Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά δημοσίευσε απόφαση με απαγορεύσεις, κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών πόντισης του υποθαλάσσιου αγωγού της Αίγινας.


Είναι μία σημαντική εξέλιξη, καθώς προφανώς σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών πόντισης του υποθαλάσσιου αγωγού της Αίγινας. Πρόκειται για απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά η οποία δημοσιεύθηκε χθες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και περιλαμβάνει οδηγίες για τα πλέοντα σκάφη κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών ρυμούλκησης και πόντισης των σωληνογραμμών υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ. Η απόφαση αναφέρει τα ακόλουθα: Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνεται ότι, κατά τον χρόνο εκτέλεσης εργασιών ρυμούλκησης και πόντισης σωληνογραμμών υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ από τη θέση Πέρανι Σαλαμίνας, όλα τα πλέοντα στην οικεία περιοχή σκάφη εντός χώρου δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Πειραιά, οφείλουν να: 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.α) πλέουν με ταχύτητα ελαττωμένη, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες και τις ελικτικές ιδιότητες του σκάφους κατά την κρίση του ασκούντος τη διακυβέρνηση, ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλής απόσταση από το ρυμούλκιο σωληνογραμμών και να μη διαταράσσεται η ασφαλής ρυμούλκηση και πόντιση αυτών. Η ταχύτητα των πέντε (5) κόμβων αποτελεί πρακτική και ασφαλή ένδειξη προς την οποία να επιδιώκεται η συμμόρφωση, υπό ομαλές συνθήκες.
 
β) τηρούν ασφαλή απόσταση από το ρυμούλκιο (κάβοι και σωληνογραμμές αγωγού), τουλάχιστον περί τα εννιακόσια (900) μέτρα.
 
Επιπροσθέτως, αποφασίζεται η απαγόρευση αγκυροβολίας κάθε πλωτού μέσου για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εκτέλεσης ελιγμών προσέγγισης των ρυμουλκούμενων σωληνογραμμών προς τα σημεία σύνδεσης (κατά την α’ φάση εργασιών) εντός νοτιοδυτικού τμήματος του Αγκυροβολίου Πειραιά που περικλείεται από τα κάτωθι στίγματα:
 
α) φ: 37ο 53', 36.69'' και λ: 023ο 31'23.94'' ,
β) φ: 37ο 50', 28.00'' και λ: 023ο 30'33.00'' ,
γ) φ: 37ο 50', 47.00'' και λ: 023ο 30'14.00'' ,
δ) φ: 37ο 52', 57.00'' και λ: 023ο 30'27.00'' ,
 
Οι παραβάτες των ανωτέρω απαγορεύσεων, ανεξαρτήτως από τις τυχόν συντρέχουσες ποινικές ή άλλες ευθύνες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου ν.δ. 187/1973 ΦΕΚ 261 Α΄ 73, όπως ισχύει.