Δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.350.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για συντήρηση δημοτικών οδών και ηλεκτροφωτισμό, συζητήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή.

20230502_131943-oikonomiki-epitropi-01.jpg

Δύο υποέργα που υπάγονται στην ίδια χρηματοδότηση, του ποσού 2.350.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το έργο με τίτλο: "Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών Νήσου Αίγινας", συζητήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαΐου 2023. Η ανάγνωση των αποφάσεων χρειάζεται προσοχή καθώς τόσο η ημερομηνία της συνεδρίασης της επιτροπής, ως προς το έτος είναι λάθος (αναφέρεται ότι έγινε το 2022) όσο και στον προϋπολογισμό του έργου, αλλά και στην πρόσκληση της συνεδρίασης όπου αναγράφεται "704.99,52 ευρώ", ενώ το σωστό είναι 704.999,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Αναλυτικές πληροφορίες γι' αυτά τα δύο υποέργα μπορείτε να διαβάσετε στο σχετικό δημοσίευμα του Aegina Portal εδώ.

Έγκριση Μελέτης και συγκρότηση όρων διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Οδοποιία, προϋπολογισμού 1.644.494,18 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Από την εισήγηση του θέματος:

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι , με το έργο επιχειρείται η μείωση της επικινδυνότητας και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Δήμου Αίγινας με άμεσες στοχευμένες επεμβάσεις και βελτιώσεις επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου με στόχο την μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων καθώς την ασφαλέστερη μεταφορά των πολιτών χωρίς τροχοφόρα οχήματα την βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας ζωής. Το έργο εναρμονίζει τις υφιστάμενες υποδομές του Δήμου δημιουργώντας ολοκληρωμένες βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο. όλες οι παρεμβάσεις αφορούν την βελτίωση η ολοκλήρωση των υφιστάμενων υποδομών σύμφωνα με την υπάρχουσα κυκλοφοριακή μελέτη και δεν επηρεάζουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών που θα εφαρμοστούν.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.644.494,18 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και έλαβε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών - Ευρωπαϊκό ταμείο Ανάκαμψης - sub 2-16631 Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας με Κωδικό Χρηματοδότησης : 45233120-6 Έργα οδοποιίας Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να γίνει η επισκευή και η αποκατάσταση σε τμήματα επτά (7) οδών του Δήμου Αίγινας με επαναδιάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα πεζών και οχημάτων.

Η αποκατάσταση θα γίνει καταρχάς με διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσεις και ακολούθως με νέο ασφαλτοτάπητα πάχους 5 εκ. όπου απαιτείται θα γίνει και απόξεση (φρεζάρισμα) του παλαιού οδοστρώματος για την διατήρηση της αρχικής στάθμης των δρόμων.
Εκτιμάται ότι το "φρεζάρισμα" θα απαιτηθεί για τμήμα ορισμένων οδών (ποσοστό 20% περίπου). Παράλληλα στους δρόμους που θα αποκατασταθούν θα γίνει διαγράμμιση καθαρισμός τάφρων και θα τοποθετηθούν μεταλλικά στηθαία.

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα επί 4 ψηφισάντων μελών ότι:

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 26/2023 μελέτη που συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά & Νήσων Δ/νση Τεχνικών Έργων, τμήμα Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. όπου και θεωρήθηκε αρμοδίως και αφορά το έργο με τίτλο : “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Οδοποιία”, προϋπολογισμού 1.644.494,18 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Β. Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2023 του Δήμου Αίγινας, στον κωδικούς KA: 30.7333.29 με χρηματοδότηση που προέρχεται από το Υπουργείου Εσωτερικών - Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης - Sub 2 – 16631 Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας, με Κωδικό Χρηματοδότησης: 45233120-6 Έργα οδοποιίας.

Γ. Συντάσσει τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού ο οποίος θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ www.promitheus.gr, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63 / 2023.

Έγκριση Μελέτης και συγκρότηση όρων διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Ηλεκτροφωτισμός”, προϋπολογισμού 704.999,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Από την εισήγηση του θέματος:

O Πρόεδρος της Ο.Ε ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι , η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας φωτεινών διόδων (LED) σε οδούς του Δήμου Αίγινας και συγκεκριμένα το αντικείμενο αφορά:
• Την αποξήλωση μέρους των παλαιών φωτιστικών και βραχιόνων επί στήλων ΔΕΔΔΗΕ, την ασφαλή απομάκρυνση τους, τη μεταφορά και αποθήκευση τους σε χώρο που θα υποδείξει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
• Την προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων τύπου Led, με τους αντίστοιχους ιστούς και βραχίονες.
• Την προμήθεια και τοποθέτηση λαμπτήρων τύπου Led για απ ευθείας τοποθέτηση σε φωτιστικά επί στήλων ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη καταγραφή, η πλειοψηφία των φωτιστικών του οδικού δικτύου του Δήμου, αποτελείται από φωτιστικά τύπου «καπελάκι» με λαμπτήρα φθορισμού (CFL) των 23 Watt ή αντίστοιχο. Τα φωτιστικά αυτά, λόγω της φύσης τους, έχουν μηδενικό βαθμό αδιαβροχοποίησης, πολύ χαμηλή μηχανική αντοχή, παρουσιάζουν αυξημένη διάβρωση λόγω της έκθεσης τους στο παραθαλάσσιο περιβάλλον της νήσου και πολύ χαμηλή φωτεινή απόδοση λόγω της χαμηλής ισχύος, της παλαιότητας και
της μικρής απόδοσης των εγκατεστημένων λαμπτήρων. 

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα, λόγω των εξαιρετικά συχνής αστοχίας φωτιστικών, ντουί και λαμπτήρων, ο Δήμος της Αίγινας να είναι υποφωτισμένος ή και χωρίς καθόλου φωτισμό, σε μεγάλες οδικές αρτηρίες και σημεία πρόσβασης και διέλευσης οχημάτων. Ο τεράστιος όγκος εργασιών, αλλά και η υποστελέχωση των τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών και Αυτεπιστασίας του Δήμου συντελεί στη μη έγκαιρη, αλλά και αποτελεσματική επιδιόρθωση των εν λόγω βλαβών. 

Ειδικά κατά την τουριστική περίοδο, όπου ο Δήμος δέχεται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τουριστών, το πρόβλημα της ασφάλειας των δρόμων γίνεται εντονότερο. 

Σε ένα μικρότερο ποσοστό τα φωτιστικά του οδικού δικτύου του Δήμου Αίγινας αποτελείται από φωτιστικά με λαμπτήρα εκκένωσης Νατρίου των 250 Watt. Τα φωτιστικά αυτά, λόγω της φύσης τους, έχουν αυξημένη κατανάλωση και χαμηλό επίπεδο ποιότητας φωτισμού, λόγω του φαινομένου του κιτρινίσματος που παρουσιάζουν οι λαμπτήρες Νατρίου. 

Επίσης και αυτά τα φωτιστικά, λόγω της έκθεσης τους στο παραθαλάσσιο περιβάλλον της νήσου, αλλά και της παλαιότητας τους, παρουσιάζουν αυξημένη διάβρωση, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η έγκαιρη επιδιόρθωση αυτών από τα συνεργεία του Δήμου, και να αυξάνεται συνεχώς το κόστος επισκευής τους.

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αναβάθμισης του φωτισμού του οδικού δικτύου του Δήμου, με τους παρακάτω κύριους στόχους.

Στόχοι της πρότασης:

1. Ελαχιστοποίηση των τροχαίων ατυχημάτων που σχετίζονται με την ανεπάρκεια φωτισμού.
2. Επίτευξη των ενδεδειγμένων, από τους κανονισμούς της Ε.Ε., επιπέδων φωτισμού.
3. Εξασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των πεζών κατά τις βραδινές ώρες.
4. Ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης.
5. Μείωση του φαινομένου της φωτορύπανσης.
6. Αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Η Οικονομική Επιτροπή με 3 θετικές ψήφους και 1 αρνητική του κ. Κουκούλη Παναγιώτη, επί των 4 ψηφισάντων και παρισταμένων μελών, αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 29 / 2023 μελέτη που συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά & Νήσων Δ/νση Τεχνικών Έργων, τμήμα Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. όπου και θεωρήθηκε αρμοδίως και αφορά το έργο με τίτλο: “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας, Ηλεκτροφωτισμός”, προϋπολογισμού 704.999,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.”

Β. Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2023 του Δήμου Αίγινας, στον κωδικούς KA: 30.7333.29 με χρηματοδότηση που προέρχεται από το Υπουργείου Εσωτερικών - Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης - Sub 2 – 16631 Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας, με Κωδικό Χρηματοδότησης : 45233120-6 Έργα οδοποιίας.

Γ. Συντάσσει τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού ο οποίος θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ www.promitheus.gr, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 64 / 2023.

Σημειώνεται ότι και οι δύο μελέτες, δηλαδή 64 / 2023 και η 26/2023 συντάχθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά & Νήσων Δ/νση Τεχνικών Έργων, τμήμα Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png