Μεγάλη προμήθεια υλικών ύδρευσης και υδρομέτρων θα πραγματοποιήσει ο δήμος της Αίγινας.

 
Εκτιμώμενης αξίας 358.714 ευρώ με ΦΠΑ είναι ο ανοιχτός διαγωνισμός, η διακήρυξη του οποίου δημοσιεύθηκε στις 28 Δεκεμβρίου και αφορά στην προμήθεια 130 διαφορετικών ειδών υλικών ύδρευσης και υδρομέτρων. Τα υλικά ύδρευσης θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση και την επέκταση του δικτύου ύδρευσης, καθώς και την αποκατάσταση βλαβών.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Επίσης, τα υδρόμετρα θα χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν οι ανάγκες τοποθέτησης νέων και αντικατάστασης παλαιών ή κατεστραμμένων υδρομετρητών στις παροχές νερού των καταναλωτών του Δήμου και των Τοπικών Διαμερισμάτων, όπως αναφέρονται και περιγράφονται στην σχετική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
 
Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Αίγινας. Η εκτέλεση της προμήθειας θα βαρύνει πιστώσεις του οικονομικού έτους 2020. Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Επίσης, σχετικά με την παραλαβή των υλικών, ο δήμος της Αίγινας διατηρεί το δικαίωμα να απορροφήσει όση από την προμήθεια απαιτούν οι ανάγκες του. Οι ποσότητες μπορούν να αυξομειώνονται χωρίς όμως την αύξηση του ποσού της σύμβασης.