Την πρόσληψη οδηγών πυρασφάλειας και πυροφυλάκων αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή.

 
Την πρόσληψη δυο οδηγών πυρασφάλειας και τριών πυροφυλάκων, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2022 Πρόκειται για προσλήψεις τετράμηνης διάρκειας, που αφορούν την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Αίγινας.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Ο κύριος Ζορμπάς κατά την εισήγηση του θέματος είπε: "Σε συνάντηση που είχαμε κάνει εδώ και με τον προϊστάμενο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου, αλλά και με την προϊστάμενη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στον Πειραιά και από δικές μας διαπιστώσεις, που έχουμε δει κάποια σημεία δεν κατοπτεύονται, θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε την πυροπροστασία στο νησί και με τους δύο οδηγούς, έτσι ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα, επικουρούμενοι και από τους δικούς μας οδηγούς, όσο αυτό είναι δυνατόν και με την ειδικότητα των τριών πυροφυλάκων".
 
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του θέματος, τόσο ο κ. Φίλιππος Τζίτζης, όσο κ. Παναγιώτης Κουκούλης ρώτησαν τον κ. Ζορμπά, εάν ο Δήμος της Αίγινας έχει κάποιο σχετικό σχέδιο. Στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε με νεώτερο άρθρο, για τη σύνταξη των σχεδίων που οφείλει να έχει ο Δήμος της Αίγινας, μετά από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα τα ακόλουθα:
 
 1) Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2022 για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου. Ειδικότερα οι προς πρόσληψη ειδικότητες έχουν ως ακολούθως:
 
ΔΕ Οδηγών Πυρασφάλειας Από υπογραφής της σύμβασης έως και 4 μήνες- Αριθμός ατόμων 2
ΥΕ Πυροφυλάκων Από υπογραφής της σύμβασης έως και 4 μήνες - Αριθμός ατόμων 3
 
2) Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου και συγκεκριμένα την εγγραφή συμπληρωματικών πιστώσεων στους κάτωθι αναφερόμενους κωδικούς:
 
Κ.Α. 35.6041.01 – Αποδοχές εποχικών εργατών πυροπροστασίας (πυροφύλακες & οδηγοί) - 21.680 ευρώ
Κ.Α. 35.6054.01 – Εργοδοτική εισφορά εκτάκτων υπαλλήλων (πυροφύλακες & οδηγοί) – 8.200 ευρώ
ΚΑ 20.6042.01 – Υπερωρίες εποχικών εργατών πυροπροστασίας (πυροφύλακες & οδηγοί) – 3.200 ευρώ.
 
Σύντομη αναφορά στις διατάξεις που αφορούν σε αυτές τις προσλήψεις:
 
Με βάση το άρθρο 206 του ν. 3584/2007 περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες των ΟΤΑ, σύμφωνα με το οποίο: "1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
 
"Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών." (αρ. 116 του Ν. 4547/2018 – ΦΕΚ 102/τ. Α’/12.06.2018).
 
 
Την 95989/26.12.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6Σ034ΜΤΛ6-Τ22) με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021» σύμφωνα με την οποία οι προτεινόμενες προς πρόσληψη ειδικότητες έκτακτου προσωπικού εξαιρούνται από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του αρ. 186 του Ν. 4635/2019, ως κάτωθι
 
"3. Από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 διατηρούνται επίσης σε ισχύ οι κατωτέρω εξαιρέσεις:
 
i) οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο ή, κατ’ εξαίρεση, τους τρεις μήνες, προκειμένου περί δημοτικών κατασκηνώσεων ή τους τέσσερις (4) μήνες, προκειμένου περί ναυαγοσωστών, προσωπικού πυρασφάλειας ή χειριστών μηχανημάτων έργου, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης.
 
Για τις ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού εφαρμόζονται, αντίστοιχα, τα άρθρα 206 παράγραφος 1, 209 και 211 του ν. 3584/2007."