Οι αποφάσεις για τις προσλήψεις δύο οδηγών στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, δημοσιεύθηκαν σήμερα από την 2η ΔΥΠΕ.

 
Δύο αποφάσεις με θέμα την "Πρόσληψη λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δημοσιεύθηκαν σήμερα στην "Διαύγεια" από την Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. Πρόκειται για προσλήψεις με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη επιτακτικών αναγκών ΔΕ Οδηγών (Γ' ή Δ' Κατηγορίας) με διάρκεια που ορίζεται για χρονικό διάστημα 24 μήνες.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με την απόφαση εντός πέντε  εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της παρούσας υπογράφεται σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από τον προσλαμβανόμενο και το Κ.Υ. Αίγινας.

Αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται στην Υπηρεσία μας. Μετά την πάροδο απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας ή σε περίπτωση δήλωσης του ενδιαφερόμενου περί μη αποδοχής της πρόσληψής του, η παρούσα απόφαση ανακαλείται.