Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών, για την εξαίρεση της ΚΕΔΑ από την κατάργησή της, σύμφωνα με τον ν. 5056/2023.

keda-aegina.jpg

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2023, συζητήθηκε το θέμα: "Περί έγκρισης υποβολής αιτήσεως του Δημοτικού Συμ- βουλίου στην Υπουργό Εσωτερικών, για την εξαίρεση από την κατάργηση και τη διατήρηση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του Δήμου Αίγι- νας, με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.)», σύμφωνα με τη διάταξη του άρ- θρου 52 παρ. 1 του Ν. 5056/2023 (Α’163)".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον ν. 5056/2023 - εγκύκλιος 1237 Α.Π.: 94548/06-11-2023

 • Καταργούνται/ λύονται αυτοδικαίως την 31η.12.2023 τα δημοτικά ν.π.δ.δ. και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 27 (Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία), της παρ. 8 του άρθρου 29 (δημοτικά περιφερειακά θέατρα) και της παρ. 1 του άρθρου 52 του εν λόγω νόμου (δυνατότητα εξαίρεσης από τις καταργήσεις νομικών προσώπων των άρθρων 27 και 29, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 52).
 • Καταργούνται αυτοδικαίως την 29η.6.2024 οι σχολικές επιτροπές των δήμων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 28 του ίδιου νόμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε και αποφάσισε ομόφωνα την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών, δυνάμει του άρθρου 52 παρ. 1 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/06-10-2023), για την εξαίρεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.) από την προβλεπόμενη στο άρθρο 29 του αναφερθέντος νόμου κατάργησή της την 31-12-2023, για τους πιο κάτω σαφείς και εμπεριστατωμένους λόγους:

Ιστορία

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας συστήθηκε με το ΦΕΚ 758/27-4-2009 Μετατροπή της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με  την επωνυμία «Δημοτική επιχείρηση τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και ανάπτυξης Αίγινας» σε «Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση» και διακριτικό τίτλο Κ.Ε.Δ.Α.

Η νομική της μορφή είναι πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 254 έως 264 & 268 έως 270 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2008, ΦΕΚ 114Α’). Η Κ.Ε.Δ.Α. αποτελεί καθολικό διάδοχο της «Δημοτικής επιχείρησης τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και ανάπτυξης Αίγινας» και ανέλαβε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της. 

Σκοπός

Ο σκοπός της επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων στους ακόλουθους τομείς, οι οποίες εξειδικεύονται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά. Συγκεκριμένα οι τομείς είναι:

Ο τομέας της Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης

Ο τομέας της Παιδείας

Ο τομέας του Πολιτισμού

Ο τομέας του Αθλητισμού

Ο τομέας του Περιβάλλοντος

Ο τομέας της Δημοτικής Συγκοινωνίας

Ο τομέας της εκπόνησης και εφαρμογής προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής του ΟΤΑ

Και τέλος η διοργάνωση εκδηλώσεων των παραπάνω τομέων.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας (ΚΕΔΑ) διοικείται από ενδεκαμελές (11 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται μαζί με τους αναπληρωτές του από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 255 παρ. 1 του Ν. 3463/2006).

Η διάρκεια της επιχείρησης είναι 50 χρόνια από την δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγές Χρηματοδότησης

Οι πόροι της Επιχείρησης προέρχονται από:

 1. Χρηματοδότηση του Δήμου με βάση το διετές πρόγραμμα δράσης που θα υποβάλλει τοΔιοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης και θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ.).
 2. Είσπραξη αποζημίωσης από τους αποδέκτες τω υπηρεσιών της Επιχείρησης, το ύψος τηςοποίας εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ.).
 • Αναθέσεις οργανισμών και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 268του Κ.Δ.Κ.
 1. Έσοδα από αναθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας και άλλων
 2. Έσοδα από επιδοτούμενα προγράμματα, εθνικών ή ευρωπαϊκών φορέων και ταμείωνvi. Έσοδα από υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων vii. Εκμετάλλευση και αξιοποίηση της περιουσίας της viii. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων της
 3. Ενισχύσεις, επιχορηγήσεις, χορηγίες και πάσης φύσεως εισφορές από νομικά πρόσωπατου δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα και φυσικά πρόσωπα.
 4. Δάνειαxi. Κληρονομιές, δωρεές και κάθε άλλη νόμιμη πηγή

Η οικονομική διαχείριση της Επιχείρησης γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, ενώ είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική διαχείριση.

Δραστηριότητα

Μεγάλο μέρος του έργου της Εταιρίας προκύπτει μέσα από την πρακτική του να συνάπτει συμφωνίες με εταιρείες και επαγγελματίες όπου έναντι οικονομικού ανταλλάγματος τους προβάλει στις εκδηλώσεις, στα έντυπα και στα δρώμενα που πραγματοποιεί. Επισημαίνουμε ότι την συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν μπορεί να την αναλάβει ο Δήμος διότι δεν περιλαμβάνεται στους σκοπούς του και δεν διαθέτει την σχετική τεχνογνωσία ή τις ανάλογες υποδομές

Από την σύστασή της και μέχρι σήμερα, η Κ.Ε.Δ.Α. δραστηριοποιείται ιδιαίτερα ενεργά σε θέματα πολιτισμού με πραγματοποίηση σημαντικών εικαστικών εκθέσεων και εγκαταστάσεων, ημερίδων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, συναυλιών, δημιουργικών εργαστηρίων για παιδιά, performances, σύγχρονων χορευτικών events. Επίσης η κοινωφελής επιχείρηση έχει εγγραφεί μετά από απαιτητική διαδικασία στο μητρώο πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού όπου λαμβάνει επιχορηγήσεις για την διενέργεια εκδηλώσεων για την ανάδειξη και προαγωγή του Πολιτισμού στο νησί.

Ναυαρχίδες των ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων αποτελούν το Aegina Fistiki Fest, που πραγματοποιείται για 14 συνεχή χρόνια και το Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας που διοργανώνεται για 13 χρόνια.

Σημαντική εξέλιξη, που σχετίζεται με το Aegina Fistiki Fest, είναι η ένταξη του φιστικιού Αιγίνης και του πολιτισμού της φιστικιάς στον εθνικό κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σημαντικό πρόσφατο επίτευγμα της Κ.Ε.Δ.Α. είναι η ίδρυση της Δημοτικής Πινακοθήκης Αίγινας.

Περαιτέρω, ο Δήμος Αίγινας έχει αποφασίσει να αιτηθεί το χρησιδάνειο μιας σειράς από ιστορικά ακίνητα από τους συναρμόδιους φορείς με σκοπό την δημιουργία και λειτουργία μιας σειράς από πολιτιστικά κέντρα και μουσεία υπό την Αιγίδα και την φροντίδα της ΚΕΔΑ.

Πέραν αυτών η Κ.Ε.Δ.Α. διοργανώνει όλα αυτά τα χρόνια, με μεγάλη επιτυχία, τις ετήσιες εκδηλώσεις της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας, των Χριστουγέννων, του εορτασμού της επετείου ορκωμοσίας του Ιωάννη Καποδίστρια, Πρώτου Κυβερνήτη του Νεότερου Ελληνικού Κράτους. Επίσης διοργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με το περιβάλλον, όπως καθαρισμούς ακτών και σήμανση μονοπατιών. Παράλληλα ενισχύει τη φιλοζωία με ομιλίες, προβολές εικαστικές εκθέσεις με θέμα τα ζώα και δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες.

Στους τομείς δράσης της Κοινωφελούς είναι επίσης η συντήρηση των δημοτικών κτιρίων που στεγάζουν πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκθέσεις, (Δημοτικό Θέατρο, Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αίγινας, Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης, Πύργος Μάρκελλου και Δημοτική Πινακοθήκη Δήμου Αίγινας).

Πολλά από τα παραπάνω τυγχάνουν εξέχουσας προβολής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως το Διεθνές Συμπόσιο Κεραμικής ή η έκθεση του διάσημου Έλληνα καλλιτέχνη Γιώργου Ξένου, με την οποία άνοιξαν στο κοινό, μετά από 38 χρόνια, οι Φυλακές της Αίγινας – πρώην Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο.

Συνεργασίες – Συμπράξεις

Η Κ.Ε.Δ.Α. παρέχει οικονομοτεχνική στήριξη και πραγματοποιεί εκδηλώσεις με όλους ανεξαιρέτως τους πολιτιστικούς συλλόγους του νησιού, καθώς και με την Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών, τους αγώνες δρόμου Ι. Καποδίστριας, τους αγώνες βουνού Ελλάνιος Δίας κ.α.

Σταθερή επιδίωξη της Επιχείρησης αποτελεί η εξωστρέφεια και η συνεργασία με ποικιλόμορφους φορείς. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε

 • το Υπουργείο Πολιτισμού (αιγίδα και χρηματοδότηση επί τρία συνεχή έτη του

Aegina Fistiki Fest),

 • την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιά και Νήσων,
 • το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,
 • την Περιφέρεια Αττικής,
 • τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας Περιφέρειας Αττικής,
 • το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
 • το Μουσείο Μπενάκη,
 • το Μουσείο - Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη Τεριάντ,
 • το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου,
 • το Ίδρυμα Κώστα Ανδρέου,
 • την Εταιρεία μελέτης, έρευνας και προβολής της νεοελληνικής τέχνης / εργαστήριο Γιάννης Μόραλης,
 • το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο,
 • τη Γκαλερί Ζουμπουλάκη,
 • την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) με την οποία επίκειται και η συνδιοργάνωση προγράμματος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο,
 • το Πράσινο Ταμείο,
 • το περιοδικό δρόμου Σχεδία,
 • το πρόγραμμα Erasmus+ «Αγροτική Ακαδημία: αειφόρες γεωργικές πρακτικές και επιχειρηματικότητα»,
 • την Κυπριακή εταιρεία ΟΜΝΙΑ- έρευνα και αειφόρος ανάπτυξη,
 • το GUINNESS WORLD RECORDS,
 • το Chefs’ Brigade Greece,
 • τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας,
 • το Παράρτημα Αίγινας ΕΠΜΑΣ - μουσείο Χρήστου Καπράλου,
 • την Ένωση Ελλήνων Φυσικών/Θερινό Σχολείο Φυσικής,
 • το Μορφωτικό Γραφείο Κυπριακής Πρεσβείας / Σπίτι της Κύπρου,
 • την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία,
 • το Δήμο Ύδρας,  το Δήμο Σκιάθου,  το Πολεμικό Ναυτικό.

Η ΚΕΔΑ εμφανίζει Προϋπολογισμό δαπανών ύψους 513.000 € (πρόβλεψη για όλο το 2023) έναντι 433.000 € το 2022 (αύξηση κατά 18,48%) και αναμένεται να έχει περαιτέρω ανοδική πορεία στα οικονομικά της μεγέθη τα επόμενα χρόνια κυρίως χάρη στην λειτουργία των νέων πολιτιστικών κέντρων και την περαιτέρω ανάπτυξη των Φεστιβάλ.

Τα έσοδα που παράγονται από τα φεστιβάλ και τις υπόλοιπες δράσεις της ΚΕΔΑ έχουν σημαντική οικονομική σημασία για το νησί μας. Δεν θα είναι εφικτό να αντικατασταθούν αυτά τα έσοδα με παρόμοιες δράσεις που θα διεξαχθούν από τον Δήμο, καθώς ο Δήμος Αίγινας δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την υλοποίησή τους σε τέτοια κλίμακα.

Η ΚΕΔΑ έχει ίδια έσοδα από τη διαχείριση των Φεστιβάλ αλλά και από άλλες δράσεις, όπως επίσης και από χορηγίες ιδιωτών, ύστερα από την έντονη κινητικότητα των στελεχών της.

Η ΚΕΔΑ, τηρεί το Διπλογραφικό σύστημα για τη χρηστή διαχείριση και διασφάλιση των οικονομικών της. Επιπλέον τηρεί το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που διέπει τους Δήμους και ελέγχεται από όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Δημοσίου, όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ΚΕΔΑ, αποτελεί έναν σημαντικό Φορέα για την τοπική κοινωνία . Η κατάργησή της θα σημάνει μεγάλα προβλήματα, καθώς οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σύνολό τους πραγματοποιούνται από την ίδια την επιχείρηση

Οι παραπάνω ενέργειες συνεισφέρουν στην αύξηση του τουρισμού και της επισκεψιμότητας του νησιού, με οφέλη τόσο για την ΚΕΔΑ όσο και για τους επαγγελματίες του νησιού.

Επιπλέον, βοηθούν στην προώθηση της καλής φήμης του νησιού και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του.

Επιπρόσθετα, το νομοθετικό καθεστώς των κοινωφελών επιχειρήσεων, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, είναι σαφέστατα πιο ευέλικτο από τις δομές του Δήμου, ως προς την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Θα δημιουργηθούν διάφορα πρακτικά ζητήματα τα οποία θα δυσχεραίνουν την παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους- πελάτες της επιχείρησης καθώς ο δήμος είναι τουριστικός και ο πληθυσμός τους καλοκαιρινούς μήνες εκτοξεύεται σε 60.000 κατοίκους, φτάνοντας και ξεπερνώντας τα όρια του μηχανισμού του Δήμου που τους μη τουριστικούς μήνες δεν ξεπερνά τις 14.000 κατοίκους. Αυτή η εξαιρετικά μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ του μόνιμου πληθυσμού και του εποχιακού πληθυσμού σε πρακτικό επίπεδο θα είναι καταστροφική για τους ευαίσθητους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Τούτο διότι μέσα στον κυκεώνα των καλοκαιρινών μηνών, που μετά βίας ανταποκρίνεται ο μηχανισμός του δήμου στη ραγδαία, εποχιακή και τεράστια αύξηση των αναγκών σε βασικούς πυλώνες όπως είναι η καθαριότητα, η ύδρευση και αποχέτευση, οι εκπτώσεις ιδίως στον πολιτισμό, στα πλαίσια του Δήμου, θα είναι πολύ πιθανές. Η διατήρηση της κοινωφελούς επιχείρησης για το Δήμο μας είναι αναγκαιότητα.

Δημοσιονομικά Ζητήματα που προκύπτουν από την διαδικασία ενοποίησης βάσει του Ν. 5056/2023

Το άρθρο 103 του Συντάγματος ορίζει στην παράγραφο 4 τα εξής: «Οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν. Αυτοί εξελίσσονται μισθολογικά σύμφωνα με τους όρους του νόμου και, εκτός από τις περιπτώσεις που αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας ή παύονται με δικαστική απόφαση, δεν μπορούν να μετατεθούν χωρίς γνωμοδότηση ούτε να υποβιβαστούν ή να παυθούν χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, που αποτελείται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους. Κατά των αποφάσεων των συμβουλίων αυτών επιτρέπεται προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως νόμος ορίζει». Δηλαδή, ο δημόσιος υπάλληλος είναι μόνιμος, εφόσον η θέση για την οποία διορίστηκε εξακολουθεί να υπάρχει. Εάν καταργηθεί η θέση, παύει και η οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας μαζί του.

Αυτή η θεμελιώδης αρχή είναι ένας βασικός λόγος που εισηγούμεθα την εξαίρεση της ΚΕΔΑ από την διαδικασία ενοποίησης με τον Δήμο Αίγινας. Παρότι ο Ν. 5056/2023 προβλέπει την μεταφορά του προσωπικού συνολικά στον Δήμο από 01/01/2024, εντούτοις, δεν απαντά σε μια σειρά από βασικά νομικά ζητήματα τα οποία και θα προκαλέσουν τεράστια λειτουργικά προβλήματα.

Καταρχήν, για να ενσωματωθεί η ΚΕΔΑ στο Δήμο, θα πρέπει να αλλάξει ο ΟΕΥ του Δήμου και να προβλεφθούν τόσο οι οργανικές θέσεις όσο και οι θέσεις προϊσταμένων, διευθυντών κλπ που σήμερα υπάρχουν στην ΚΕΔΑ, όσο και αναλυτικά οι σκοποί και οι δραστηριότητες του συγκεκριμένου ΝΠΙΔ. Ο Δήμος μας έχει ήδη εκκινήσει τις διαδικασίες επικαιροποίησης του ΟΕΥ του, αλλά το τελικό κείμενο δεν αναμένεται να έχει παραδοθεί πριν τις 30/04/2024 από τον ανάδοχο. Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση μη περιγραφής των θέσεων ευθύνης, οι αντίστοιχοι υπάλληλοι θα υποστούν αδικαιολόγητη βλαπτική μεταβολή και θα έχουμε δικαστικές προσφυγές.

Περαιτέρω, βάσει του Ν.4270/2014 καμία δαπάνη δεν επιτρέπεται εάν προηγουμένως δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό. Εν προκειμένω, εάν δεν έχει προηγηθεί η αλλαγή του ΟΕΥ του Δήμου, δεν θα μπορέσει να εγκριθεί ο ενοποιημένος προϋπολογισμός (ούτως ή άλλως εγκρίνεται τον Απρίλιο κάθε έτους και ενδιάμεσα δίνεται προκαταβολή), με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μείνει το προσωπικό απλήρωτο ή με έναντι μισθοδοσία μέχρι την ολοκλήρωση της έγκρισης του Προϋπολογισμού. Μια τέτοια εξέλιξη, θα οδηγήσει στην ματαίωση σειράς εκδηλώσεων όπως πχ οι εκδηλώσεις για τον Ιωάννη Καποδίστρια που λαμβάνουν χώρα κάθε Ιανουάριο, το Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας και οι Πολιτιστικές Εκδηλώσεις της Αφαίας (οι οποίες οριστικοποιούνται εντός του Απριλίου εκάστου έτους και ακολούθως λαμβάνουν χώρα τους καλοκαιρινούς μήνες).

Επίσης ο ΟΕΥ πριν λάβει την μορφή Προεδρικού Διατάγματος, θα πρέπει να εγκριθεί και από την Αποκεντρωμένη και από το Αρμόδιο Υπουργείο, μια διαδικασία που χρειάζεται τουλάχιστον 6 μήνες (από την ημέρα παράδοσης του επικαιροποιημένου κειμένου του ΟΕΥ, το οποίο πρέπει να συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 5013/2023 - ενσωματώνει ΕΚΛ και Καθηκοντολόγιο στον ΟΕΥ), κατά συνέπεια τίθεται εν αμφιβόλω ακόμα το σύνολο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού για τους επόμενους 12 μήνες με τεράστια επακόλουθη ζημιά στη φήμη και την οικονομία του νησιού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ.  167/2023


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png