Βιώσιμη αστική κινητικότητα, μικροκινητικότητα (last mile transportation). Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 
Η μικροκινητικότητα αποτελεί μία σύγχρονη λύση στο πλαίσιο των αστικών μεταφορών, που έχει ως στόχο να παρέχει στους πολίτες εναλλακτικές επιλογές σε διαδρομές μικρών αποστάσεων. Η συγκεκριμένη τάση για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος, έχει ως στόχο την απεξάρτησή τους από τα συμβατικά οχήματα και την χρήση μικρών οχημάτων, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 27 Δεκεμβρίου 2021, τα μέλη της επιτροπής συζήτησαν και αποφάσισαν ομόφωνα για τη συμμετοχή του Δήμου Αίγινας, ως Εταίρου Δικαιούχου, σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, στην υποβολή πρότασης για την υλοποίηση έργων που αφορούν στη Δράση: "Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα (last mile transportation), Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", ΕΣΠΑ 2014-2020.
 
Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων για το Δήμο ανέρχεται σε 248.000 ευρώ.
 
Σε κάθε έναν Δήμο αντιστοιχεί μόνο μία ολοκληρωμένη παρέμβαση.
 
Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων, το οποίο σε συνέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις (εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικρο-κινητικότητας) θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και
λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρο-κινητικότητας.
 
Ο κύριος δικαιούχος (ΚΑΠΕ) αναλαμβάνει την υλοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου που αφορά στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Πράξης. Συγκεκριμένα, μεριμνά για την  απρόσκοπτη υλοποίηση και ολοκλήρωση της Πράξης, την επίτευξη των στόχων της και παρακολουθεί τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή της, προκειμένου έγκαιρα να αναληφθούν οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες που θα επιτρέψουν την ολοκλήρωσή της. Παράλληλα αναλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίου αποτίμησης των ωφελειών από την υλοποίηση της Πράξης και τη συνεισφορά αυτών στην επίτευξη των ειδικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Υποέργο 1).
 
Ο έτερος δικαιούχος (Δήμος) αναλαμβάνει την υλοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου των παρεμβάσεων, που αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ποδηλατοκίνησης:
 • Προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων πόλης, κατάλληλης σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού της χώρας.
 • Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος και φόρτισης ποδηλάτου, με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο.
 • Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου (φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων).
 • Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες Μικροκινητικότητας.
 • Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων Μικροκινητικότητας με τον κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό.
 • Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ, εφόσον απαιτείται.
 • Παροχή υπηρεσιών δράσεων δημοσιότητας, με στόχο τη διάδοση της ηλεκτροκίνησης στον τοπικό πληθυσμό,
 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση των πιο πάνω παρεμβάσεων.
Πιο αναλυτικά, οι αναγκαίες δράσεις - παρεμβάσεις τις οποίες, δύναται κατ’ ελάχιστον να υλοποιήσουν δυνητικά επιλέξιμοι Δήμοι, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης χρηματοδότησης και στο πλαίσιο του οριζόμενου μέγιστου Π/Υ επιδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου και με γνώμονα το συνολικό μέγιστο αποτέλεσμα στους Περιβαλλοντικούς και Ενεργειακούς Στόχους του  προγράμματος, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 • Ηλεκτρικά Ποδήλατα Πόλεως, Ειδικής Σχεδίασης για Κοινόχρηστα Συστήματα Μίσθωσης, με "Έξυπνη" Κλειδαριά IoT (4G/GPS)
 • Αντιβανδαλιστική Θέση Κλειδώματος & Φόρτισης Ποδηλάτου, με Λειτουργικότητα Αυτόματης Φόρτισης του Ποδηλάτου όσο είναι Κλειδωμένο Τερματικό Μίσθωσης Ποδηλάτου με Οθόνη Αφής,
 • Αναγνώστη Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών και Εκτυπωτή Αποδείξεων. Τοτερματικό θα χρησιμοποιείται για τη μίσθωση ποδηλάτου.
 • Άδεια Χρήσης Λογισμικού Τερματικού Μίσθωσης Ποδηλάτου. Μέσω του λογισμικού θα είναι εφικτή η μίσθωση ποδηλάτου από τον χρήστη.
 • Web-Based Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος, μέσω του οποίου θα γίνεται η συνολική διαχείριση και η παρακολούθηση λειτουργίας του συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων.
 • Mobile Εφαρμογή (iOS, Android), μέσω της οποίας θα είναι εφικτή η μίσθωση ποδηλάτου από τους χρήστες.
 • Εξοπλισμός Έκδοσης Προσωποποιημένων Έξυπνων Καρτών Συνδρομητών, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μίσθωση ποδηλάτου.
 • Λογισμικό Έκδοσης Προσωποποιημένων Έξυπνων Καρτών Συνδρομητών, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μίσθωση ποδηλάτου.
 • Εικαστική Προσαρμογή Συστήματος, η οποία περιλαμβάνει γραφιστική σχεδίαση και παραγωγή αυτοκόλλητων για τα ποδήλατα και τους σταθμούς.
 • Εγκατάσταση Εξοπλισμού
 • Υπηρεσίες Εκπόνησης Μελέτης Εφαρμογής
 • Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου
 • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης & πιλοτικής λειτουργίας
 • Συνδέσεις 4G για 1 Έτος
 • Υπηρεσίες Συντήρησης Εξοπλισμού για 1 Έτος
 • Υπηρεσίες Λειτουργίας Συστήματος για 1 Έτος
 • Δράσεις Δημοσιότητας
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Παρακολούθηση Υλοποίησης αντικείμενου του έργου (Τεχνικός Σύμβουλος) έως 8.000 ευρώ
Τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα τα ακόλουθα:
 1. την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης
 2. την αποδοχή της πρόσκλησης του ΚΑΠΕ για συμμετοχή στην πρόσκληση ως Εταίρος Δικαιούχος και την αποστολή σχετικής επιστολής συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
 3. την έγκριση του Σχεδίου του Συμφώνου Συνεργασίας και την υπογραφή του
 4. την έγκριση υποβολής πρότασης για την υλοποίηση έργων που αφορούν στη Δράση: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα (last mile transportation), Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων», του Άξονα Προτεραιότητας 14 "Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων(ΤΣ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", ΕΣΠΑ 2014-2020"
 5. τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον αυτή εγκριθεί
 6. την εξουσιοδότηση υπαλλήλου του Δήμου, ως αρμόδιου επικοινωνίας και υπεύθυνου για την εξειδίκευση - υλοποίηση της πρότασης για λογαριασμό του Δήμου
 7. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.