Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο για την εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας, για τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης.


Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο για την εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης (ανάπτυξη δικτύου τηλεμετρίας ώστε να εφαρμοσθεί ο έλεγχος διαρροών, ο τηλεέλεγχος-τηλεχειρισμός και η αυτοματοποίησή τους, η εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης κτλ. ) ένα έργο ύψους 3.711.489 ευρώ η χρηματοδότηση του οποίου προέρχεται από το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (το 75% προέρχεται από πόρους της Ευρω̟παϊκής Τρά̟πεζας Ε̟πενδύσεων (ποσό 2.783.617 ευρώ) και κατά 25% από ̟πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό 927.872 ευρώ).

Η χθεσινή ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ύδρευσης σχετικά με την διακοπή της υδροδότησης τις πρωινές ώρες σήμερα στην πόλη της Αίγινας, αφορούσε σε εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη γι' αυτό το έργο.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Υπηρεσία Ύδρευσης, υδρόμετρα έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις εισόδους και τις εξόδους των δεξαμενών, τα υδρόμετρα αυτά ελέγχουν την εισροή και την εκροή. Επίσης θα τοποθετηθούν σε δέκα σημεία του δικτύου, που βρίσκονται σε όλες τις Κοινότητες της Αίγινας προκειμένου να είναι εφικτή η σύγκριση της κατανάλωσης. Τέτοια υδρόμετρα έχουν τοποθετηθεί, μέχρι αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια του νησιού.

θα τοποθετηθούν αυτόματοι ρυθμιστές πίεσης που θα βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του δικτύου. Επίσης έχουν τοποθετηθεί πιεσόμετρα σε παλιές παροχές, από τα οποία θα λαμβάνεται η πληροφορία για την πίεση που υπάρχει στο δίκτυο.
 
Η μεταφορά της πληροφορίας θα γίνεται από δέκτες που θα τοποθετούνται κυρίως σε δημόσια κτήρια. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι μία περιοχή του κέντρου και πιο συγκεκριμένα η οδός Αγίου Νεκταρίου (είναι η οδός που βρίσκεται πίσω από την Μητρόπολη της Αίγινας). Εκεί έχουν τοποθετηθεί πενήντα υδρόμετρα. Ένας τέτοιος δέκτης θα τοποθετηθεί στο κτήριο του Δημοτικού Θεάτρου. Απ' αυτόν τον δέκτη η πληροφορία θα μεταδίδεται στο κέντρο που θα βρίσκεται στον δήμο της Αίγινας. 
 
Ένα μεγάλο μέρος των εργασιών του έργου έχει υλοποιηθεί, ενώ μένουν να γίνουν ακόμη εργασίες στο δίκτυο διανομής. Τέλος, στην ερώτηση εάν έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας Ύδρευσης για την χρήση του συστήματος η απάντηση ήταν πως όχι ακόμη.

Ακολουθεί περιγραφή για το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως περιγράφεται στην διακήρυξή του.

Ι. Αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων ήτοι των Γεωτρήσεων, Προωθητικών συγκροτημάτων που διαθέτουν Δεξαμενές ύδρευσης καθώς οι Δεξαμενές ύδρευσης κύριων εισόδων νερού του Δήμου Αίγινας, την ανάπτυξη δικτύου τηλεμετρίας ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος-Τηλεχειρισμός και η αυτοματοποίησή τους και την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης στις εξόδους των δευτερευουσών Δεξαμενών όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των ΤΣ θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση. Σε αυτή την κατηγορία εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται συνολικά ογδόντα οχτώ (88) εγκαταστάσεις Τοπικών Σταθμών Ελέγχου η οποία κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΤΣ (Τοπικοί Σταθμοί) που είναι
συνολικά 24 σταθμοί (περιλαμβάνονται αντλιοστάσια, γεωτρήσεις και δεξαμενές), ΤΣΕΡΠ (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης) που είναι 9 σταθμοί, ΤΣΕΠ (Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης) που είναι 30 σταθμοί και ΤΣΕΠ+Π (Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης και Παροχής) που είναι 25 σταθμοί.

II. Την προμήθεια και εγκατάσταση σε επιλεγμένες βασικές ακραίες θέσεις του δικτύου (στις περιοχές της Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού και Πέρδικας) θα τοποθετηθούν δέκα (10) συνολικά σταθμοί μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου που κωδικοποιούνται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΥΧ (Τοπικός Σταθμός Υπολειμματικού Χλωρίου). III. Την προμήθεια και εγκατάσταση δυο (2) φορητών τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης ποιότητας νερού. Οι σταθμοί αυτοί είναι φορητοί και αρχικά θα εγκατασταθούν στη Δεξαμενή Α (περιοχή Αίγινας) και στη νέα Δεξαμενή Ι (περιοχή Κυψέλη). Ο κάθε σταθμός θα είναι εξοπλισμένος με ένα πλήρες εύρος όλων των κλασσικών αισθητήρων για την παρακολούθηση παραμέτρων της ποιότητας νερού όπως στάθμη, pH, θερμοκρασία, θολότητα (Turbidity), Αγωγιμότητα (Conductivity), Αλατότητα (Salinity) και ολικά διαλυμένα στερεά (Total Dissolved Solids TDS). Επιπλέον θα περιλαμβάνει εξοπλισμό για την εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων (βαθμονόμηση) για την παρακολούθηση της κατάστασης του εξοπλισμού μέτρησης παροχής (ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα) των ΤΣ και ΤΣΕΠ + Π. IV. Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος επικοινωνιών για τη διαχείριση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Υ.) καθώς και η πιλοτική διασύνδεση 1.800 υφιστάμενων υδρομετρητών που διαθέτουν έξοδο παλμών για την παρακολούθηση του
υδατικού ισοζυγίου λαμβάνοντας υπόψη σε πραγματικό χρόνο και την κατανάλωση στις οικίες.

Το σύστημα δεν περιλαμβάνει την προμήθεια των υδρομετρητών παρά μόνο την προεγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού για την ασύρματη μετάδοση και την
καταγραφή των δεδομένων στον ΚΣΕ (με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης).

V. Την εγκατάσταση νέων πινάκων αυτοματισμού, οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών (εντός των ΤΣ) για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων και την παρακολούθηση της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγκατάστασης μετρητών/αναλυτών ενέργειας και εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης ενέργειας στο σύνολο των ενεργοβόρων εγκαταστάσεων του Δήμου.

VI. Την εγκατάσταση ενεργειακά αυτόνομων τοπικών σταθμών ελέγχου και ρύθμισης πίεσης (ΤΣΕΡΠ) στις εισόδους των δευτερευουσών Ζωνών Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των ΤΣ θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση καθώς και θα ρυθμίζεται η πίεση κατάντη του σταθμού με βάση της επιθυμητής πίεσης σε σχέση με την επικρατούσα πίεσης εντός του εσωτερικού δικτύου διανομής νερού. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΕΡΠ (Τοπικός Σταθμός Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης) που συνεργάζονται με τους αντίστοιχους ΤΣΕΠ.

VII. Την προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων. Επίσης η συνολική εποπτεία των Δικτύων θα είναι εφικτή και μέσω ενός Φορητού Σταθμού Ελέγχου και Προγραμματισμού (Σ.Ε.Π.), με βιομηχανικό υπολογιστή (ΦΣΕ) τύπου laptop.

VIII. Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας.

IX. Τεκμηρίωση και τη 3-μηνη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι
εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η αποδοχή της συμμετοχής του δήμου στο στο Πρόγραμμα "Φιλόδημος", στη "Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης" με τίτλο: "Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση" πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2018.