Κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση και λειτουργιά σταθμών αυτοματοποιημένης ανάγνωσης μετρήσεων υδρομέτρων, προϋπολογισμού 2.343.600 ευρώ.

sistima-idrefsis-anasintaksi.jpg

Στις 14 Αυγούστου 2023 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή με ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:  "Λήψη απόφασης επί του ανασυνταχθέντος 3ου Πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού ανάδοχου, το οποίο ανασυντάχθηκε σύμφωνα με τις παρατηρήσεις στην υπ΄ αρ. 261/2023 πράξης του Στ΄ κλιμακίου του ελεγκτικού συνεδρίου),από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: “Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά σταθμών αυτοματοποιημένης ανάγνωσης μετρήσεων υδρομέτρων και ενσωμάτωσης τους στο υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού του δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας”, προϋπολογισμού: 1.890.000,00 € πλέον 453.600,00 € ΦΠΑ 24% ήτοι γενικό σύνολο 2.343.600,00 €. Σχετική απόφαση Ο.Ε 15.2023". 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Πρόκειται για ένα από τα έργα που ο Δήμος της Αίγινας έχει εντάξει στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" του Υπουργείου Εσωτερικών. Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση 5.000 υδρομέτρων και ασύρματων μεταδοτών και τη δημιουργία ενός δικτύου ασύρματης επικοινωνίας μέσω 50 μονάδων gateways, την συλλογή των στοιχείων από τον μετρικό εξοπλισμό και την ένταξή τους στο υφιστάμενο σύστημα τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης, με μελέτη που είχε συνταχθεί από την Τ.Υ.Ν.Δ. 

Υπενθυμίζεται ότι στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 2023, εγκρίθηκε η κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Η νεότερη απόφαση έχει ανασυνταχθεί σύμφωνα με τις παρατηρήσεις στην υπ΄ αρ. 261/2023 πράξης του Στ΄ κλιμακίου του ελεγκτικού συνεδρίου.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1) Την υπ’ αριθμ. 40/2021 μελέτη που συντάχθηκε από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας όπου και θεωρήθηκε αρμοδίως από την Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά & Νήσων Δ/νση Τεχνικών Έργων, τμήμα Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. και αφορά την προμήθεια « Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Σταθμών Αυτοματοποιημένης Ανάγνωσης Μετρήσεων Υδρομέτρων και Ενσωμάτωσής τους στο υφιστάμενο Σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού του Δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας» προϋπολογισμού 1.890.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ήτοι γενικό σύνολο 2.343.600,00 €

2) Την υπ αριθμ. 144.2022 απόφαση της Ο.Ε με θέμα Έγκριση μελέτης και σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Σταθμών Αυτοματοποιημένης Ανάγνωσης Μετρήσεων Υδρομέτρων και Ενσωμάτωσής τους στο υφιστάμενο Σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού του Δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας προϋπολογισμού: 1.890.000,00 € πλέον 453.600,00 € ΦΠΑ 24% ήτοι γενικό σύνολο 2.343.600,00 €. 

3) Την υπ αριθμ. 13741/11-10-2022 και με ΑΔΑΜ 22PROC011416205 2022-10-13, Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Σταθμών Αυτοματοποιημένης Ανάγνωσης Μετρήσεων Υδρομέτρων και Ενσωμάτωσής τους στο υφιστάμενο Σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού του Δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας προϋπολογισμού: 1.890.000,00 € πλέον 453.600,00 € ΦΠΑ 24% ήτοι γενικό σύνολο 2.343.600,00 €.

4) Το από 25-01-2023 Πρακτικό 1 Αποσφράγισης - έλεγχος εγγυητικής επιστολής, Αποσφράγισης έλεγχου δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς, του διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Σταθμών Αυτοματοποιημένης Ανάγνωσης Μετρήσεων Υδρομέτρων και Ενσωμάτωσής τους στο υφιστάμενο Σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού του Δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας προϋπολογισμού: 1.890.000,00 € πλέον 453.600,00 € ΦΠΑ 24% ήτοι γενικό σύνολο 2.343.600,00 €.

5) Την υπ αριθμ. 15.2023 απόφαση της Ο.Ε με θέμα Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά σταθμών αυτοματοποιημένης ανάγνωσης μετρήσεων υδρομέτρων και ενσωμάτωσης τους στο υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού του δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας, προϋπολογισμού: 1.890.000,00 € πλέον 453.600,00 € ΦΠΑ 24% ήτοι γενικό σύνολο 2.343.600,00 €. 6) Την υπ΄ αρ. 261/2023 πράξη με τις παρατηρήσεις του Στ΄ κλιμακίου του ελεγκτικού συνεδρίου.
7) Το από 10-07-2023 ανασυνταχθέν 1ο Πρακτικό αποσφράγισης, αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών προσφορών, το οποίο ανασυντάχθηκε σύμφωνα με τις παρατηρήσεις στην υπ΄ αρ. 261/2023 πράξης του Στ΄ κλιμακίου του ελεγκτικού συνεδρίου), από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά σταθμών αυτοματοποιημένης ανάγνωσης μετρήσεων υδρομέτρων και ενσωμάτωσης τους στο υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού του δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας, προϋπολογισμού: 1.890.000,00 € πλέον 453.600,00 € ΦΠΑ 24% ήτοι γενικό σύνολο 2.343.600,00 €.

8) Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.2.γ του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4782 / 2021 η απόφαση ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω, ενσωματώνεται στην παρούσα η υπ΄ αριθμ. 123.2023 απόφαση της Ο.Ε με θέμα: Λήψη απόφασης επί του ανασυνταχθέντος 1ου Πρακτικού αποσφράγισης, αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών προσφορών, το οποίο ανασυντάχθηκε σύμφωνα με τις παρατηρήσεις στην υπ΄ αρ. 261/2023 πράξης του Στ΄ κλιμακίου του ελεγκτικού συνεδρίου), από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια : 

“Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά σταθμών αυτοματοποιημένης ανάγνωσης μετρήσεων υδρομέτρων και ενσωμάτωσης τους στο υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού του δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας”, προϋπολογισμού: 1.890.000,00 € πλέον 453.600,00 € ΦΠΑ 24% ήτοι γενικό σύνολο 2.343.600,00 €. Σχετική απόφαση Ο.Ε 15.2023.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι:

Α) Εγκρίνει το από 10-07-2023 ανασυνταχθέν 3ο Πρακτικό από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο ανασυντάχθηκε, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις στην υπ΄ αρ. 261/2023 πράξης του Στ΄ κλιμακίου του ελεγκτικού συνεδρίου), για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: “Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά σταθμών αυτοματοποιημένης ανάγνωσης μετρήσεων υδρομέτρων και ενσωμάτωσης τους στο υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού του δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας”, προϋπολογισμού: 1.890.000,00 € πλέον 453.600,00 € ΦΠΑ 24% ήτοι γενικό σύνολο 2.343.600,00 €, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής με συστημικό αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ α/α 174343.

Β) Την οριστική κατακύρωση του εν λόγω ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας στην ένωση των φορέων, που προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με έκπτωση 3,5%, ήτοι 1.825.625,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Η διακήρυξη του έργου είχε δημοσιευθεί στις 13 Οκτωβρίου 2022 και η ένταξη στις 22 Οκτωβρίου 2021.

Στόχος του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (παροχή, πίεση, καταναλώσεις, διαχείριση ενέργειας, κ.λπ.), η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών δεδομένων και η εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης. Το αντικείμενο της Σύμβασης το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:
  • Λεπτομερή Σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος.
  • Την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος επικοινωνιών για τη διαχείριση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Υ.) με προμήθεια και εγκατάσταση 5.000 υδρομέτρων με έξοδο παλμού και ασύρματο μεταδότη παλμών.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των όποιων αναμεταδοτών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήματος, καθώς και την υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των επικοινωνιακών συστημάτων ή όποιες άλλες Υπηρεσίες ή Φορείς απαιτούνται.
  • Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ).
  • Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος.
  • Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση).
  • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος.
  • Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος κατά την δοκιμαστική λειτουργία.
  • Δωρεάν εγγύηση/ συντήρηση καλής λειτουργίας για το διάστημα μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή της προμήθειας (Συστήματος), το οποίο αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά και αξιολογείται.
Το σύστημα επικοινωνιών διαχείρισης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιλαμβάνει:

1 Υδρόμετρο και Ασύρματος μεταδότης παλμών 5.000
2 Εργασία μεταφοράς, κατασκευή χώρου εγκατάστασης του συνόλου των ασύρματων μεταδοτών, εγκατάσταση, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία 5.000
3 Μονάδα Gateway για την ασύρματη επικοινωνία 50
4 Φωτοβολταϊκό σύστημα 50
5 Εργασία μεταφοράς, κατασκευή χώρου εγκατάστασης του συνόλου των μονάδων gateways με το Φ/Β σύστημα, εγκατάσταση, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία 50
6 Εργασίες Παραμετροποίησης network server για την επέκταση της διαχείρισης της επικοινωνίας μεταξύ των μονάδων gateway και του μετρητικού εξοπλισμού 1
7 Εργασίες Παραμετροποίησης application server για την επέκταση της διαχείρισης της επικοινωνίας μεταξύ των μονάδων gateway και του μετρητικού εξοπλισμού 1.

Επιγραμματικά και σύμφωνα με την σχετική μελέτη, ο βασικός σκοπός του Δήμου Αίγινας, όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια, είναι η συγκέντρωση των πληροφοριών από όλες τις εγκαταστάσεις Ύδρευσης σε Κέντρο Ελέγχου και η συνολική επεξεργασία τους. Σε συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης Υδατικών Πόρων και την ηλεκτρονική αποτύπωση του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού θα οδηγήσει, μέσω κατάλληλου λογισμικού στην άμεση σφαιρική παρουσίαση των αποθεμάτων, της κατανάλωσης, του ισοζυγίου νερού την παρακολούθηση της ποιότητας νερού και στην δραστική μείωση των διαρροών και του λειτουργικού κόστους. Ακολούθως και μέσα από την αποκτηθείσα εμπειρία στην κατάστρωση καθημερινού πλάνου οι μηχανικοί θα επιτύχουν την βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος που ελέγχει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας.

Από τα στοιχεία της υδρολογικών μελετών που εκπονήθηκαν για το δήμο προέκυψε το συμπέρασμα ότι τα συνολικά αποθέματα υπόγειων υδάτων του δήμου μειώνονται διαρκώς.

Μετά το πέρας της προμήθειας θα ενισχυθούν οι υφιστάμενες υποδομές (εξασφάλιση επάρκειας πόσιμου νερού, μείωση κατανάλωσης νερού κ.λπ.) σε μια περιοχή ιδιαίτερα προβληματική στην επάρκεια πόσιμου νερού σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος (GR06) και θα ωφελήσει μεγάλο αριθμό καταναλωτών με μικρότερο κόστος επένδυσης ανά ωφελούμενο άτομο.

Φωτογραφία από το αρχείο του Aegina Portal.

Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png