Παράταση ισχύος των Αδειών Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων.

Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας - Ανακοίνωση
Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ' αριθμ. 6700/3-835809 από 27/01/2010 απόφαση κ.Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 129 Φ.Ε.Κ τεύχος Β' την 09/02/2010, παρατείνεται μέχρι 11 Νοεμβρίου 2011, ο χρόνος δήλωσης κυνηγετικών όπλων, κατόχων τέτοιων όπλων, που κατείχοντο με δελτίο κατοχής από την Αστυνομική Αρχή και η διάρκεια ισχύος των Αδειών Κατοχής Κυνηγετικών Οπλών (Α.Κ.Κ.Ο) έληξε ή λήγει μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω προθεσμία είναι η τελευταία που χορηγείται. Παράλειψη των κατόχων κυνηγετικών όπλων, για μη έγκαιρη ανανέωση των σχετικών αδειών, συνιστά παράνομη κατοχή κυνηγετικών όπλων και πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, συνεπάγεται και την επιβολή διοικητικών ομοίων, υπό τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυναπτόμενα αρχεία από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Σελίδα 1 - Σελίδα 2

Ο Αναπληρωτής Διοικητού
Αθανάσιος Θ. Καραγιάννης
Υπαστυνόμος Β'