Δημοσιεύθηκε η διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού για τον ηλεκτροφωτισμό της Αίγινας, προϋπολογισμού 704.999 ευρώ. Σε ποιες περιοχές θα γίνει το έργο.

fotistika-diagonismos.jpg

Μετά τη δημοσίευση στις 5 Μαΐου 2023, της διακήρυξης και την έναρξη της διαδικασίας του ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: "Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Οδοποιία", προϋπολογισμού 1.644.494,18 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, δημοσιεύθηκε σήμερα 8 Μαΐου 2023, η διακήρυξη του έργου: “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Ηλεκτροφωτισμός”, προϋπολογισμού 704.999,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Το έργο αποτελεί του Υποέργο 2 της πράξης “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας",  η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Αίγινας

Θα υλοποιηθεί στις παρακάτω τοποθεσίες:

• Τμήμα λεωφόρου Βαγίας πριν την διασταύρωση με την λεωφόρο Δημοκρατίας (προμήθεια και τοποθέτηση 13 τεμαχίων φωτιστικών -ιστών και ενός πίλλαρ οδοφωτισμού)
• Τμήμα λεωφόρου Βαγίας από Λουτρά Σουβάλας προς Βαγία (προμήθεια και αντικατάσταση 24 λαμπτήρων επι φωτιστικών ΔΕΔΔΗΕ)
• Τμήμα της οδού Παχειά Ράχη - Ανιτσαίο (προμήθεια και τοποθέτηση 83 τεμαχίων φωτιστικών - ιστών και δύο πίλλαρ οδοφωτισμού)
• Τμήμα της οδού 28ης Οκτωβρίου - Άγιοι έως Αγροτικό ιατρείο (προμήθεια και αντικατάσταση 8 λαμπτήρων επι φωτιστικών ΔΕΔΔΗΕ)
• Τμήμα της επαρχιακής οδού από Βαγία προς Μεσαγρο (προμήθεια και τοποθέτηση 21 τεμαχίων φωτιστικών - ιστών και ενός πίλλαρ οδοφωτισμού)
• Τμήμα της οδού από Άγιο Κωνσταντίνο - Μεσαγρός προς Βαγία (προμήθεια και τοποθέτηση 18 τεμαχίων φωτιστικών - ιστών και ενός πίλλαρ οδοφωτισμού)

Tο αντικείμενο του έργου αφορά:

• Την αποξήλωση μέρους των παλαιών φωτιστικών και βραχιόνων επί στήλων ΔΕΔΔΗΕ, την ασφαλή απομάκρυνση τους, τη μεταφορά και αποθήκευση τους σε χώρο που θα υποδείξει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
• Την προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων τύπου Led, με τους αντίστοιχους ιστούς και βραχίονες.
• Την προμήθεια και τοποθέτηση λαμπτήρων τύπου Led για απ' ευθείας τοποθέτηση σε φωτιστικά επί στήλων ΔΕΔΔΗΕ.

Στόχοι της πρότασης του έργου είναι:

1. Ελαχιστοποίηση των τροχαίων ατυχημάτων που σχετίζονται με την ανεπάρκεια φωτισμού.
2. Επίτευξη των ενδεδειγμένων, από τους κανονισμούς της Ε.Ε., επιπέδων φωτισμού.
3. Εξασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των πεζών κατά τις βραδινές ώρες.
4. Ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης.
5. Μείωση του φαινομένου της φωτορύπανσης.
6. Αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας Led, με σκοπό την αύξηση της οδικής ασφάλειας. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34993000-4 (Φωτιστικά οδών) και συμπληρωματικού CPV 44212250-6 (Ιστοί)13 Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 568.548,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 704.999,52 €) ΦΠΑ 136.451,52 €. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει χαμηλότερης τιμής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά πλήρως λειτουργικά και έτοιμα προς χρήση εντός συμβατικού χρόνου δέκα (10) μηνών.

Η μελέτη του έργου έχε συνταχθεί και θεωρηθεί από την Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά & Νήσων Δ/νση Τεχνικών Έργων, τμήμα Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. Ο αριθμός της μελέτης είναι 29/2023 - Απρίλιος.

Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2023 του Δήμου Αίγινας, στον κωδικούς KA: 30.7333.29 με χρηματοδότηση που προέρχεται από το Υπουργείου Εσωτερικών - Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης - Sub 2 – 16631 Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας, με Κωδικό Χρηματοδότησης : 45233120-6 Έργα οδοποιίας.

Φωτογραφία από το αρχείο του Aegina Portal.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png