Χωρίς νέα προκήρυξη, με πλήρωση των θέσεων από τους επιλαχόντες της 13Κ/21, η πρόσληψη προσωπικού για το 2022 στον Δήμο Αίγινας.

 
Χωρίς νέα προκήρυξη, αλλά με πλήρωση των θέσεων από τον πίνακα των επιλαχόντων του προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. - προκήρυξη 13Κ/21, θα γίνει πρόσληψη τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022 στον Δήμο Αίγινας.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Σύμφωνα και με το σχετικό δημοσίευμα του Aegina Portal στις 31 Μαρτίου 2022, ο δήμος της Αίγινας ήταν ανάμεσα στους Δήμους του πίνακα του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών: "Κατά περίπτωση, η πλήρωση των θέσεων πραγματοποιείται με τη διαδικασία διεξαγωγής πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ή με σειρά προτεραιότητας  βάσει
προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων ή άνευ νέας προκήρυξης, με πλήρωση των θέσεων από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.

Πιο συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε σήμερα 8 Απριλίου 2022, ένα από τα θέματα που συζητήθηκε ήταν η "Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019 (Φ.Ε.Κ. 133/τ. Α΄/07.08.2019)".
 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γιάννης Ζορμπάς εισηγήθηκε την έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019, με σκοπό την ενίσχυση και αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, άνευ νέας προκήρυξης με πλήρωση των θέσεων από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. – προκήρυξη 13Κ/21 – ως κάτωθι:

Την εισήγηση ενέκρινε η επιτροπή ομόφωνα, επί πέντε ψηφισάντων μελών.