Εγκρίθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2023, η οριστική παραλαβή της “Μελέτης Επέκτασης Δικτύου Όμβριων Υδάτων”, από την Οικονομική Επιτροπή.

meleti-omvrion.jpg

Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2023, συζητήθηκε η έγκριση και η οριστική παραλαβή της “Μελέτης Επέκτασης Δικτύου Όμβριων Υδάτων” του αναδόχου κ. Κουκνάκου Παναγιώτη.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η μελέτη ανατέθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2022
 με απόφαση του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά, εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών και ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2023. Λαμβάνει υπόψιν της αιτήματα πολιτών, επαγγελματιών, την περιγραφή των προβλημάτων όπως κατά καιρούς έχουν παρουσιαστεί σε συλλογικά όργανα του Δήμου Αίγινας και από την Επαγγελματική Ένωση Αίγινας. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την Περιφέρεια Αττικής. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.653.600 ευρώ.  

Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης:

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η κατασκευή επεκτάσεων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στην πόλη της Αίγινας του Δήμου Αίγινας. Η μελέτη αντιμετωπίζει την αποχέτευση των ομβρίων στους παραπάνω οικισμούς σε περιοχές που παρουσιάζουν συχνά πλημμυρικά φαινόμενα. Βασικό χαρακτηριστικό του ανάγλυφου του εδάφους είναι οι σχετικά ήπιες κλίσεις που διαμορφώνονται από τα υψώματα βορείως και δυτικά του οικισμού προς τη θάλασσα. Αυτή την κατεύθυνση ακολουθούν και οι κύριοι αγωγοί του δικτύου ομβρίων.

Η μοναδική υποδομή υφίσταται στον παραλιακό δρόμο της πόλεως της Αίγινας με φρεάτια που συλλέγουν τα ύδατα και τα διοχετεύουν στην θάλασσα καθώς επίσης και στο κεντρικό τμήμα του οικισμού όπου έγινε ανάπλαση και αποκατάσταση με κιβόλιθους. Το μειονέκτημα είναι ότι μαζί με τις βρόχινες απορροές καταλήγουν στο θαλάσσιο αποδέκτη του λιμανιού κάθε λογής οικιακής χρήσεως λύματα τα οποία εμφανίζονται στα στενά δρομάκια της πόλης.

Η αποστράγγιση των επιφανειών γίνεται μέσω φρεατίων εσχαρών τα οποία κατασκευάστηκαν σποραδικά και αποσπασματικά σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου του οικισμού. Η σύνδεση των παραπάνω φρεατίων υδροσυλλογής με το δίκτυο προκάλεσε προβλήματα δυσοσμίας δεδομένου ότι υπάρχουν και συνδέσεις αποχέτευσης στο δίκτυο ομβρίων. Η παροχέτευση των ομβρίων γίνεται είτε μέσω των παραπάνω δικτύων, είτε επιφανειακά με τελικό αποδέκτη την θάλασσα.

Το προτεινόμενο δίκτυο:

Με τον προτεινόμενο σχεδιασμό, θα κατασκευαστούν επί μέρους δίκτυα ομβρίων τα οποία συνδέονται με υφιστάμενους αγωγούς που εκβάλουν απευθείας στη θάλασσα. Το προτεινόμενο έργο, προβλέπει την κατασκευή δικτύων αγωγών ομβρίων σε περιοχές του οικισμού που παρουσιάζονται πλημμυρικά φαινόμενα. Το συνολικό μήκος των δικτύων είναι 4.2 χλμ. Ο εγκιβωτισμός των πλαστικών σωλήνων θα γίνεται με άμμο λατομείου, ορυχείου ή χειμάρρου με πάχος της στρώσης εγκιβωτισμού 0,10m κάτω και 0,30m πάνω από τoν σωλήνα ενώ ο εγκιβωτισμός των τσιμεντοσωλήνων θα γίνεται στη βάση με σκυρόδεμα πάχους 0,20m και κατάλληλο υλικό θραυστό στην υπόλοιπη περιοχή εγκιβωτισμού σύμφωνα με τα σχέδια.

Προβλέπονται για την επιτήρηση και τον καθαρισμό του δικτύου φρεάτια επίσκεψης- συμβολής. 

Τα φρεάτια υδροσυλλογής θα είναι προκατασκετασμένα από σκυρόδεμα και θα φέρουν σχάρα χυτοσιδηρή από ελατό χυτοσίδηρο κατηγορίας αντοχής D400. Το στόμιο απαγγωγής θα είναι ψηλότερα από τον
πυθμένα διαμορφώνοντας έτσι χώρο αμμοσυλέκτη ο οποίος θα εκκενώνεται περιοδικά. 

Σε οδούς με πολύ μικρές επικλίσεις θα κατασκευαστούν γραμμικά φρεάτια υδροσυλλογής τα οποία θα διασχίζουν εγκάρσια τις οδούς. Τα φρεάτια αυτά θα κατασκευαστούν από επί τόπου σκυρόδεμα. Το οπλισμένο σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας C30/37, το σκυρόδεμα εξομάλυνσης θα είναι κατηγορίας C8/10. Ο χάλυβας οπλισμών θα είναι κατηγορίας S500. Οι σχάρες θα είναι κατασκευασμένες από ελατό χυτοσίδηρο με κλάση αντοχής D400.  Η σύνδεση των φρεατίων υδροσυλλογής θα γίνεται με πλαστικούς αγωγούς διαμέτρου D315. Για να προστατευτούν από την κυκλοφορία οι αγωγοί θα είναι εγκιβωτισμένοι σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Αντιστηρίξεις. Λόγω του μη συνεκτικού εδάφους, αντιστηρίξεις των σκαμμάτων εκσκαφών προβλέπονται σε όλα τα σκάμματα καθώς αυτά έχουν βάθος μεγαλύτερο του 1,25 μ. Επίσης οι αντιστηρίξεις είναι απαραίτητες για να αποτρέψουν οποιαδήποτε οριζόντια μετακίνηση του εδάφους κατά την διάρκεια των εκσκαφών. Όλες αντιστηρίξεις θα γίνονται με δίδυμα μεταλλικά πετάσματα.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη τους:

1) Το υπ αριθμ 10705/30-08-2023 υπηρεσιακό σημείωμα από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας με θέμα: Έγκριση οριστικής παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο: Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: Μελέτη Επέκτασης Δικτύου Ομβρίων Υδάτων.

2) Το υπ 'αρ. πρωτ. 968086 / 3-8-2023 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων με θέμα: Οριστική παραλαβή της “Μελέτης Επέκτασης Δικτύου Όμβριων Υδάτων” αναδόχου κ. Κουκνάκου Παναγιώτη ”, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

3) Την υπ 'αρ. πρωτ. 964608/02-08-2023 απόφαση έγκρισης μελέτης από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων, με τίτλο: «Μελέτη Επέκτασης Δικτύου Όμβριων Υδάτων» Δήμου Αίγινας, αναδόχου κ. Κουκνάκου Παναγιώτη, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

4) Την υπ 'αρ. Πρωτ. 968086/03-08-2023 Βεβαίωση Περαίωσης μελέτης από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων, με τίτλο: «Μελέτη Επέκτασης Δικτύου Όμβριων Υδάτων» Δήμου Αίγινας, αναδόχου κ. Κουκνάκου Παναγιώτη, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, έγινε παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του μελετητή κ. Κουκνάκου Παναγιώτη.

H Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα επί 4 ψηφισάντων μελών την έγκρισή και την Οριστική παραλαβή της “Μελέτης Επέκτασης Δικτύου Όμβριων Υδάτων” Δήμου Αίγινας συνολικής δαπάνης με προϋπολογισμό 2.653.600 ευρώ με ΦΠΑ, αναδόχου κ. Κουκνάκου Παναγιώτη.

Για τεκμηρίωση σκοπιμότητας του έργου, μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό δημοσίευμα του Aegina Portal, στις 20 Ιανουαρίου 2023.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png