Σε εξέλιξη το λιμενικό έργο της Πέρδικας. Εμφανής η αλλαγή στην εικόνα του υφιστάμενου μώλου.

 
Εμφανής είναι πλέον η εξέλιξη του λιμενικού έργου της Πέρδικας, καθώς όπως φαίνεται και στο video, οι εργασίες για την επέκταση της προβλήτας έχουν δημιουργήσει μία διαφορετική όψη στην εικόνα του λιμανιού. Η πλευρά του λιμένα στον οποίο εκτελούνται τα έργα δεν παρουσιάζει πλέον την γνώριμη εικόνα, καθώς δίπλα στην μεγάλη μπίγα που βρίσκεται εκεί, η προέκταση της προβλήτας είναι εμφανής.

Το έργο αποτελεί επέκταση της κεφαλής του υφιστάμενου μώλου του λιμανιού. Πρόκειται για μία επέκταση, που όταν ολοκληρωθεί θα είναι 58 μέτρα νότια στην υπάρχουσα και νοτιοδυτικά 41 μέτρα, συνολικής έκτασης 99 μέτρων. Το πλάτος του κριπιδώματος θα είναι πέντε μέτρα, το οποίο σταδιακά θα ανοίγει κατά την στροφή του λιμανιού και θα καταλήγει στα 8 μέτρα. 
 
Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου, προβλέπεται η ενίσχυση και η επέκταση του υφιστάμενου κυματοθραύστη προς τα νοτιανατολικά με διαμόρφωση θωράκισης από φυσικούς ογκόλιθους στην προσήνεμη πλευρά και η κατασκευή κρηπιδώματος στο εσωτερικό τμήμα για την εξυπηρέτηση σκαφών στην υπήνεμη πλευρά.
 
Συνοπτικά, οι παρεμβάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στα πλαίσια του έργου είναι ανακατασκευή του πέρατος του υφιστάμενου κυματοθραύστη προς διαμόρφωση συναρμογής με τα νέα έργα. Επίσης, επέκταση του κυματοθραύστη κατά 58μ. με διεύθυνση νότια- νοτιοδυτικά και κατά 41μ. προς τα νότια-νοτιοανατολικά και κατασκευή εσωτερικής κρηπίδωσης καθ’ όλο το μήκος του κυματοθραύστη, στο εσωτερικό του όπου εξασφαλίζονται υπήνεμες συνθήκες.
 
Διαμόρφωση εξωτερικού πρανούς θωράκισης από φυσικούς ογκόλιθους. Πρόβλεψη για μία επιλέον θέση πρόσδεσης ημερόπλοιου. Πρόβλεψη για δεκαεπτά επιπλέον θέσεις πρόσδεσης σκαφών μήκους έως είκοσι μέτρα, εσωτερικά του νέου κυματοθραύστη.
 
Τα εν λόγω έργα και κυρίως η επέκταση του υφιστάμενου κυματοθραύστη με παράλληλη κρηπίδωση στο εσωτερικό του αποσκοπούν: Κατά κύριο λόγω στην εξασφάλιση υπήνεμων συνθηκών στην λιμενολεκάνη όπισθεν των έργων, έναντιτων κυματισμών που προέρχονται από τον ευρύτερο Δυτικό τομέα (τον μόνο τομέα που προσβάλει τον λιμένα λόγω της θέσης του). Στην παροχή περισσότερων θέσεων πρόσδεσης σκαφών αναψυχής, δίνοντας τη δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας του λιμένα.