Ολοκληρωμένο σύστημα μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων, θα αποκτήσει ο Δήμος Αίγινας. Τι αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή.

electric-bike-station-00.jpg
Σύμφωνα με την μελέτη που εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή: "Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίδει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής τους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στον σταθμό".

Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2022, συζητήθηκε το θέμα που αφορά στην έγκριση της υπ’ αρ. 18/2022 μελέτης και της συγκρότησης των όρων διακήρυξης για την προμήθεια "Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αίγινας"  προϋπολογισμού 247.775 ευρώ με τον ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο Αίγινας. Η Πράξη είχε ενταχθεί στις 16-05-2022 και στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2022, συζητήθηκε το θέμα της αποδοχής της χρηματοδότησης, για την ανάπτυξη κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Το έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες:

 • Ποδήλατα
 • Συσκευές φόρτισης
 • Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων
 • Τερματικά και εξοπλισμός τηλεμετρίας
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων
 • Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
 • Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων
 • Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων
 • Υπηρεσίες προώθησης
 • Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας
Η πράξη περιλαμβάνει 2 υποέργα.  Το πρώτο υποέργο για κάθε Δήμο περιλαμβάνει το παραδοτέο: Π x: προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο.  Το δεύτερο υποέργο για κάθε Δήμο περιλαμβάνει το παραδοτέο: Π z: Υπηρεσίες Συμβούλου Παρακολούθησης προς τους συμμετέχοντες ΟΤΑ. Το δεύτερο υποέργο είχε ανατεθεί με την απόφαση δημάρχου 636/2022 έναντι του ποσού των 7.440,00 € με ΦΠΑ 24%.

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 18/2022 μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας και θεωρήθηκε αρμοδίως και αφορά την “Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αίγινας”,
Προϋπολογισμού 199.819,00€ με ΦΠΑ 24% 47.956,56€ ήτοι γενικό Σύνολο 247.775,56€, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Β. Η Προμήθεια θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2022 του Δήμου Αίγινας στον κωδ. Κ.Α. 15.7341.01 και το κόστος 247.775,56€, € (με τον ΦΠΑ) θα καλυφθεί Εξ ‘ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» για την προμήθεια με τίτλο «Ενίσχυση Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αίγινας» 

Γ.
Ο ανάδοχος θα προκύψει έπειτα από ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων (2.3 Κριτήρια Ανάθεσης) στους ορούς της πιο κάτω διακήρυξης και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε και 2014/25/Ε.Ε).

Δ.
Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού.

Πηγή φωτογραφίας: Pixabay.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png