Δύο κλειστά φορτηγά τύπου van για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό θα προμηθευτεί ο δήμος της Αίγινας.


Δημοσιεύθηκε σήμερα στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ η διακήρυξη του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια δύο κλειστών φορτηγών τύπου VAN, συνολικού προϋπολογισμού 42.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (στην Οικονομική Επιτροπή είχε διορθωθεί το ποσό της μελέτης το οποιό ήταν αρχικά 51.000), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας και θα βαρύνει δε προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2020. Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δύο κλειστών φορτηγών τύπου van για την υποστήριξη της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 13 Οκτωβρίου 2020 εγκρίθηκε η μελέτη και η σύνταξη των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.

Όπως είχε διευκρινήσει τότε ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γιάννης Ζορμπάς το ένα θα χρησιμοποιείται από τον ηλεκτρολόγο του δήμου στην Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού και το δεύτερο από το Γραφείο Κίνησης και το συνεργείο του Δήμου.