Εκδόθηκε η ρυθμιστική διάταξη για την καυσοξύλευση στην Αίγινα. Αιτήσεις στο Δασονομείο από 4/12/2023 ως 15/12/2023.

kafsoklilefsi-aegina-00.jpg
Εκδόθηκε σήμερα η ρυθμιστική διάταξη για την την καυσοξύλευση στην Αίγινα. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Δασονομείο της Αίγινας, λόγω καθυστέρησης της έκδοσης, οι αιτήσεις για καυσόξυλα υποβάλλονται από 4/12/2023  ως 15/12/2023, ενώ η υλοτομία, η συλλογή και η διακίνηση καυσόξυλων από 19/12/2023 έως 19/1/2024

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.




Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, αποφασίζεται η ρύθμιση της καυσοξύλευσης, των υλοτομιών λοιπών χρήσεων και της κλαδονομής αρμοδιότητας Δασονομείου Αίγινας, ατελώς, αλλά μετά από την έγκρισή του.

Πιο συγκεκριμένα επιτρέπεται:

Σε μόνιμους κατοίκους των νήσων Αίγινας και Αγκιστρίου στις περιφέρειες των οποίων υπάρχουν δάση, να υλοτομούν, συλλέγουν μέσα από αυτά:

 • Καυσόξυλα που προέρχονται μόνο από ξηρά , σάπια,  όρθια ή κατακείμενα ή με επικίνδυνη κλίση για την δημόσια υγεία  δέντρα καθώς και από καψάλες που δημιουργούνται από πυρκαγιές.
 • Το συνολικό βάρος κατ΄έτος για κάθε οικογένεια θα ανέρχεται περί τα 1000 κιλά. Τα προϊόντα της υλοτομίας θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων, απαγορευμένης της εμπορίας αυτών ή της διαθέσεως τους για άλλο σκοπό και της μεταφοράς τους εκτός των ορίων του εκάστοτε Δήμου .
 • Η υλοτομία θα πραγματοποιείται από τα δάση που βρίσκονται εντός των ορίων της μόνιμης κατοικίας του υλοτομούντος, ο οποίος πρέπει να φέρει αποδεικτικό έγγραφο μονίμου κατοικίας (βεβαίωση μονίμου κατοικίας) και να υποδείξει τα προτεινόμενα προς υλοτομία δέντρα.
 • Η υλοτομία, η συλλογή και η διακίνηση καυσοξύλων θα γίνει από 19/12/2023 έως 19/1/2024 μόνο με τη υπόδειξη και επίβλεψη αρμόδιων δασικών οργάνων και κατόπιν προκαθορισμένης ημερομηνίας. Η συλλογή θα γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικής αδείας που θα χορηγηθεί από το Δασονομείο Αίγινας και μόνο από τις περιοχές μόνιμης κατοικίας, με το μεταφορικά μέσο που θα δηλώσουν και θα αναγράφεται στην σχετική έγκριση. Κάθε άλλη μεταφορά θεωρείται ως παράβαση της παρούσας και της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας και επισύρει τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις ποινές και κυρώσεις (κατάσχεση οχήματος, ποινική δίωξη κλπ). Η εμπορία των καυσόξυλων που θα παραχθούν δια της παρούσης απαγορεύεται απολύτως.
 • Η υπηρεσία επιφυλάσσεται για την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων αιτούντων, εφόσον διαπιστωθεί έλλειψη καταλλήλων προς υλοτομία δέντρων ή αδυναμία δυνατότητας ελέγχου (έλλειψη προσωπικού, αδυναμία μετακίνησης κλπ)

Τα δικαιολογητικά διάθεσης καυσόξυλων είναι τα ακόλουθα:

 • Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας οικογενειών Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις , η οικογένεια έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης της. Μόνιμη κατοικία είναι η μόνιμη εγκατάσταση της οικογένειας σε ένα τόπο με πρόθεση να το χρησιμοποιήσει στη διάρκεια του χρόνου ως το κέντρο της κοινωνικής της δραστηριότητας και δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια της διαμονής. Η μόνιμη κατοικία θα βεβαιώνεται από τους οικείους Δήμους.
 • Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη οικογενειακής μερίδας ή η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, δεν συνεπάγεται κατ΄ ανάγκη και την ύπαρξη μόνιμης κατοικίας.
 • Μόνιμη κατοικία είναι η μόνιμη εγκατάσταση της οικογένειας σε ένα τόπο με  πρόθεση να το χρησιμοποιήσει στη διάρκεια του χρόνου ως το κέντρο της κοινωνικής της δραστηριότητας και δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια της  διαμονής. Η μόνιμη κατοικία θα βεβαιώνεται από τους οικείους Δήμους .Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη οικογενειακής μερίδας ή η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, δεν συνεπάγεται κατ΄ ανάγκη και την ύπαρξη μόνιμης κατοικίας.
  Έγγραφη συγκατάθεση ιδιοκτήτη για τα μη δημόσια δάση και δασικές  εκτάσεις.
Επιπρόσθετα και για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες: 

 • βεβαίωση συνταξιούχου ΟΓΑ
 • βεβαίωση πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας
  η ιδιότητα της πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας βεβαιώνεται από την δημοτική αρχή με τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης
 • βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας (βεβαιώνεται από τον ΟΑΕΔ)
 • βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό άνω του 67% (η αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67% βεβαιώνεται από το πιστοποιητικό Αθμιας ή Βθμιας Επιτροπής από αρμόδιο φορέα (πρώην Νομαρχίες ,ή ασφαλιστικοί φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Κέντρο Πιστοποίησης αναπηρίας Κ.Ε.Π.Α) εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της γνωμάτευσης κατά το χρόνο κατάθεσης δικαιολογητικών
 • βεβαίωση στρατευμένων οικογενειαρχών (η ιδιότητα του στρατευμένου οικογενειάρχη βεβαιώνεται με την φωτοτυπία της στρατιωτικής ταυτότητας ή βεβαίωση στρατιωτικής μονάδας) .
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων: 

 • Η διάθεση των καυσοξύλων θα γίνει κατά προτεραιότητα στους ασθενέστερους οικονομικά δικαιούχους αρχής γενομένης από τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες που πληρούν τις λοιπές  προϋποθέσεις της παρούσης.
 • Αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Δασονομείο Αίγινας με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά από 4/12/2023 ως 15/12/2023.
 • Αιτήσεις που υποβάλλονται πέραν της καθορισμένης ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Οι αιτήσεις μετά τον  έλεγχο των δικαιολογητικών θα κατατάσσονται σε κατηγορίες – ευπαθείς κοινωνικά ομάδες κλπ και θα αξιολογούνται περαιτέρω με βάση των υποβαλλομένων στοιχειών.
 • Σε περίπτωση καταγγελιών ή αμφιβολιών , ο αιτών φέρει την υποχρέωση της απόδειξης.
Ρύθμιση διαδικασίας διάθεσης καυσόξυλων:

 • Το Δασονομείο Αίγινας θα ενημερώνει τηλεφωνικά τους δικαιούχους για την διαδικασία διάθεσης καυσόξυλων.
 • Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν εντοπίσει τα κατάλληλα προς υλοτομία δέντρα σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 • Η διάθεση των καυσόξυλων θα γίνεται με εγκριτικό έγγραφο το οποίο θα αποτελεί και το νομιμοποιητικό έγγραφο μεταφοράς των καυσοξύλων από τη θέση συλλογής στη θέση αποθήκευσης.
 • Ο κάθε δικαιούχος στον οποίο έχει εγκριθεί η χορήγηση των καυσόξυλων είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει τον έλεγχο στα αρμόδια δασικά όργανα της υλοτομηθείσας ξυλείας στο χώρο αποθήκευσης  Οι υποβάλλοντες την αίτηση στο πλαίσιο της  παρούσης αναγνωρίζουν δια της αιτήσεως τους τον ενδεχόμενο κίνδυνο σωματικής βλάβης ή φθοράς του εξοπλισμού τους  κατά τις υλοτομικές εργασίες . Την ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή σωματική βλάβη αναλαμβάνουν εξολοκλήρου ατομικώς οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής τους στην παρούσα διαδικασία ενώ θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα προστατευτικά μέτρα για την ασφαλή υλοτομία τόσο για τους ίδιους όσο και για το περιβάλλον.

Κατά τα λοιπά ισχύει η  υπ΄αριθμ. 3/2018  Δασική Αστυνομική Διάταξη του  Δασαρχείου Πειραιά.

Οι παραβάτες της υπόψη ρυθμιστικής δασικής διάταξης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 268 του Ν.Δ 86/69 «Περί δασικού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα δε παρανόμως υλοτομημένα συλλεγόμενα , κατασκευαζόμενα ή μεταφερόμενα δασικά προϊόντα κατάσχονται και δημεύονται σύμφωνα με το άρθρο 271 του Ν.Δ 86/69 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα αρχίζει από τη δημοσίευση της και ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών.



Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png