H Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για τον αγωγό, η έλλειψη ενημέρωσης και ο ορισμός εκπροσώπου. Για παραλογισμό έκανε λόγο ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης.


"Αλήθεια, πόσοι από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν διαβάσει και κατανοήσει το περιεχόμενο των συμβάσεων; Πότε διαβάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο τα πρακτικά, για παράδειγμα από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ή πότε το Σώμα ενημερώθηκε για τις συνεδριάσεις της;", είχε γράψει το Aegina Portal τον Αύγουστο 2019, σε ένα θέμα που επεξεργαζόταν τις προγραμματικές συμβάσεις για το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού. Μέσα στην θερινή ραστώνη κανένας δεν αναρωτήθηκε τον λόγο, αλλά και στην συνέχεια, επίσης κανένας δεν ασχολήθηκε με το σοβαρό θέμα.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Μέχρι που στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορύσε τον ορισμό νέου εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού. Πρόκειται για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, για την οποία ποτέ δεν υπήρξε ενημέρωση για τις συνεδριάσεις της.

Η Επιτροπή Κοινής Παρακολούθησης, αντίθετα με ότι μπορεί να πιστεύει κανείς, είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο, με σημαντικές αρμοδιότητες όπως προκύπτει από το άρθρο 10 της σύμβασης για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού.

Το άρθρο 10 της σύμβασης, αναφέρει τα ακόλουθα
 • Σύσταση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Κοινής Επιτροπής:
 • Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας συνίσταται Κοινή Επιτροπή, αποτελούµενη από πέντε (5) µέλη, τα οποία είναι:
 • ∆ύο εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συµβουλίου µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους.
 • Ένας εκπρόσωπος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής µε το νόµιµο αναπληρωτή του.
 • Ένας εκπρόσωπος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής µε το νόµιµο αναπληρωτή του.
 • Έναν εκπρόσωπο του ∆ήµου Αίγινας µε τον νόµιµο αναπληρωτή του.
 • Aµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αµφίδροµα τα οριζόµενα από αυτούς µέλη της Κοινής Επιτροπής.
Αντικείµενο και αρµοδιότητες της Κοινής Επιτροπής
 • Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής είναι ο συντονισµός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση στα συµβαλλόµενα µέρη για κάθε ζήτηµα που τυχόν δεν ρυθµίζεται µε την σύµβαση αυτή. Ενδεικτικά, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
 • Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής και ειδικότερα συµφωνεί µε πρακτικό της για την δαπάνη κάθε εντολής πληρωµής.
 • Εισηγείται στους συµβαλλόµενους για κάθε µέτρο που κρίνει αναγκαίο, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της προγραµµατικής σύµβασης.
 • Εισηγείται στους συµβαλλόµενους αιτιολογηµένα µε πρακτικό της, την παράταση υλοποίησης του αντικειµένου και της χρονικής διάρκειας της προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής.
Συνεδριάσεις – Λειτουργία – Αποφάσεις
 • Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής είναι ένας από τους Περιφερειακούς Συµβούλους που θα ορισθεί µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής.
 • Η επιτροπή συγκαλείται µετά την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη του προέδρου της και µε γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τρεις τουλάχιστον µέρες πριν την ηµεροµηνία συνεδρίασης.
 • Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία από τα µέλη της.
 • Η επιτροπή συνεδριάζει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Αίγινας και κατά περίπτωση στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
 • Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σε αυτή τα 3/5 των µελών της και αποφασίζει αιτιολογηµένα για κάθε θέµα µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους φορείς.
 • Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης εκτελεί υπάλληλος του ∆ήµου Αίγινας.
 • Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθοριστούν µε αποφάσεις της.
Ωστόσο, το έκτο θέμα της τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αν και φαινομενικά απλό, αποκάλυψε το πρόβλημα, όπως ακριβώς το είχε προσδιορίσει καιρό πριν το Aegina Portal. Ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης, ο οποίος προτάθηκε από τον κ. Δημήτρη Μούρτζη ως τακτικό μέλος - εκπρόσωπος του δήμου στην επιτροπή, ρώτησε τον αντιδήμαρχο κ. Αντώνη Μούρτζη ο οποίος υπήρξε μέχρι πρόσφατα μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, ως τακτικό μέλος - εκπρόσωπος του δήμου, για τις συνεδριάσεις της επιτροπής και τα αποτελέσματα αυτών των συνεδριάσεων. Ο κ. Αντώνης Μούρτζης απάντησε ότι: "Ότι όταν ήθελε να πληρωθεί ο εργολάβος, μας φωνάζανε να πούνε αυτά τα πράγματα στην επιτροπή. Ο Γούλας ήταν πρόεδρος στην επιτροπή και άλλα τέσσερα - πέντε άτομα. Παρουσίαζε τα πράγματα τι έχει κάνει και εγκρίναμε να πληρωθεί. Αυτή είναι όλη η διαδικασία που γίνεται". (Η δημοσίευση του Aegina Portal για τα μέλη της επιτροπής).

Ο κύριος Παναγιώτης Κουκούλης απαντώντας στον κ. Αντ. Μούρτζη είπε: "Δηλαδή, από ότι καταλαβαίνω, η εισήγηση γινόταν μόνο για τις πληρωμές και όχι για την παρακολούθηση του έργου, παρόλο που η δουλειά αυτής της επιτροπής είναι και η παρακολούθηση του έργου. Εφόσον το συμβούλιο εγκρίνει την δική μου υποψηφιότητα, θα προσπαθήσω να αναβαθμιστεί αυτή η επιτροπή και να έχουμε ουσιαστική γνώση, για το τι συμβαίνει γύρω από αυτό το πολύ σημαντικό έργο". Αντίστοιχη πρόταση για τον κ. Παναγιώτη Κουκούλη έκανε και ο κ. Φίλιππος Τζίτζης.

Η συζήτηση του θέματος στην συνέχεια έφερε ένταση και αντεγκλήσεις. Σε ένα φαινομενικά απλό θέμα προέκυψαν δύο ζητήματα: Το πρώτο το αναφέραμε ήδη και είναι ενημέρωση κυρίως γύρω από την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, το δεύτερο είναι ότι η συχνή αλλαγή των διατάξεων δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας και έντασης στους αιρετούς.

Το Aegina Portal στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, δημοσίευσε τον ορισμό των νέων μελών στις επιτροπές για την παρακολούθηση των προγραμματικών συμβάσεων στην Περιφέρειας Αττικής. Το συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής έλαβε αντίστοιχα τις ίδιες αποφάσεις, νωρίτερα τον Σεπτέμβριο. Την σχετική δημοσίευση μπορείτε να την δείτε εδώ.

Η αρχική πρόταση του δημάρχου ήταν ο κ. Αντώνης Μούρτζης τακτικό μέλος και αναπληρωτής του ο κ. Δημήτρης Καραγιάννης. Ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς στην εισήγησή του είπε ανάμεσα σε άλλα ότι: "Σύμφωνα με την νέα νομοθεσία, την πρόσφατη που έγινε τώρα, εάν θυμάμαι καλά 30/10, ο δήμαρχος ορίζει, όχι το δημοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος ορίζει τα μέλη είτε στις επιτροπές ή οπουδήποτε. Άρα λοιπόν αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Επειδή είναι σεβαστή όμως η πρόταση της αντιπολίτευσης, η τελική πρόταση του δημάρχου είναι η εξής: τακτικό μέλος ο κ. Μούρτζης και εφόσον η αντιπολίτευση προτείνει τον κ. Κουκούλη, ας είναι ως αναπληρωματικό μέλος. Αυτή είναι η πρόταση".

Να σημειώσουμε ότι δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς επικαλέστηκε μία πρόσφατα τροποιημένη διάταξη του 4635/2019 αρθρο 229, παρ. 9 που αναφέρει ότι:

Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) ισχύουν αναλόγως και για τη σύσταση των επιτροπών του άρθρου 70 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), καθώς και τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων του δήμου σε επιτροπές και συλλογικά όργανα νομικών προσώπων, κληροδοτημάτων και σωματείων που συστήνονται και λειτουργούν με νομοθετήματα του Υπουργείου Εσωτερικών ή άλλων Υπουργείων.

4635/2019 αρθρο 229, παρ. 9
9. Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) ισχύουν αναλόγως και για τη σύσταση των επιτροπών του άρθρου 70 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), καθώς και τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων του δήμου σε επιτροπές και συλλογικά όργανα νομικών προσώπων, κληροδοτημάτων και σωματείων που συστήνονται και λειτουργούν με νομοθετήματα του Υπουργείου Εσωτερικών ή άλλων Υπουργείων.

1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019
1.Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, θεωρούνται νόμιμες.
Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο συμβούλιο.

Και τέλος από τον 3852/2010, το Άρθρο 70
Επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 75 ΝΟΜΟΣ 4555/2018 και ισχύει από 19/7/2018
1. Το δημοτικό συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητας του. Ειδικότερα στους τουριστικούς δήμους συγκροτείται επιτροπή για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου.

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου από την πλευρά της αντιπολίτευσης αντέδρασαν, τονίζοντας ότι ο νόμος δεν αφορά την συγκεκριμένη περίπτωση. Μάλιστα, o κ. Παναγιώτης Κουκούλης είπε ότι: "Παίρνετε ευθύνη, παραβιάζετε το νόμο αυτήν τη στιγμή. Είναι παράβαση καθήκοντος. Είναι παράβαση καθήκοντος, σας το επαναλαμβάνω. Δεν μπορείτε αυθαίρετα, να μεταφέρετε μία διάταξη που αφορά νομικά πρόσωπα του δήμου, σε μία προγραμματική σύμβαση που υπογράφει το δημοτικό συμβούλιο, είναι απαράδεκτο αυτό το γεγονός".

Το θέμα τελικά λόγω των αντιδράσεων των δημοτικών συμβούλων, που έκριναν ότι η εφαρμογή του 4635/2019 άρθρο 229, παρ. 9 δεν αφορά την συγκεκριμένη περίπτωση, αποσύρθηκε και θα συζητηθεί ξανά στο δημοτικό συμβούλιο την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου.