Εγκρίθηκαν στην δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δικαιολογητικά για τη μεταφορά του νερού, βάσει της Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο.


Πραγματοποιήθηκε σήμερα η διά περιφοράς - κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά την 9424/10-07-2020 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά στην απευθείας ανάθεση της μεταφοράς του νερού από υπογραφής συμβάσεως και για 12 ημερολογιακούς μήνες".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με τη πρόσκληση της συνεδρίασης, τα μέλη μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτή είτε με email είτε τηλεφωνικά, προκειμένου να τοποθετηθούν επί του θέματος, δηλαδή υπέρ, κατά ή λευκό. Από την απόφαση που δημοσιεύθηκε πριν από λίγο, φαίνεται ότι συμμετείχαν τέσσερα μέλη της επιτροπής: ο κ. Αντώνης Μούρτζης, ο κ. Γιώργος Σκατσιώτης, η κ. Μαρία Κουκούλη και ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Γιάννης Ζορμπάς.

Υπενθυμίζεται, ότι ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είχε ανακοινώσει στην συνεδρίαση της 13ης Ιουλίου, ότι εγκρίθηκε η σύμβαση για την μεταφορά του νερού από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Πρόκειται για την δωδεκάμηνη, με απευθείας ανάθεση σύμβαση, για τη οποία τα μέλη της επιτροπής είχαν απόφασίσει ομόφωνα στην συνεδρίαση της 12ης Ιουνίου 2020.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας η υδροδότηση της Αίγινας γίνεται από μία μικρότερη, με απευθείας ανάθεση σύμβαση, για την μεταφορά πόσιμου νερού στη Αίγινα, με χρονικό πλαίσιο από υπογραφή της συμβάσεως και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κάτι που έγινε λίγες ημέρες πριν.

Στη σημερινή εισήγηση του προέδρου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η 9424/10-07-2020 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου Ζ΄ Κλιμάκιο, για τον προσυμβατικό έλεγχο της Απευθείας Ανάθεσης "Μεταφοράς πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα από υπογραφής συμβάσεως και για 12 ημερολογιακούς μήνες", στο άρθρο (6) κρίνει ότι από τον έλεγχο των υποβληθέντων σε αυτό στοιχείων δεν συντρέχει λόγος που να κωλύει την υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης. Συνεπώς αυτό δύναται να υπογράφει, υπό τον όρο, όμως, ότι προηγουμένως να προσκομισθεί από έκαστο μέλος της κοινοπραξίας υπεύθυνη δήλωση (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής της) οτι δεν συντρέχουν για έκαστο εξ αυτών οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.2 του αρθ. 73 του Ν. 4412/2016, που εφαρμόζεται και στην προκείμενη διαδικασία ανάθεσης (βλ. άρθρα 305 και 308 σε συνδ. Με άρθρο 80 του Ν. 4412/2016). κατόπιν δε τούτου οι υπεύθυνες δηλώσεις αυτές θα εγκριθούν μαζί με τα λοιπά προσκομισθέντα δικαιολογητικά της κοινοπραξίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Έξαλλου, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τυχόν λήξης ισχύος των δικαιολογητικών αξιοπλοΐας, την καταλληλότητα των πλοίων για την μεταφορά νερού και την ασφάλιση τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα πρέπει να προσκομισθούν αμελλητί στον Δήμο από την ανάδοχο νέα σε ισχύ.

Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα επί 4 παρισταμένων μελών, μέσω e - mail ή τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι:

Ι.
Εγκρίνει, τις προσκομισθείσες με γνήσιο υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά προαναφερθέντα δικαιολογητικά, της Κοινοπραξίας "ΛΕΒΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΥΔΡΟΦOΡΩΝ ΠΛΟIΩΝ", σύμφωνα με τον όρο (6) και την επισήμανση στο σκεπτικό της υπ. Αριθμ πρωτ. 9424/10-07-2020 Πράξης Εκλεκτικού Συνεδρίου Ζ΄ Κλιμάκιο, για τον προ συμβατικό έλεγχο της Απευθείας Ανάθεσης "Μεταφοράς πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα από υπογραφής συμβάσεως και για 12 ημερολογιακούς μήνες" και κρίνει σύμφωνα με τα ανωτέρω ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος που να κωλύει την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης.

ΙΙ. Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Αναλυτικά την απόφαση της σημερινής συνεδρίασης μπορείτε να δείτε εδώ.