Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων για το πρόγραμμα με τίτλο “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας”.

DSC_0049-agrotiki-odopoiia.JPG

Η ένταξη του Δήμου Αίγινας δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" με τίτλο "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας", έγινε τον Απρίλιο του 2022 από την ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Αίγινας και το ποσό της χρηματοδότησης είναι  860.076 ευρώ.  Η αποδοχή της χρηματοδότησης, των όρων και των προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου, ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση που έγινε στις 12 Ιουλίου 2022 και το έγγραφο της απόφασης δημοσιεύθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας: "Η αποδοχή χρηματοδότησης, όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου από το Τ.Π και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” για το έργο του Δήμου Αίγινας με τίτλο “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας” στο Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης". Λαμβάνοντας υπόψιν την υπ. αρ. 9638/07-04-2022 Απόφασης Ένταξης του έργου του Δήμου Αίγινας “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας” της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΨΥ7246ΜΤΛ6-ΚΕΑ), το υπ.αρ. 50430/30-05-2022 έγγραφο του Τ.Π και Δανείων με τίτλο:  “Ανακοίνωση έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συνομολόγησή του” παρακαλούμε όπως προχωρήσετε:

α) στην αποδοχή της χρηματοδότησης του ανωτέρου έργου συνολικού ποσού 860.076,00€ που πραγματοποιείται μέσω Επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Φυσικό Αντικείμενο Έργου : Η πρόταση του Δήμου Αίγινας αφορά σε επεμβάσεις στην αγροτική οδοποιία με στόχο την βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις περιοχές Σφεντούρι, Φρεάτζι - Σκοτεινή, Άλωνες προς Βλυχάδα, Ανιτσαίου έως Λαζάρηδες. Η πράξη περιλαμβάνει και υποέργο “Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης (6.076,00€).

β) στην αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του δανείου όπως αυτοί αναφέρονται στο υπ.αρ. 50430/30-05-2022 έγγραφο του Τ.Π και Δανείων, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να συνταχθεί το σχέδιο του δανειστικού συμβολαίου στο ποσό των 860.076,00€ και να αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 γ) στην εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Αίγινας για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.

Η Οικονομική Επιτροπή επί 5 ψηφισάντων και παρισταμένων μελών, αποφασίζει ομόφωνα ότι εγκρίνει:
Ι. την αποδοχή της χρηματοδότησης του ανωτέρου έργου συνολικού ποσού 860.076,00€ που πραγματοποιείται μέσω Επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΙΙ. την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του δανείου συνολικού ποσού 860.076,00€ από το Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” για το έργο “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας”.
ΙΙΙ. Και εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπό του Δήμου Αίγινας , Δήμαρχο κ. Ζορμπά Π. Ιωάννη για την υπογραφή του ανωτέρω δανειστικού συμβολαίου.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png