Ξεκινά από αύριο 1 Ιουνίου η έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.


Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, θα εκδίδεται από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2022. Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, για τις περιοχές στις οποίες το επόμενο 24‐ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πυρκαγιών στη χώρα μας οφείλεται σε αμέλεια, ένας από τους βασικούς στόχους της έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι η αποτροπή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν την έναρξη δασικής πυρκαγιάς από αμέλεια με τη συστηματική ενημέρωση των πολιτών μέσω δελτίων τύπου, που εκδίδονται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφέρει μεταξύ άλλων εγκύκλιος με θέμα την έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π. κατά την αντιπυρική περίοδο 2022, που εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πιο συγκεκριμένα, η εκπόνηση του Χάρτη θα ολοκληρώνεται μέχρι την 12:30 της προηγουμένης ημέρας από την ημέρα για την οποία αυτός θα ισχύει. Δηλαδή, ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς ισχύει για την επόμενη ημέρα από την ημέρα έκδοσής του.

Το ελάχιστο γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο θα εκτιμάται ο κίνδυνος στον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς θα είναι τα διοικητικά όρια των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας, δεδομένου ότι συνδέονται με τα δασικά συμπλέγματα της Χώρας. Η παρουσίαση των στοιχείων σε μορφή χάρτη, έχει σαν σκοπό τη συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων περιοχών που απεικονίζονται.

Με στόχο την αποσαφήνιση και τον προσδιορισμό των ελάχιστων γεωγραφικών ενοτήτων στα οποία εκτιμάται η ημερήσια επικινδυνότητα στο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, σε σχέση με τα διοικητικά όρια των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ εξέδωσε σειρά χαρτών στους οποίους αποτυπώνονται τα όρια των Δασικών Υπηρεσιών, σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων,  καθώς και τα όρια επιχειρησιακής ευθύνης των  πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε σχέση με τα διοικητικά όρια των Δασικών Υπηρεσιών.
 
Κατηγορίες Κινδύνου Πυρκαγιάς

Στον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, θα διακρίνονται οι κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4. Η κατηγορία με αριθμό 5, κατά κανόνα, εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με κατάσταση Συναγερμού.

Οι κατηγορίες κινδύνου αναλύονται ως εξής:

Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή). Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της.

Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση). Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην αντιμετώπισή τους.

Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή). Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι κλπ).

Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή). Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος αλλά, το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή.

Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ). Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ μεγάλος. Όλες οι πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά αμέσως μετά την εκδήλωσή τους. Η δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη μέχρι να μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι πυρκαγιές.

Η κατάταξη μιας περιοχής σε κατηγορία κινδύνου πολύ υψηλή (κατηγορία 4) ή κατάσταση συναγερμού, (κατηγορία 5), δεν σημαίνει ότι θα έχουμε κατ’ ανάγκη εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή αυτή. Ειδικά όταν γίνεται συστηματική ενημέρωση των πολιτών μέσω δελτίων τύπου, μπορεί να αποτραπούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Αυτό αποτελεί και έναν από τους στόχους αυτής της κατάταξης. Η κατάταξη επίσης μιας περιοχής σε κατηγορία χαμηλού κινδύνου δεν αποκλείει την πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς. Για την πλήρη αξιοποίηση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, οι διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου απαιτούν και αντίστοιχη κλιμάκωση ετοιμότητας και λήψη μέτρων από όλους τους εμπλεκομένους φορείς στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, κατά το
μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται. Η ενιαία αντιμετώπιση των διαφορετικών επιπέδων κινδύνου (ειδικά των κατηγοριών κινδύνου 1,2,3), χωρίς αντίστοιχη διαφοροποίηση των μέτρων και των δράσεων στο σχεδιασμό των εμπλεκομένων φορέων, αξιοποιεί μερικώς τις δυνατότητες του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ως υποστηρικτικού εργαλείου στη λήψη αποφάσεων και ενδεχομένως να οδηγήσει τους φορείς σε εσφαλμένη εκτίμηση του επιπέδου ετοιμότητας.

Νοείται ότι η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την υλοποίηση μέτρων και δράσεων με βάση την πρόβλεψη της επικινδυνότητας, όπως αυτή εκτιμάται από το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, αποτελεί ευθύνη των διοικήσεων των εμπλεκομένων φορέων, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται. Στο συνημμένο Παράρτημα Α, εμφανίζεται υπόδειγμα του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς όπως αυτός θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Μονάδα Εμπλεκομένων Φορέων ΜΕΦ/ΕΣΚΕΔΙΚ3, καθώς και αναλυτική περιγραφή των κατηγοριών κινδύνου.

Από φέτος η πρόβλεψη θα βασίζεται στον καναδικό δείκτη.

Σημειώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο της υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copernicus Emergency Management Service - Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Πυρκαγιές (EFFIS - European Forest Fire Information System), είναι καθημερινά διαθέσιμοι χάρτες για ολόκληρη την Ευρώπη και για χρονική περίοδο 1 έως 10 ημερών, με το προβλεπόμενο επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς. Tο EFFIS, μετά από μία δοκιμαστική φάση 5 ετών, υιοθέτησε το σύστημα του Καναδικού Δείκτη Καιρού Δασικών Πυρκαγιών (Fire Weather Index) ως μέθοδο για την πρόβλεψη του κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Ευρώπη.
 
Ο καναδικός δείκτης Καιρού Δασικών Πυρκαγιών (Fire Weather Index) βασίζεται αποκλειστικά σε μετρήσεις θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, ταχύτητας ανέμου σε ύψος 10 μέτρα από το έδαφος και 24ωρη αθροιστική βροχόπτωση, όπως καταγράφονται σε ημερήσια βάση κάθε μεσημέρι από μετεωρολογικούς σταθμούς εγκατεστημένους εντός δασικών οικοσυστημάτων. Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις, το καναδικό σύστημα δείκτη καιρού πυρκαγιών, υπολογίζει έξι δείκτες. Οι τρεις αφορούν την εκτίμηση της περιεχόμενης υγρασίας της καύσιμης ύλης σε τρία επίπεδα του εδάφους και οι επόμενοι τρεις αφορούν δείκτες κινδύνου πυρκαγιάς.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png