Γ.Γ.Π.Α.)
δ) Απαγόρευση του κυνηγίου στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αγκιστρίου ( η αριθμ. 1447/25-5-2001 απόφαση Γ.Γ.Π.Α.)
ε) Απαγόρευση κυνηγίου στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Κυθήρων (Θολάρια, Αγ. Μονή, Αγ. Γεώργιος, Μεγ. Δραγωνέρα, Αντιδραγωνέρα, Πρασονήσι) (η αριθμ.713/25-5-2001 απόφαση
Γ.Γ.Π.Α).
στ) Την αριθμ. 52241/1496/04-7-2017 (ΦΕΚ 2468/Β΄/19-7-2017) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί «Παράτασης ισχύος της αριθμ. 1962/25-6-2008 απόφασης περί απαγόρευσης Κυνηγίου στη θέση Κολώνες – Φάρος – Δημόσιο Δάσος Σαλαμίνας.
ζ) Την αριθμ. 46065/1133/09-7-2018 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2860/17-7-18) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «περί Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις
«Κανάκια - Θυνιό» νήσου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Πειραιά.
θ) Την αριθμ. 15794/469/01-3-2018 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 970/19-3-18) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «περί Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις
«Πιτσινάδες-Μυλοπόταμος-Αραιοί-Πιτσινιάνικα-Καλοκαιρινές-Μυρτίδια» της περιφέρειας του Δήμου Κυθήρων περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Πειραιά.
Οι κυνηγοί που θα συλλαμβάνονται να κυνηγούν εκτός τόπου και χρόνου ή σε απαγορευμένη περιοχή, θηράματα που απαγορεύεται το κυνήγι τους, όσοι δεν είναι εφοδιασμένοι
με άδεια κυνηγίου και γενικά όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 177/75 και της αριθμ. 414985/85 (ΦΕΚ757/8-12-85 τεύχος Β΄)
κοινής απόφασης.
Η παρούσα ισχύει από 20-8-2020 έως και 29-2-2021 και η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη.
Συνημμένος ο πίνακας θηρεύσιμων ειδών κυνηγετικής περιόδου 2020-2021.

Διαβάστε το έγγραφο της απόφασης για την Έγκριση επιβολής έκτακτης εισφοράς σε βάρος των κυνηγών μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Αίγινας για την Κυνηγετική περίοδο 2020 - 2021 εδώ.

Διαβάστε το έγγραφο της Ρυθμιστικής και Αστυνομικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας εδώ