Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη εποχικών αναγκών έτους 2021 του Δήμου Αίγινας.

dsc_0122-dimos-2.jpg

Με έγγραφο που δημοσιεύθηκε σήμερα, ο δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2021 για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Αίγινας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

pinakas-proslipseon-aeginas.jpg
pinakas-proslipseon-aeginas-03.jpg

pinakas-proslipseon-aeginas-02_copy.jpg

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Για όλους τους υποψηφίους:

1. Αίτηση
2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4. Ο απαιτούμενος ανά ειδικότητα, τίτλος σπουδών σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες καθώς επίσης και οποιοδήποτε δικαιολογητικό απαιτείται ανά κατηγορία και ειδικότητα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 15.06.2021 (ημερομηνία ανάρτησης ανακοίνωσης) έως και 17.06.2021 (η καταληκτική ώρα υποβολής αιτήσεων είναι στις 15:00΄).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αίγινας κατόπιν ραντεβού, στο πλαίσιο των
υφιστάμενων μέτρων προς αποφυγή της διασποράς του ιού Covid-19, και στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Αίγινας, Οινώνης 3, Αίγινα, ΤΚ 18010.

Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου Αίγινας – τηλ.: 2297320013 ή 2297320058
Ραντεβού: 2297320021 του οἰκείου Δήμου.