Μία πρώτη εικόνα του επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αίγινας. Θετική η γνωμοδότηση του ΕΔΣΝΑ.

 
 
Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ που πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου συζητήθηκε το θέμα της παροχής γνώμης του ΕΔΣΝΑ για το επικαιροποιημένο Τοπικό Σχεδίο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αἰγινας. Μέσα από το κείμενο την γνωμοδότησης της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ γίνονται γνωστά σημεία του σχεδίου, καθώς αυτό δεν έχει περάσει ακόμη από την Επιτροπή Διαβούλευσης και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Ένα από αυτά είναι η δημιουργία μονάδας ΜΕΒΑ με δυνατότητα  20 τόνους/ημέρα βιοαποβλήτων και πράσινα απόβλητα και παραγωγή κομπόστ, καθώς η υπό εξέταση από τον δήμο Αίγινας λειτουργίας μονάδας για τα απόβλητα κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων σε ένα από τα ανενεργά λατομεία του νησιού. Επίσης, στο σχέδιο περιλαμβάνεται ο εκσυχρονισμός του Κανονισμού Καθαριότητας, δράσεις πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης, δράσεις Ενημέρωσης-Επικοινωνίας-Κοινωνικής Συμμετοχής, εκτίμηση των αποτελεσμάτων κάθε σταδίου, ανάπτυξη δικτύου γωνιών ανακύκλωσης, κατασκευή και λειτουργία πράσινου σημείου και προμήθεια ἐξυτνων συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων.
 
Τι είπε ο αντιδήμαρχος κ. Νίκος Πτερούδης
 
Το Aegina Portal επικοινώνησε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Νίκο Πτερούδη ο οποίος σε σχετική ερώτηση απάντησε ότι το επικαιροποιημένο σχέδιο θα περάσει από την Επιτροπή Διαβούλευσης και στην συνέχεια θα πάει  προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν το επιτρέψουν οι συνθήκες δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες το ραδιόφωνο του Aegina Portal να φιλοξενήσει τον κ. Νίκο Πτερούδη σε μία πρώτη "ανάγνωση" των βασικών σημείων της μελέτης.
 
Μία σύντομη ανασκόπηση της πορείας της επικαιροποίησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
 
Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο στις 6 Φεβρουαρίου 2020 είχε αποφασίσει ομόφωνα την συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση για την Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης ΟΤΑ Α' Βαθμού, για την Επικαιροποίηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Ακολούθησε στις 23 Μαρτίου 2020 η ένταξη της Πράξης και στις 10 Ιουλίου 2020 η σύμβαση με την εταιρία που θα αναλάμβανε να κάνει την μελέτη. Λόγω των συνθηκών της πανδημίας η Οικονομική Επιτροπή στις 12 Δεκεμβρίου 2020 αποφάσισε την παράταση της σύμβασης για την παράδοση της μελέτης.
 
Για ποιους λόγους το επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αίγινας πήγε στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ
 
Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ἐχει αποφασισθεί επί των αἰιτημάτων των ΟΤΑ η γνώμη του ΕΔΣΝΑ να εκδίδεται με απόφαση της Εκτελεστικής Ἐπιτροττής του ΕΔΣΝΑ, μετά από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση του νέου ΠΕΣΔΑ, (σ.σ. του Περιφερειακού Σχεδίου της Αττικής) η γνωμοδότηση μπορεί να γίνει εξετάζοντας εάν τα ΤΣΔΑ των ΟΤΑ, μελών του ΕΔΣΝΑ, βρίσκονται σε συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και της νομοθεσίας που διέπει την διαχείριση των αποβλήτων.
 
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης, υπό το πρίσμα αυτό, μετά την εξέταση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αἰγινας, αποτυπώνονται τα ακόλουθα κύρια σημεία:
 
Α. Βασικά χαρακτηριστικά Δήμου.
 
Παρουσιάζονται τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του Δήμου, αποτυπώνονται τα σημεία παραγωγής στερεών αποβλήτων και οι χωροταξικές-πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή.
 
Β. Παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης για όλα τα ρεύματα αποβλήτων.
 
Παρουσιάζονται τα ρεύματα αποβλήτων (οργανικά-απόβλητα συσκευασίας-ειδικά απόβλητα που υπάγονται σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης). Για τα απόβλητα κατασκευών, εκσκαφών και
κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ο Δήμος εξετάζει την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας σε ένα από τα ανενεργά λατομεία του νησιού. Στην Αἰγινα λειτουργεί Τοπικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
(ΤΣΜΑ) και Βασικό Πράσινο Σημείο (ΒΠΣ) στη θέση Σκοτεινή Παγώνι.
 
Στον χώρο αυτό λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητες:
  • Συλλογή σύμμεικτων αποβλήτων
  • Συλλογή δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας
  • Συλλογή πράσινων αποβλήτων-κλαδεμάτων
Η υφιστάμενη κατάσταση αξιολογείται με αποτύπωση των προβλημάτων και περιορισμών και αντίστοιχων δυνατοτήτων επίλυσης ενώ υπάρχει και η κοστολόγηση της υφιστάμενης διαχείρισης.
 
Γ. Στόχοι Διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Δ. Αίγινας.
Οι στόχοι του ΕΣΔΑ μετά από σύντομη παρουσίαση, εξειδικεύονται ποσοτικά στα κύρια ρεύματα αποβλήτων (βιοαπόβλητα, ανακυκλώσιμα υλικά).
 
Δ. Προτεινόμενα μέτρα και δράσεις για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ.
Κατασκευή και λειτουργία ΜΕΒΑ ώστε σε συνδυασμό με την υλοποίηση του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που ἔχει σχεδιαστεί και τὴν οικιακή κομποστοποίηση, να επιτυγχάνεται η χωριστή συλλογή και επεξεργασία του συνόλου του συγκεκριμένου ρεύματος. Η μονάδα θα επεξεργάζεται  20 τόνους/ημέρα ΒΑ και πράσινα απόβλητα και με τη μέθοδο της αερόβιας επεξεργασίας θα παράγεται κομπόστ.
  • Δράσεις Πρόληψης-επαναχρησιμοποίησης
  • Δράσεις Ενημέρωσης-Επικοινωνίας-Κοινωνικής Συμμετοχής
  • Εκσυγχρονισμός Κανονισμού Καθαριότητας
  • Σταδιοτοίηση των δράσεων και εκτίμηση των αποτελεσμάτων κάθε σταδίου
  • Ανάπτυξη δικτύου γωνιών ανακύκλωσης
  • Κατασκευή και λειτουργία Πράσινου Σημείου
  • Προμήθεια έξυπνων συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων
Ε. Χρηματοδοτικά εργαλεία

Παρουσιάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση των δράσεων, προκειμένου εκτός από τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω ιδίων πόρων και της εξοικονόμησης που αναμένεται να επιτευχθεί
μεσοπρόθεσμα από τη σταδιακή ανάπτυξη των δράσεων να διερευνηθούν και άλλοι τρόποι.

Η απόφαση που αφορά την γνωμοδότηση είναι η ακόλουθη:
 
Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δ. Αίγινας, ενσωματώνει τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση των αποβλήτων και περιλαμβάνει δράσεις και στα μέτρα με σκοπό την υλοποίηση των στόχων που θέτει το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Το γεγονός ότι το είδος και ο ἀριθμός των εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής, αποτελεί αντικείμενο του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων που αυτή τη χρονική περίοδο βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης εισηγούμαστε την παροχή θετικής γνωμοδότησης επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αἰγινας με τη επιφύλαξη σχετικά με τις υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων, οι οποίες θα εξειδικευτούν στο επικαιροποιημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Ν. Αττικής μετά την κατά νόμο ἐγκρισή του.
 
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png