Την έγκριση της εκτέλεσης των εργασιών για τον φωτισμό ανάδειξης του ναού της Αφαίας υπέγραψε η Λίνα Μενδώνη.


Την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου "Εκπόνηση μελέτης φωτισμού ανάδειξης του Ναού Αφαίας στην Αίγινα", απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων υπέγραψε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη. Η εκτέλεση του έργου έχει ημερομηνία έναρξης την 5-5-2021 και λήξης την 30-9-2021.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. 
Πιο συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει τα ακόλουθα:

1. Εγκρίνεται η εκτέλεση εργασιών του έργου “Εκπόνηση μελέτης φωτισμού ανάδειξης του ναού της Αφαίας στην Αίγινα”, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Πειραιώς και  Νήσων.
2. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν την εκπόνηση μελέτης φωτισμού ανάδειξης του ναού της Αφαίας και του ανδήρου αυτού, σε επίπεδο α) προμελέτης - οριστικής μελέτης (α’ φάση) και β) μελέτης Εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης (β’ φάση), σύμφωνα με την τεχνική έκθεση-προδιαγραφές που έχουν τεθεί με το ως άνω αρ. 15 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του ΥΠΠΟΑ. Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική εγκατάσταση που θα απαιτηθεί για να καλύψει τις ανάγκες φωτισμού του μνημείου (σωληνώσεις, σωληνώσεις, καλωδιώσεις, ηλεκτρικοί πίνακες, τα φωτιστικά σώματα LED, σύστημα διαχείρισης φωτισμού).
3. Για την εκτέλεση του παραπάνω εργασιών και κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρι ολοκλήρωσης του έργου, εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) με Φ.Π.Α. από τον κωδικό 2014ΣΕ51400007 της ΣΑΕ 514 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων τρέχοντος έτους.
4. Η εκτέλεση του έργου έχει ημερομηνία έναρξης την 5-5-2021 και λήξης την 30-9-2021.
5. Με την περαίωση των εργασιών να εκδοθεί σχετική βεβαίωση και η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παρ. 6 του Π.Δ. 24/2019 έκθεση απολογισμού του εργασιών. Τα στοιχεία αυτά να κοινοποιηθούν και στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ.