Αποδοχή χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου και απόφαση εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων.


Στις 16 Μαρτίου 2022 είχε δημοσιευθεί η η απόφαση ένταξης του Δήμου Αίγινας, στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου" στον Άξονα Προτεραιότητας 2 "Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου" για τη δράση: "Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το αίτημα του Δήμου Αίγινας το οποίο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε είναι 39.680 μαζί με τον ΦΠΑ.
 
Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 22 Μαρτίου 2022 συζητήθηκε το θέμα: "Αποδοχή χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου και απόφαση εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Αίγινας".
 
Η εισήγηση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά προς την Οικονομική Επιτροπή αναφέρει τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το αρθ. 92 του ν. 4759/2020 (Α΄245) και συγκεκριμένα την παρ. 1 προβλέπεται η σύνταξη "1. Για τον Προγραμματισμό της ολοκλήρωσης της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και την απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι δήμοι καταρτίζουν επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι.
 
Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι των οποίων δεν έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται, ανά δήμο ή δημοτική ενότητα, ως προς την αναγκαιότητα υλοποίησής τους, βάσει της  πολεοδομικής σημασίας τους για την πόλη".
 
Υπό το πρίσμα αυτό, το Πράσινο Ταμείο κάλεσε τους Δήμους να υποβάλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΎ ΙΣΟΖΥΓΊΟΥ» 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». Ο Δήμος Αίγινας υπέβαλε την υπ΄ αρ. 2022-001002 πρωτ. Πρόταση για τη Δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. και την ένταξη αυτής στον ως άνω Άξονα Προτεραιότητας 2 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2021, σε συνέχεια της υπ΄ αρ. 4559/28-6-2021 πρόσκλησης (κωδικός πρόσκλησης Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου έως του ποσού των 39.680,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 234.3.1/2022 Απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: ΨΔΖΙ46Ψ844-6Μ0). Το ύψος της χρηματοδότησης που εγκρίθηκε είναι 39.680,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαι:
 
Α) την αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους 39.680,00 € με ΦΠΑ από το Πράσινο Ταμείο
Β) την απόφαση εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Αίγινας
Γ) την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό
Δ) την εξουσιοδότηση υπαλλήλου του Δήμου, ως αρμόδιου επικοινωνίας και υπεύθυνου για την υλοποίηση της πρότασης για λογαριασμό του Δήμου.
Ε) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.
 
Τα μέλη της επιτροπής ψήφισαν ομόφωνα ότι εγκρίνουν την εισήγηση:
 
1. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους 39.680,00 € με ΦΠΑ από το Πράσινο Ταμείο,
2. την απόφαση εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Αίγινας,
3. την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό,
4. την εξουσιοδότηση υπαλλήλου του Δήμου, ως αρμόδιου επικοινωνίας και υπεύθυνου για την υλοποίηση της πρότασης για λογαριασμό του Δήμου,
5. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.