Δημοσιεύθηκε η διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών προϋπολογισμού  1.644.494 ευρώ.

ergo-dromon-00.jpg

Μετά την έγκριση και τη συγκρότηση, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας στις 2 Μαΐου 2023, των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο: "Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Οδοποιία", προϋπολογισμού 1.644.494,18 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, δημοσιεύθηκε χθες 5 Μαΐου 2023,  η διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού, επίσης, ημέρα έναρξης υποβολής πρσφορών.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την περίληψη της διακήρυξης: " Ο Δήμος Αίγινας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Οδοποιία» προϋπολογισμού 1.644.494,18 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. σύμφωνα µε τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016) «Δημόσιες συβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύει, και την σχετική διακήρυξη του έργου ".

 Κύριος του έργου και αναθέτουσα αρχή είναι ο δήμος Αίγινας. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το Υπουργείου Εσωτερικών - Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας- Sub 1 - 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο.  Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβαση είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία ορισμού επιβλέποντα μηχανικού.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Με το εν θέματι Έργο επιχειρείται η μείωση της επικινδυνότητας και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Δήμου Αίγινας με άμεσες στοχευμένες επεμβάσεις και βελτιώσεις επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου, με στόχο τη μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων καθώς, την ασφαλέστερη μεταφορά των πολιτών χωρίς τροχοφόρα οχήματα, την βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας ζωής. Το έργο εναρμονίζει τις υφιστάμενες υποδομές του Δήμου, δημιουργώντας ολοκληρωμένες βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο. Όλες οι παρεμβάσεις αφορούν την βελτίωση ή ολοκλήρωση των υφιστάμενων υποδομών σύμφωνα με την υπάρχουσα κυκλοφοριακή μελέτη και δεν επηρεάζουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών που θα εφαρμοστούν.

Οι δρόμοι ή τα τμήματα δρόμων που θα επισκευασθούν είναι οι :

ergo-dromon.jpg

Με την παρούσα μελέτη δεν προβλέπεται διαπλάτυνση των υφισταμένων ασφαλτοστρωμένων οδοστρωμάτων ούτε επέκταση αυτών.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png