Συστάθηκε επιτροπή ενστάσεων για τα πρόστιμα του Κανονισμού Καθαριότητας.


Με γνώμονα την υποβολή ενστάσεων στα πρόστιμα που βεβαιώνονται από τις παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας, ο κανονισμός - που μπορείτε να δείτε εδώ - τροποποιήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε δύο σημεία:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Στο τέλος του Κεφαλαίου Γ΄: "Υποχρεώσεις κατοίκων" και στο τέλος του Κεφαλαίου Δ΄: "Διατάξεις για την καθαριότητα εξωτερικών χώρων", προσθέτεται η ακόλουθη παράγραφος:

Ενστάσεις
Τυχόν ενστάσεις επί των προστίμων που αφορούν βεβαιωμένες παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων.
Ένσταση μπορεί να υποβάλλει ο άμεσα ενδιαφερόμενος ή άλλο εξουσιοδοτημένο από τον ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου μέσα σε προθεσμία πέντε  ημερών από την επίδοση της πράξης στον υπόχρεο ή από τότε που αποδεδειγμένα έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο

Εγκρίνεται τη σύσταση τριμελούς επιτροπής εξέτασης ενστάσεων των παραβάσεων του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία θα
αποτελείται από τους:

1. τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
2. τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας.
3. τον Επόπτη καθαριότητας του Δήμου ή τον υπάλληλο που εκτελεί χρέη επόπτη καθαριότητας.

Και εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 111/2020 Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με 9 υπέρ και 1 κατά. Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηλίας Παναγιώτης ο οποίος ψήφισε αρνητικά στην πρόταση
έγκρισης του θέματος.