Η Έκθεση Πεπραγμένων του έτους 2021, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Τι περιλαμβάνει ανά τομέα αρμοδιότητας.


Φέτος, για δεύτερη συνεχή χρονιά η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνέταξε και έφερε προς συζήτηση, την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του έτους 2021, η οποία στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.  Η συνεδρίαση της Επιτροπής όπου συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα έγινε στις 5 Απριλίου 2022.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Αντίστοιχη έκθεση αναμέναμε και για την Οικονομική Επιτροπή πέρυσι, η οποία όμως τελικά δεν συντάχθηκε. Δεν είναι γνωστό εάν φέτος υπάρχει αυτή η πρόθεση. Με τις αρμοδιότητες που έχει συγκεντρώσει η λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω των αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο, το ενδιαφέρον που θα είχε ένα τέτοιο έγγραφο θα ήταν πολύ μεγάλο.

Η  Έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2021, ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής:
 
Α. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.
 
Κατά το έτος 2021 κατέστη επιτακτική ανάγκη λήψης κανονιστικής απόφασης σχετικά με:
 
i. τη διαχείριση κοινόχρηστων χώρων.
 
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε την υπ’ αριθ. 16/2021 απόφαση με Θέμα "Προσδιορισμός του τέλους κοινοχρήστων χώρων έτους 2022, κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας" με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο προτεινόμενες τιμές ανά τ.μ. για το έτος 2022.
 
ii. την καθαριότητα του Δήμου.
 
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε
 
α) την υπ’ αριθ. 14/2021 απόφαση με Θέμα "Καθορισμός δαπανών και προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας έτους 2022, κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας" με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τις κατά περίπτωση δαπάνες και πρόστιμα που προκύπτουν από τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας για το έτος 2022.
 
β) την υπ’ αριθ. 17/2021 απόφαση με Θέμα "Προσδιορισμός του τέλους αποκομιδής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων κατά το άρθρο 8 του κανονισμού καθαριότητας (σχετ. η υπ’ αριθμ. 90/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής), κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας" με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το ύψος του τέλους των ανωτέρω υπηρεσιών.
 
iii. τη διαχείριση των ακινήτων ιδιοκτησιών.
 
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε την υπ’ αριθ. 15/2021 απόφαση με Θέμα"Καθορισμός Συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας έτους 2022, κατόπιν υπηρεσιακούσημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας" με την οποία εισηγήθηκε στο ΔημοτικόΣυμβούλιο την προτεινόμενη τιμή του συντελεστή ΤΑΠ έτους 2022.
 
iv. τις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
 
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε την υπ’ αριθ. 13/2021 απόφαση με Θέμα "Προσδιορισμός των ανταποδοτικών τελών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022,κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας" με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το ύψος των ανταποδοτικών τελών των ανωτέρω υπηρεσιών έτους 2022.

v. την υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου.
 
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε:
 
α) την υπ’ αριθ. 11/2021 απόφαση με Θέμα "Προσδιορισμός των ανταποδοτικών τελών τηςΥπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης για το έτος 2022,κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας" με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το ύψος των ανταποδοτικών τελών της ανωτέρω υπηρεσίας έτους 2022.
 
β) την υπ’ αριθ. 12/2021 απόφαση με Θέμα "Καθορισμός Δαπανών και Προστίμων που προκύπτουναπό τον ισχύοντα Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας έτους 2022, κατόπιν υπηρεσιακούσημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας" με την οποία εισηγήθηκε στο ΔημοτικόΣυμβούλιο τα κατά περίπτωση πρόστιμα που προκύπτουν από τυχόν παραβάσεις του ΚανονισμούΎδρευσης του Δήμου Αίγινας.
γ) την υπ’ αριθ. 18/2021 απόφαση με Θέμα "Καθορισμός τέλους χρήσης βυτιοφόρου οχήματος Δήμου για την εκκένωση βόθρων του Δήμου Αίγινας, κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας" με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το ύψος του τέλους χρήσης της ανωτέρω υπηρεσίας.
 
Β. Θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών.
 
Η επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αναφορικά με πολεοδομικές επεμβάσεις, έλαβε την υπ’ αριθ. 8/2021 απόφαση με Θέμα: "Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τοποθέτησης εύκαμπτων πλαστικών κολονακίων στη συμβολή με πάροδο ανώνυμης οδού επί της παραλιακής λεωφόρου της Σουβάλας".
 
Γ. Λήψη Κανονιστικών αποφάσεων με την επιφύλαξη των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.
 
Κατά το έτος 2021 κατέστη επιτακτική ανάγκη λήψης κανονιστικής απόφασης σύμφωνα με τηνκείμενη νομοθεσία σχετικά με:
 
i. τη ρύθμιση της κυκλοφορίας επί της νήσου.
 
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε:
 
α)  την υπ’ αριθ. 2/2021 απόφαση με Θέμα "Λήψη απόφασης περί προσωρινής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων επί της Λ. Δημοκρατίας από τις 21:00 έως τις 23:00 για το διάστημα από τη Δευτέρα του Πάσχα 03.05.2021 έως και Τρίτη 04.05.2021 ενόψει των εορτών του Πάσχα και τηςεπαναλειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/τ. Α’/24.05.2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει".
 
β) την υπ’ αριθ. 5/2021 απόφαση με Θέμα "Λήψη απόφασης περί προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας οχημάτων επί της Λ. Δημοκρατίας από τις 21:00 έως τις 00:00 για το διάστημα από την Παρασκευή έως και Σάββατο, ενόψει της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου και της αυξημένης επισκεψιμότητας του νησιού μετά την άρση του μέτρου περί απαγόρευσης μετακινήσεων στα νησιά".

γ) (σ.σ. αυτή η παράγραφος λείπει από την έκθεση ή έχει γίνει λάθος αρίθμηση από τον συντάκτη της έκθεσης).
 
δ) την υπ’ αριθ. 6/2021 απόφαση με Θέμα "Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Αίγινας κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου".
 
ε) την υπ’ αριθ. 7/2021 απόφαση με Θέμα "Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Σουβάλα της Κοινότητας Βαθέος κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου (σχετ. το υπ’ αρ. πρωτ. 4/22.5.2021 έγγραφο της Κοινότητας Βαθέος)".
 
ii. τη διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
 
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε:
 
α) την υπ’ αριθ. 9/2021 απόφαση με Θέμα "Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων για τη χρήση παιδικών χαρών, κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 7422/03.06.2021 εισήγησης των Τεχνικών Υπηρεσιών"
β) την υπ’ αριθ. 10/2021 απόφαση με Θέμα "Λήψη απόφασης περί καθορισμού κοινοχρήστων χώρων για τη χρήση παιδικών χαρών, κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 9257/09.07.2021 εισήγησης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας".
 
iii. την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.
 
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε την υπ’ αριθ. 4/2021 απόφαση με Θέμα "Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκρισης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αίγινας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4685/2020".
 
Δ. Χωροθέτηση κοιμητηρίων.
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της έλαβε την υπ’ αριθ. 1/2021απόφαση με Θέμα: "Λήψη απόφασης περί κατασκευής χώρου τοποθέτησης οστών ανακομιζόμενων νεκρών στο Κοιμητήριο της Αγίας Ειρήνης, κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου".
 
Ε. Λοιπά θέματα – ενέργειες.
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δυνάμει του αρ. 73 του Ν. 3852/2010, συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της. Για το λόγο αυτό έλαβε την υπ’ αριθ. 3/2021 απόφαση με Θέμα: "Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αίγινας".
 
Η Έκθεση Πεπραγμένων να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση.