Απομάκρυνση αδρανών υλικών, προϊόντων κατεδάφισης, μπάζων και αντικειμένων από αγροτικούς δρόμους του Δήμου Αίγινας. Ποιες περιοχές περιλαμβάνονται.

IMG_20220603_103405-baza-00.jpg

Με δύο αποφάσεις δημάρχου που δημοσιεύθηκαν σήμερα 20 Ιανουαρίου 2023 και απευθείας αναθέσεις, θα πραγματοποιηθεί το έργο για τη “Συλλογή και απομάκρυνση μη επικίνδυνων και φερτών υλικών από αγροτικές οδούς του Δήμου Αίγινας”, ύψους 14.415 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η μελέτη, που έχει συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας, είναι θεωρημένη στις 5 Δεκεμβρίου 2022 και αφορά την εκτέλεση υπηρεσιών για την απομάκρυνση φερτών υλών και μη επικίνδυνων υλικών που υπάρχουν σε ρείθρα, τάφρους, παραρεμάτιες περιοχές και πρανή με απότομες κλίσεις και περιορισμένου χώρου εργασίας διαφόρων απομακρυσμένων και μη από την έδρα του Δήμου περιοχών.

Τι αναφέρει η μελέτη:

Πιο συγκεκριμένα, οι χώροι όπου θα εκτελεστούν οι ανωτέρω υπηρεσίες και για τους οποίους έχουν σταλεί επανειλλημένα έγγραφα από το Δασονομείο Αίγινας (αρ. πρωτ. 142/2020, 321/2020, 323/2020, 29639/2021, 85310/2021, 95769/2021) προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα αυτών είναι οι κάτωθι:

1. Θέση Tσιρδάρι στον οικισμό Bαγίας της δημοτικής κοινότητας Μεσαγρού
2. Θέση Άγιος Νικόλαος στον οικισμό Αγίας Μαρίνας της δημοτικής κοινότητας Μεσαγρού
3. Στον ορεινό οικισμό Γιαννάκηδες της δημοτικής κοινότητας Αίγινας
4. Θέση Ροδινός δημοτικού διαμερίσματος Αίγινας
5. Θέση Βαθυπόταμος του οικισμού Αγίοι της δημοτικής κοινότητας Βαθέος
6. Θέση Μύλοι (πέταλο) της δημοτικής κοινότητας Βαθέος
7. Θέση Λαγκάκια στον οικισμό Βλυχάδα της δημοτικής κοινότητας Μεσαγρού

Κατόπιν αυτοψίας που διενέργησε πρόσφατα η Τεχνική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψιν τα έγγραφα του δασονομείου και τις αναφορές των κατά τόπων υπευθύνων τα ανώτερα υλικά, αντικείμενα, κτλ δεν μπορούν να συλλεχθούν χειρωνακτικά διότι πρόκειται για αδρανή υλικά, χώματα, καλάμια, δέντρα, προϊόντα κατεδάφισης, αντικείμενα, μπάζα κτλ.

Επίσης, στις τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Έκθεσης αναφέρονται τα ακόλουθα:

"Ο Δήμος μας δεν διαθέτει παρόμοια μηχανήματα προκειμένου με ίδια μέσα να εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες. Διαθέτουμε μόνον δύο πολυμηχανήματα (τύπου εκσκαφέων) μικρών διαστάσεων με δυνατότητα ανοίγματος βραχίονα 3 μέτρων το πολύ και περιορισμένης απόδοσης φόρτωσης καθώς και δύο φορτηγά αυτοκίνητα. Τα παραπάνω ενδείκνυνται κυρίως στην εκσκαφή χανδάκων ύδρευσης – αποχέτευσης μικρών διαστάσεων.

Ταυτόχρονα η αναγκαιότητα αποκατάστασης της λειτουργικότητας, βατότητας και συντήρησης των ανωτέρω περιοχών για αποφυγή τόσο των κινδύνων για την ασφάλεια και την δημόσια υγεία όσο και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου και της αισθητικής του οικισμού, είναι επιτακτική και τυχόν αμέλεια του Δήμου μας στον τομέα αυτό θα είχε βαρύτατες συνέπειες και ενδεχόμενα πολλαπλάσια οικονομικά βάρη.

Συνεπώς ο Δήμος μας δεν είχε και δεν έχει την δυνατότητα εκτέλεσης του συνόλου των χωματουργικών εργασιών που προκύπτουν λόγω έλλειψης τεχνολογικού εξοπλισμού έλλειψης αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου εξοπλισμού αλλά και του γεγονότος ότι το προσωπικό των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου δεν είναι σε θέση να εκτελέσει στο πλαίσιο των καθηκόντων του όλες τις χωματουργικές εργασίες χωρίς τα απαραίτητα μηχανικά μέσα και για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητη η συνδρομή της εκτέλεσης υπηρεσίας συμπληρωματικών χωματουργικών εργασιών με ανάθεση σε ιδιώτη", αναφέρει η τεχνική έκθεση.

Περιληπτικά, ανάλογα με τις ανάγκες, υπήρχαν τρεις ομάδες με συγκεκριμένες περιγραφές υπηρεσιών, οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούσαν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, χωρίς περιορισμό. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
 
Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις η παραλαβή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών.

Φωτογραφία από το αρχείο του Aegina Portal - Ρεπορτάζ Ιούνιος 2022.