Εγκρίθηκε η "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις". Τι έγινε με τη "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας".

agrotiki-odopoiia-4.jpg

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2022, τα μέλη της επιτροπής συζήτησαν το θέμα: "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας", του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης", συνολικού προϋπολογισμού 854.000 ευρώ. Στο τέλος της δημοσίευσης παραθέτουμε το χρονικό πλαίσιο της πορείας του έργου, καθώς και τις τελευταίες πληροφορίες για την μελέτη "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αίγινας", που είχε "περάσει" από την Οικονομική Επιτροπή. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Περιγραφή του έργου:

Το προτεινόμενο υποέργο αφορά σε αγροτική οδοποιία με στόχο την βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αίγινας και συγκεκριμένα στις περιοχές:

1. Σφεντούρι (τσιμεντόστρωση) μήκους 929,74μ
2. Φρεάτζι - Σκοτεινή (τσιμεντόστρωση) μήκους 2.411,81μ
3. Άλωνες προς Βλυχάδα (ασφαλτικά) μήκους 420,98 και
4. Ανιτσαίου έως Λαζάρηδες (ασφαλτικά) μήκους 1.331,1μ

Οι εργασίες του έργου είναι οι παρακάτω:
  • Μικροεκσκαφές για εξομάλυνση δρόμων
  • Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας πάχους 10 εκ.
  • Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (μέσου πάχους 5εκ. περίπου)
  • Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 10 εκ
  • Σκυροδέτηση δρόμων με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
  • Τοποθέτηση δομικού πλέγματος Β500c σε ορισμένα τμήματα οδών με υπόδειξη και σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.
  • Κατασκευή οπλισμένων τοιχίων ύψους 2μ. με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 στη θέση Σφεντούρι
  • Κατασκευή δίδυμου αγωγού ομβρίων υδάτων κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, Ονομ. διαμέτρου D1000 mm
  • Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στο τιμολόγιο την προμέτρηση κα τον προϋπολογισμό της εγκεκριμένης μελέτης του έργου

Η βελτίωση των υφισταμένων οδών αφορά εργασίες, όπως βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων, οδοστρωσίες, ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις και όχι τις συνήθεις εργασίες συντήρησης (π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου) των οδών.

Επίσης, δεν περιλαμβάνονται δρόμοι που εξυπηρετούν την γενική κυκλοφορία και δεν θα κατασκευαστούν δρόμοι χαρακτηρισμένοι ως δασικοί.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η επιτροπή αποφάσισε επί 6 ψηφισάντων και παρισταμένων μελών ότι:

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 103 / 2018 μελέτη που συντάχθηκε από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας όπου και θεωρήθηκε αρμοδίως από την Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά & Νήσων Δ/νση Τεχνικών Έργων, τμήμα Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. και αφορά το έργο με τίτλο : “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας” στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 688.709,68€, ΦΠΑ 24% 165.290,32€, ήτοι Σύνολον 854.000,00€.

Β. Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2022 του Δήμου μας στον KA : 64.7333.04 από εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση του Προγράμματος «ΑΝΤΏΝΗ ΤΡΙΤΣΗΣ», Πρόσκληση ΑΤ 05 (αρ. πρωτ. 1475/24-7-2020) με τίτλο «παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» του Άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ »

Γ. Συντάσσει τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού ο οποίος θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ www.promitheus.gr, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) και σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Για το έργο παραθέτουμε το χρονικό πλαίσιο, σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις του Aegina Portal. 

Η Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος», Πρόσκληση ΙV, στον άξονα προτεραιότητας "Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιΐας» με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και (ii) Έγκριση της μελέτης με τίτλο: "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας".


Στις 30 Νοεμβρίου 2018 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μελέτη με τίτλο: "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας". Πρόκειται για την 103/2018 μελέτη που συντάχθηκε από τo Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.


Σε συνέχεια αυτής της Δράσης, η Οικονομική Επιτροπή στις 15 Μαρτίου 2022 ενέκρινε την υπ’ αριθμόν 02/2022 μελέτη, με τίτλο "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αίγινας" και συνολικό προϋπολογισμό 500.000 ευρώ με το ΦΠΑ. Πρόκειται για την απόφαση 48/2022 της Οικονομικής Επιτροπής την οποία μπορείτε να δείτε εδώ. Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στην παρουσίασή της από το ενημερωτικό ένθετο "Ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση" στο ραδιόφωνο του Aegina Portal τον Δεκέμβριο του 2021. 

Για τη συγκεκριμένη μελέτη 02/2022 στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 18 Οκτωβρίου 2022, με αφορμή τη συζήτηση της 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ο κ. Γιάννης Ζορμπάς, σε ερωτήσεις των κ. Παναγιώτη Κουκούλη και Σταμάτη Μαρμαρινού, είπε ότι είχαν υποβληθεί τα σχετικά αιτήματα προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Υπηρεσία Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας και Αρχαιολογία), όπως δεν ήταν δυνατόν να υπάρξουν οι αδειοδοτήσεις σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι όταν αξιολογήθηκε η πρόταση, αυτή δεν έγινε δεκτή. 

Τον Απρίλιο του 2022, δημοσιεύθηκε η απόφαση της ένταξης του έργου "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας" στο Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης", ύψους 860.076 ευρώ.

Η αποδοχή της χρηματοδότησης, των όρων και των προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου, ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση που έγινε στις 12 Ιουλίου 2022. Εδώ μπορείτε να δείτε την Ορθή Επανάληψη της απόφασης 142/2022 της Οικονομικής Υπηρεσίας (από λάθος η απόφαση έγγραφε αρχικά ότι αφορούσε την υπηρεσία ύδρευσης). 

Για την 103/2018 μελέτη, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 18 Οκτωβρίου 2022, ο κ. Ζορμπάς είχε πει ότι αυτή η μελέτη ωρίμασε και υποβλήθηκε στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" με Τεχνικό Δελτίο και με τις αντίστοιχες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png